Saturday, March 2, 2024
HomePopTian Ya Xiang 天涯香 Tianya Fragrance Lyrics 歌詞 With Pinyin By Sha...

Tian Ya Xiang 天涯香 Tianya Fragrance Lyrics 歌詞 With Pinyin By Sha Xue 傻雪

Chinese Song Name:Tian Ya Xiang 天涯香 
English Translation Name:Tianya Fragrance
Chinese Singer: Sha Xue 傻雪
Chinese Composer:Er Su 二苏
Chinese Lyrics:Er Su 二苏

Tian Ya Xiang 天涯香 Tianya Fragrance Lyrics 歌詞 With Pinyin By Sha Xue 傻雪

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

sì hǎi yǔ bā huāng tà biàn 
四 海  与 八 荒    踏 遍   
shàng xià jiǔ zhōu jǐ zhòng tiān 
上    下  九  州   几 重    天   
bú wèn bēi zhōng dì míng yuè 
不 问  杯  中    的 明   月  
zhǐ wén shǒu lǐ de dāo hé jiàn 
只  闻  手   里 的 刀  和 剑   
fán huá yǔ luò mò kàn biàn 
繁  华  与 落  寞 看  遍   
gū dú hé huí yì duì jué 
孤 独 和 回  忆 对  决  
zěn néng fù le yì shēn rè xuè 
怎  能   负 了 一 身   热 血  
xīng huǒ de zhuì diē   nǎ pà yí shùn jiān 
星   火  的 坠   跌    哪 怕 一 瞬   间   
yě shì huá lì de tuì biàn 
也 是  华  丽 的 蜕  变   
hé jù zhī shēn zuò tiān yá   yì sàn de yān 
何 惧 只  身   作  天   涯   易 散  的 烟  
bú bèi rén suǒ diàn niàn 
不 被  人  所  惦   念   
dāng zhàn huǒ xí juǎn   tiān   dì jiān   láng yān   sì nvè 
当   战   火  席 卷     天     地 间     狼   烟    肆 虐  
zhòng shēng jiē bù dé huò miǎn 
众    生    皆  不 得 豁  免   
hèn zhǐ hèn cóng qián   wèi   kàn chuān   shēng   sǐ yǔ lí bié 
恨  只  恨  从   前     未    看  穿      生      死 与 离 别  
ruò cǐ shēng shì yuē   dàn   zhǐ jiān   huī fēi   yān miè 
若  此 生    誓  约    弹    指  间     灰  飞    烟  灭  
nǐ wǒ wèi néng xìng miǎn 
你 我 未  能   幸   免   
guài qiě guài zhí niàn   bù mián   bú juàn 
怪   且  怪   执  念     不 眠     不 倦   
wǒ tà pò xī yáng guān 
我 踏 破 西 阳   关   
shuāng shǒu xuè yǐ mǎn 
双     手   血  已 满  
shì guài zuò luàn   shì yāo   shì huàn 
是  怪   作  乱     是  妖    是  幻   
tā rì jiǔ sù zhōng cháng 
他 日 酒  诉 衷    肠    
shuí réng jǔ bēi tóng wǎng 
谁   仍   举 杯  同   惘   
qiě kàn   qiě kàn   qiě kàn 
且  看    且  看    且  看  
sì hǎi yǔ bā huāng tà biàn 
四 海  与 八 荒    踏 遍   
shàng xià jiǔ zhōu jǐ zhòng tiān 
上    下  九  州   几 重    天   
bú wèn bēi zhōng dì míng yuè 
不 问  杯  中    的 明   月  
zhǐ wén shǒu lǐ de dāo hé jiàn 
只  闻  手   里 的 刀  和 剑   
fán huá yǔ luò mò kàn biàn 
繁  华  与 落  寞 看  遍   
gū dú hé huí yì duì jué 
孤 独 和 回  忆 对  决  
zěn néng fù le yì shēn rè xuè 
怎  能   负 了 一 身   热 血  
xīng huǒ de zhuì diē   nǎ pà yí shùn jiān 
星   火  的 坠   跌    哪 怕 一 瞬   间   
yě shì huá lì de tuì biàn 
也 是  华  丽 的 蜕  变   
hé jù zhī shēn zuò tiān yá   yì sàn de yān 
何 惧 只  身   作  天   涯   易 散  的 烟  
bú bèi rén suǒ diàn niàn 
不 被  人  所  惦   念   
dāng zhàn huǒ xí juǎn   tiān   dì jiān   láng yān   sì nvè 
当   战   火  席 卷     天     地 间     狼   烟    肆 虐  
zhòng shēng jiē bù dé huò miǎn 
众    生    皆  不 得 豁  免   
hèn zhǐ hèn cóng qián   wèi   kàn chuān   shēng   sǐ yǔ lí bié 
恨  只  恨  从   前     未    看  穿      生      死 与 离 别  
ruò cǐ shēng shì yuē   dàn   zhǐ jiān   huī fēi   yān miè 
若  此 生    誓  约    弹    指  间     灰  飞    烟  灭  
nǐ wǒ wèi néng xìng miǎn 
你 我 未  能   幸   免   
guài qiě guài zhí niàn   bù mián   bú juàn 
怪   且  怪   执  念     不 眠     不 倦   
dāng zhàn huǒ xí juǎn   tiān   dì jiān   láng yān   sì nvè 
当   战   火  席 卷     天     地 间     狼   烟    肆 虐  
zhòng shēng jiē bù dé huò miǎn 
众    生    皆  不 得 豁  免   
hèn zhǐ hèn cóng qián   wèi   kàn chuān   shēng   sǐ yǔ lí bié 
恨  只  恨  从   前     未    看  穿      生      死 与 离 别  
ruò cǐ shēng shì yuē   dàn   zhǐ jiān   huī fēi   yān miè 
若  此 生    誓  约    弹    指  间     灰  飞    烟  灭  
nǐ wǒ wèi néng xìng miǎn 
你 我 未  能   幸   免   
guài qiě guài zhí niàn   bù mián   bú juàn 
怪   且  怪   执  念     不 眠     不 倦   
guài qiě guài zhí niàn   bù mián   bú juàn 
怪   且  怪   执  念     不 眠     不 倦   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags