Monday, May 27, 2024
HomePopTong Que Tai Fu 铜雀台赋 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xi Yin...

Tong Que Tai Fu 铜雀台赋 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xi Yin She 汐音社 Yin Pin Guai Wu 音频怪物

Chinese Song Name: Tong Que Tai Fu 铜雀台赋 
English Tranlation Name: The Bronze Fu
Chinese Singer:  Xi Yin She 汐音社 Yin Pin Guai Wu 音频怪物
Chinese Composer:  Heng Zhao 恒曌
Chinese Lyrics:  Cao Zhi 曹植

Tong Que Tai Fu 铜雀台赋 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xi Yin She 汐音社 Yin Pin Guai Wu 音频怪物

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

cóng míng hòu ér xī yóu xī 
从   明   后  而 嬉 游  兮 
Since the Ming Dynasty and xi Xi
dēng céng tái yǐ yú qíng 
登   层   台  以 娱 情   
Climb the platform to entertain
jiàn tài fǔ zhī guǎng kāi xī 
见   太  府 之  广    开  兮 
See too house wide open xi
guān shèng dé zhī suǒ yíng 
观   圣    德 之  所  营   
To observe the camp of virtue
jiàn gāo mén zhī cuó é  xī 
建   高  门  之  嵯  峨 兮 
Jian Gao Men cuo Xi
fú shuāng què hū tài qīng 
浮 双     阙  乎 太  清   
Floating double que almost too clear
lì zhōng tiān zhī huá guān xī 
立 中    天   之  华  观   兮 
To see the glory of heaven
lián fēi gé hū xī chéng 
连   飞  阁 乎 西 城    
Even fly to the West pavilion
lín zhāng shuǐ zhī cháng liú xī 
临  漳    水   之  长    流  兮 
Linzhang water long flow xi
wàng yuán guǒ zhī zī róng 
望   园   果  之  滋 荣   
Wang Garden fruit glory
lì shuāng tái yú zuǒ yòu xī 
立 双     台  于 左  右  兮 
Set up two sets on the left and right
yǒu yù lóng yǔ jīn fèng 
有  玉 龙   与 金  凤   
Jade dragon and gold phoenix
lián èr qiáo yú dōng xi xī 
连   二 桥   于 东   西 兮 
Connect two Bridges in the east west xi
ruò cháng kōng zhī xiā róng 
若  长    空   之  虾  蝾   
Scurries to the air
fǔ huáng dōu zhī hóng lì xī 
俯 皇    都  之  宏   丽 兮 
The majesty of the imperial capital is magnificent
kàn yún xiá zhī fú dòng 
瞰  云  霞  之  浮 动   
Have a view of the floating clouds and clouds
xīn qún cái zhī lái cuì xī 
欣  群  才  之  来  萃  兮 
I am glad to see you and your talents come to me
xié fēi xióng zhī jí mèng 
协  飞  熊    之  吉 梦   
Association fly bear auspicious dream
yǎng chūn fēng zhī hé mù xī 
仰   春   风   之  和 穆 兮 
Yang Spring wind and Mu Xi
tīng bǎi niǎo zhī bēi míng 
听   百  鸟   之  悲  鸣   
Listen to the sad song of a hundred birds
yún tiān gèn qí jì lì xī 
云  天   亘  其 既 立 兮 
The sky and the clouds are standing on the horizon
jiā yuàn dé ér huò chěng 
家  愿   得 而 获  逞    
The family will be rewarded
yáng rén huà yú yǔ nèi xī 
扬   仁  化  于 宇 内  兮 
Yang Ren in the yu Xi
jìn sù gōng yú shàng jīng 
尽  肃 恭   于 上    京   
Pay homage to the capital
jīng bái : 
京   白  : 
Beijing white:
wéi huán wén zhī wéi shèng xī 
惟  桓   文  之  为  盛    兮 
Huan Wen is the most prosperous
qǐ zú fāng hū shèng míng 
岂 足 方   乎 圣    明   
It is not enough for the holy light
xiū yǐ měi yǐ huì zé yuǎn yáng 
休  矣 美  矣 惠  泽 远   扬   
Rest is good, and glory is good
yì zuǒ wǒ huáng jiā xī níng bǐ sì fāng 
翼 佐  我 皇    家  兮 宁   彼 四 方   
With my royal family xi Ning four sides
tóng tiān dì zhī guī liàng xī 
同   天   地 之  规  量    兮 
The same sky and the same earth
qí rì yuè zhī huī guāng 
齐 日 月  之  晖  光    
The sun and the moon shine
yǒng guì zūn ér wú jí xī 
永   贵  尊  而 无 极 兮 
Never too noble and never too noble
děng jūn shòu yú dōng huáng 
等   君  寿   于 东   皇    
So you live in the East Emperor
yù lóng qí yǐ áo yóu xī 
御 龙   旗 以 遨 游  兮 
To swim with the royal dragon flag
huí luán jià ér zhōu zhāng 
回  鸾   驾  而 周   章    
Luan qi and zhou Zhang
ēn huà jí hū sì hǎi xī 
恩 化  及 乎 四 海  兮 
Grace and four seas
jiā wù fù ér mín kāng 
嘉  物 阜 而 民  康   
Jia fu fu and people are healthy
yuàn sī tái zhī yǒng gù xī 
愿   斯 台  之  永   固 兮 
May the stage never die
lè zhōng gǔ ér wèi yāng 
乐 终    古 而 未  央   
Music is old but not young

Some Great Reviews About Tong Que Tai Fu 铜雀台赋

Listener 1: "At the age of 16, Cao Zhi joined the army with his father on the way to make the immortal" White horse essay ". Three years later, he went on stage and made this brilliant "Copper Sparrow Fu" at one go. At the age of 19, he became a vassal of all families, and at the age of 24, he became the only one among his brothers. His father's predilection and the world's adoration made him young and frivolous. Have no fear who can think of the first half of life as bright as the sun of genius, but the second half of life as bleak as the branches of the fruit of the weather-beaten. It is good to be famous when you are young, but in the end you are less practical."

Listener 2: "Liu Chan is not as weak as we think, most of them are too deep in the romance of The Three Kingdoms. Actually he is a monarch, but fate, shu has no force for up and down, left mostly women and children and old, sick in such a case, and we know that cao cao is very suspicious, and liu chan also can keep shu more than ten years is not easy, that he is thought very calculating attack emperor, and you study history, these are really liu chan for deliberately, to embrace all people"

Listener 3: "Jingbai is a term of Peking Opera, which refers to a new material language of rhythm, rhythm and recitation created in the formation of Beijing Opera in order to better adapt to the appreciation habits of Beijing audiences. Similarly, there are also rhyme white, Su bai, Guang Bai, etc., Peking Opera chant white, jingbai, rhyme. Jingbai is a common way of pronouncing words in Peking Opera. There are many flowers and clowns, and some of them are mixed in other trades. "Jing Bai" is not the abbreviation for Peking Opera chanting. (From Baidu)"

Listener 4: "Well, I think it's the tide club or the siren that senses my wish, and finally, the siren voices! I heard his harmonies! I love listening to him harmonize. He sounds so fresh! This song is actually sung very solemn, very solemn! Immortals stand in the cloud to point out the copper bird table, and copper bird table himself, with years of precipitation. Magnanimous attitude, with richness and prosperity, and the last line, 'Wish the stage to last forever, and never to end', seems to be in the narrow and narrow eye of the feng, with reserved pride and casual expression, languid and luxurious. '

How do you think about this song? Please leave a comment below

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags