Tie Ta Ling Yun 铁塔凌云 Love of Tower Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xu Guan Jie 许冠杰 Sam Hui

Tie Ta Ling Yun 铁塔凌云 Love of Tower Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xu Guan Jie 许冠杰 Sam Hui

Chinese Song Name: Tie Ta Ling Yun 铁塔凌云
English Tranlation Name: Love of Tower
Chinese Singer: Xu Guan Jie 许冠杰 Sam Hui
Chinese Composer: Xu Guan Jie 许冠杰 Sam Hui
Chinese Lyrics: Xu Guan Jie 许冠杰 Sam Hui

Tie Ta Ling Yun 铁塔凌云 Love of Tower Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xu Guan Jie 许冠杰 Sam Hui

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

 tié tǎ líng yún 
铁  塔 凌   云  
Iron Tower Ling Yun 
wàng bú jiàn huān xīn rén miàn 
望   不 见   欢   欣  人  面   
Hope not to see happy people face  
fù shì sǒng zhì 
富 士  耸   峙  
Rich Sei-Sans 
tīng bú jiàn yóu rén huān xiào 
听   不 见   游  人  欢   笑   
Listen Don't See Traveling People Laughing  
zì yóu shén xiàng 
自 由  神   像    
Self-made God like   
zài yuǎn fāng mí wù 
在  远   方   迷 雾 
In the far side of the fog
shān cháng shuǐ yuǎn 
山   长    水   远   
Mountains long water far  
wèi rù qí huái bào 
未  入 其 怀   抱  
Not into its embrace 
tán dǎo tān àn 
檀  岛  滩  岸 
SandalI sland Beach
diǎn diǎn lín guāng 
点   点   鳞  光    
Dot scale light   
qǐ néng jí yú dēng zài bǐ bāng 
岂 能   及 渔 灯   在  彼 邦   
How can and fishing lights in the state  
fǔ shǒu dī wèn 
俯 首   低 问  
Top down low q 
hé shí hé fāng hé mú yàng 
何 时  何 方   何 模 样   
What time and what kind of  
huí yīn qīng chuán 
回  音  轻   传    
Echo Light Pass   
cǐ shí cǐ chù cǐ mú yàng 
此 时  此 处  此 模 样   
At this time this is this template  
hé xū duō jiàn fù duō qiú 
何 须 多  见   复 多  求  
Why should see more and more seeking 
qiě chàng yì qǔ guī tú shàng 
且  唱    一 曲 归  途 上    
And sing a song on the way home   
cǐ shí cǐ chù cǐ mú yàng 
此 时  此 处  此 模 样   
At this time this is this template  
cǐ mú yàng 
此 模 样   
This pattern  
tán dǎo tān àn 
檀  岛  滩  岸 
SandalI sland Beach
diǎn diǎn lín guāng 
点   点   鳞  光    
Dot scale light   
qǐ néng jí yú dēng zài bǐ bāng 
岂 能   及 渔 灯   在  彼 邦   
How can and fishing lights in the state  
fǔ shǒu dī wèn 
俯 首   低 问  
Top down low q 
hé shí hé fāng hé mú yàng 
何 时  何 方   何 模 样   
What time and what kind of  
huí yīn qīng chuán 
回  音  轻   传    
Echo Light Pass   
cǐ shí cǐ chù cǐ mú yàng 
此 时  此 处  此 模 样   
At this time this is this template  
hé xū duō jiàn fù duō qiú 
何 须 多  见   复 多  求  
Why should see more and more seeking 
qiě chàng yì qǔ guī tú shàng 
且  唱    一 曲 归  途 上    
And sing a song on the way home   
cǐ shí cǐ chù cǐ mú yàng 
此 时  此 处  此 模 样   
At this time this is this template  
cǐ mú yàng 
此 模 样   
This pattern  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.