Tong Deng Chen Ji 同灯陈记 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Yi Ming 陈亦洺

0
32
Tong Deng Chen Ji 同灯陈记 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Yi Ming 陈亦洺
Tong Deng Chen Ji 同灯陈记 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Yi Ming 陈亦洺

Chinese Song Name:Tong Deng Chen Ji 同灯陈记
English Translation Name:Lovestory Of Monk
Chinese Singer: Chen Yi Ming 陈亦洺
Chinese Composer:Wang Han Yi Lin 王韩一淋
Chinese Lyrics:Qing Mu 青暮

Tong Deng Chen Ji 同灯陈记 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Yi Ming 陈亦洺

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wǔ ɡēnɡ tiān hēi bái yǐnɡ xiàn
五 更 天 黑 白 影 现
qiǎo rán jì yǔ ɡuò yì yǎn
悄 然 寄 予 过 一 眼
bā mén yuán cí xuě chū xuán ɡuān
八 门 缘 辞 雪 出 玄 关
fèn fèn shēnɡ rù ěr pàn
忿 忿 声 入 耳 畔
què shì jīnɡ nián ɡuàn ér wèi cénɡ jiào
却 是 经 年 惯 而 未 曾 觉
léi huǒ rán ɡuò bù jǐ zhònɡ fān
雷 火 燃 过 步 几 重 帆
hé shén miào wài bié sàn
河 神 庙 外 别 散
xiānɡ huǒ yáo yuǎn
香 火 遥 远
zhù jūn yí shì ān
祝 君 一 世 安
tónɡ dēnɡ piāo yáo fēnɡ xuě
同 灯 飘 摇 风 雪
xiān rén chénɡ lónɡ lín jiānɡ àn
仙 人 乘 龙 临 江 岸
sì shì wàn lǐ dōnɡ hǎi
似 是 万 里 东 海
sì jiàn ɡù rén yóu huàn
似 见 故 人 犹 幻
ɡū yuè zhào yú wǎn
孤 月 照 渔 晚
qiě zènɡ qīnɡ fēnɡ jǐ shàn
且 赠 清 风 几 扇
jiānɡ shān mái ɡǔ
江 山 埋 骨
mínɡ yuè ɡònɡ hé shān
明 月 共 河 山
chuí móu fú huò zhuǎn huàn
垂 眸 福 祸 转 换
wú yá wú yán
无 涯 无 言
shēn hòu yǐn rán
身 后 隐 然
zhú lín qīnɡ shuānɡ wù hán
竹 林 清 霜 雾 寒
zài jǔ bēi xiǎo lóu zuó yè yuǎn
再 举 杯 小 楼 昨 夜 远
shǐ shū ɡōnɡ ɡuò jǐ zǎi
史 书 功 过 几 载
mìnɡ lǐ cuò jié
命 理 错 节
bú ɡuò chá jiǔ zhēn měi zhuàn
不 过 茶 酒 斟 美 馔
suàn yi suàn xuè yuán nónɡ dàn
算 一 算 血 缘 浓 淡
jiù cǐ huà chén yě liǎo rán
就 此 化 尘 也 了 然
fēnɡ xuě rǎn shān dào dēnɡ huǒ wǎn
风 雪 染 山 道 灯 火 晚
chànɡ xì shēnɡ xiǎnɡ jǐ biàn
唱 戏 声 响 几 遍
fù yàn nián zhuǎn bú ɡuò yì zhí niàn
赴 宴 辗 转 不 过 一 执 念
děnɡ xù wán zhú mǎ qīnɡ méi yuán
等 续 完 竹 马 青 梅 缘
qián shì shénɡ jié yì qiān
前 世 绳 结 一 牵
xiānɡ huǒ yáo yuǎn
香 火 遥 远
zhù jūn zhōnɡ xiānɡ bàn
祝 君 终 相 伴
zònɡ shì yì wěn bié hòu
纵 是 一 吻 别 后
jǐ dù xún lái hái wèi wǎn
几 度 寻 来 还 未 晚
tónɡ xīn qí méi jǔ àn
同 心 齐 眉 举 案
tónɡ shòu huā mínɡ liǔ àn
同 寿 花 明 柳 暗
wànɡ tǎo nǐ yì huān
望 讨 你 一 欢
qiě zènɡ qīnɡ fēnɡ jǐ shàn
且 赠 清 风 几 扇
jiānɡ shān mái ɡǔ
江 山 埋 骨
mínɡ yuè ɡònɡ hé shān
明 月 共 河 山
chuí móu fú huò zhuǎn huàn
垂 眸 福 祸 转 换
wú yá wú yán
无 涯 无 言
shēn hòu yǐn rán
身 后 隐 然
zhú lín qīnɡ shuānɡ wù hán
竹 林 清 霜 雾 寒
zài jǔ bēi xiǎo lóu zuó yè yuǎn
再 举 杯 小 楼 昨 夜 远
shǐ shū ɡōnɡ ɡuò jǐ zǎi
史 书 功 过 几 载
mìnɡ lǐ cuò jié
命 理 错 节
bú ɡuò chá jiǔ zhēn měi zhuàn
不 过 茶 酒 斟 美 馔
qiě zènɡ tónɡ qián kān shì
且 赠 铜 钱 龛 世
lónɡ xián shēn rán
龙 涎 身 燃
fēnɡ jǐnɡ jiù cénɡ ān
风 景 旧 曾 谙
tái móu chōu ɡǔ lái hái
抬 眸 抽 骨 来 还
pí pá xì yǔ
枇 杷 细 雨
cónɡ cǐ wú hàn
从 此 无 憾
mén lǐ yún xuě chén sàn
门 里 云 雪 尘 散
zài qì nà
再 弃 那
hónɡ chén luò jiān mǎn
红 尘 落 肩 满
mén wài kōnɡ ɡǔ tīnɡ chán
门 外 空 谷 听 禅
rén qù rén lái
人 去 人 来
bú ɡuò jīn shān hé chánɡ ān
不 过 今 山 河 长 安

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here