Tuesday, June 18, 2024
HomePopTian Ya Ke 天涯客 Travel To The End Of The World Lyrics...

Tian Ya Ke 天涯客 Travel To The End Of The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Zhe Han 张哲瀚 Zhang Zhehan、Gong Jun 龚俊 Gong Jun

Chinese Song Name:Tian Ya Ke 天涯客
English Tranlation Name:Travel To The End Of The World
Chinese Singer: Zhang Zhe Han 张哲瀚 Zhang Zhehan、Gong Jun 龚俊 Gong Jun
Chinese Composer:Jin Ruo Chen 金若晨
Chinese Lyrics:Xiao Chu 小初

Tian Ya Ke 天涯客 Travel To The End Of The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Zhe Han 张哲瀚 Zhang Zhehan、Gong Jun 龚俊 Gong Jun

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhāng zhé hàn 、 gōng jùn  –  tiān yá kè 
张    哲  瀚  、 龚   俊   –  天   涯 客 
zuò cí : xiǎo chū 
作  词 : 小   初  
zuò qǔ : jīn ruò chén 
作  曲 : 金  若  晨   
jiān zhì : wáng jiā chéng 
监   制  : 王   嘉  诚    
chū pǐn rén : wáng jiā chéng 
出  品  人  : 王   嘉  诚    
zhì zuò rén : jīn ruò chén 、 wáng jiā chéng 
制  作  人  : 金  若  晨   、 王   嘉  诚    
biān qǔ : mào zhèn yáo 、 jīn ruò chén 
编   曲 : 冒  振   瑶  、 金  若  晨   
xián lè biān xiě : mào zhèn yáo 
弦   乐 编   写  : 冒  振   瑶  
xián lè : yà zhōu guó jì ài lè 
弦   乐 : 亚 洲   国  际 爱 乐 
jí tā : zhāng chǔ xián @ yì gē wén huà 
吉 他 : 张    楚  弦   @ 弋 歌 文  化  
hé shēng : xú jié 
和 声    : 徐 杰  
lù yīn : hóng shì chéng 、 duàn nán 
录 音  : 洪   士  诚    、 段   楠  
dí zi 、 xiāo : dīng xiǎo kuí 
笛 子 、 萧   : 丁   晓   逵  
hún yīn 、 mǔ dài : wú zhé xù @ dǎo shān yǒu yǔ 
混  音  、 母 带  : 吴 哲  旭 @ 岛  山   有  与 
xiàng mù jīng lǐ : zhōu jīng 、 qín zǐ yī 
项    目 经   理 : 周   菁   、 秦  子 祎 
xiàng mù tǒng chóu : mǎ yùn zhuó 、 mǎ kǎi 
项    目 统   筹   : 马 韵  琢   、 马 凯  
yīn yuè zhì zuò : zào mèng jiā yīn yuè 
音  乐  制  作  : 造  梦   嘉  音  乐  
yīn yuè yíng xiāo : nǎi píng zuò 
音  乐  营   销   : 奶  瓶   座  
OP : jiā yóu yīn yuè 
OP : 嘉  尤  音  乐  
zhāng zhé hàn : 
张    哲  瀚  : 
tiān cāng cāng shì le gōng chéng dù hán jiāng 
天   苍   苍   事  了 功   成    渡 寒  江    
yè máng máng bēi zhōng yuè yǐng xiào huāng táng 
夜 茫   茫   杯  中    月  影   笑   荒    唐   
shuí xǔ wǒ cè mǎ jiāng hú chuǎng sì fāng 
谁   许 我 策 马 江    湖 闯     四 方   
shuí zuì biàn tiān yá 
谁   醉  遍   天   涯 
mèng xǐng bú jiàn gù xiāng 
梦   醒   不 见   故 乡    
gōng jùn : 
龚   俊  : 
xī líng xià qī qiū liáng yǔ wěn wǒ chuāng 
西 陵   下  凄 秋  凉    雨 吻  我 窗     
rèn rén zēng rèn rén bàng 
任  人  憎   任  人  谤   
wèi fáng chóu chàng shì qīng kuáng 
未  妨   惆   怅    是  清   狂    
chūn fēng chuī dé lǜ jiāng nán shuǐ àn 
春   风   吹   得 绿 江    南  水   岸 
chuī bù nuǎn rén xīn shuāng 
吹   不 暖   人  心  霜     
cù bù jí fáng 
猝 不 及 防   
nà shì bu shì wǒ men de guāng 
那 是  不 是  我 们  的 光    
gōng jùn : 
龚   俊  : 
xiāng jiàn hèn wǎn xìng wèi wǎn 
相    见   恨  晚  幸   未  晚  
bú zài gū fù sì jì huā 
不 再  辜 负 四 季 花  
jiāng gǔ dào xī fēng shòu mǎ 
将    古 道  西 风   瘦   马 
huàn xiǎo qiáo liú shuǐ rén jia 
换   小   桥   流  水   人  家  
zhāng zhé hàn : 
张    哲  瀚  : 
wàn lǐ hé shān wàn jiā dēng 
万  里 河 山   万  家  灯   
wǎng shì rú yān làng táo shā 
往   事  如 烟  浪   淘  沙  
jiāng píng shēng shuāng xuě 
将    平   生    霜     雪  
yǔ jūn zhǔ jiǔ pēng chá 
与 君  煮  酒  烹   茶  
gōng jùn : 
龚   俊  : 
fāng cǎo cháng yān bō liú yún yìng xié yáng 
芳   草  长    烟  波 流  云  映   斜  阳   
wèn hé chù xiān xiāng 
问  何 处  仙   乡    
hú dié wéi gǔ yù wéi liáng 
蝴 蝶  为  骨 玉 为  梁    
zhāng zhé hàn : 
张    哲  瀚  : 
nǐ yì jiān dān bú jìn wàn gǔ chóu 
你 一 肩   担  不 尽  万  古 愁   
bù rú fēn wǒ jǐ liǎng 
不 如 分  我 几 两    
péi jūn zuì sān wàn chǎng 
陪  君  醉  三  万  场    
cóng cǐ bù yán lí shāng 
从   此 不 言  离 殇    
gōng jùn : 
龚   俊  : 
xiāng jiàn hèn wǎn xìng wèi wǎn 
相    见   恨  晚  幸   未  晚  
zài bù gū fù sì jì huā 
再  不 辜 负 四 季 花  
jiāng gǔ dào xī fēng shòu mǎ 
将    古 道  西 风   瘦   马 
huàn xiǎo qiáo liú shuǐ rén jia 
换   小   桥   流  水   人  家  
zhāng zhé hàn : 
张    哲  瀚  : 
wàn lǐ hé shān wàn jiā dēng 
万  里 河 山   万  家  灯   
wǎng shì rú yān làng táo shā 
往   事  如 烟  浪   淘  沙  
hé : 
合 : 
jiāng píng shēng shuāng xuě 
将    平   生    霜     雪  
yǔ jūn zhǔ jiǔ pēng chá 
与 君  煮  酒  烹   茶  
gōng jùn : 
龚   俊  : 
wú biān luò mù xiāo xiāo xià 
无 边   落  木 萧   萧   下  
bú jìn cháng jiāng gún gǔn lái 
不 尽  长    江    滚  滚  来  
fēng dāo shuāng jiàn jiē bú jù zhǐ yào 
风   刀  霜     剑   皆  不 惧 只  要  
hé : 
合 : 
nǐ wǒ hái zài 
你 我 还  在  
zhāng zhé hàn : 
张    哲  瀚  : 
dé jí gāo gē shī jí xiū 
得 即 高  歌 失  即 休  
wú jū wú shù yì wú ài 
无 拘 无 束  亦 无 碍 
dàn dé yì zhī jǐ 
但  得 一 知  己 
wèi jìn fēng chén wú nài 
慰  尽  风   尘   无 奈  
hé : 
合 : 
rèn shān gāo shuǐ yuǎn 
任  山   高  水   远   
nǐ zài wǒ yě zài 
你 在  我 也 在  

 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags