Tian Di Jie 天地劫 Heaven And Earth Disaster Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huang Ling 黄龄 Isabelle Huang

Tian Di Jie 天地劫 Heaven And Earth Disaster Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huang Ling 黄龄 Isabelle Huang

Chinese Song Name:Tian Di Jie 天地劫
English Tranlation Name:Heaven And Earth Disaster
Chinese Singer:  Huang Ling 黄龄 Isabelle Huang
Chinese Composer:Zuo Teng Kang Fu 佐藤康夫 kinohachi
Chinese Lyrics:Lin Xia Li 林夏莉

Tian Di Jie 天地劫 Heaven And Earth Disaster Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huang Ling 黄龄 Isabelle Huang

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

rì luò gū chéng   yún yān sàn 
日 落  孤 城      云  烟  散  
wàng jiàn fēng   yuè sè   zhào rén hán 
忘   剑   峰     月  色   照   人  寒  
jīn zhāo xiāng féng   gòng nǐ   bǎ jiǔ zuì yì chǎng 
今  朝   相    逢     共   你   把 酒  醉  一 场    
míng rì   dēng yǐng   dú lán shān 
明   日   灯   影     独 阑  珊   
yīng xióng lèi rè xuè   duàn róu cháng 
英   雄    泪  热 血    断   柔  肠    
rén yǐ fēi   jiù mèng   fēng yǔ cán 
人  已 非    旧  梦     风   雨 残  
láng yān qǐ   zhí jiàn shǒu tiān xià   shēng sǐ wú hàn 
狼   烟  起   执  剑   守   天   下    生    死 无 憾  
hóng yī   bái xuě luò jìn   fāng huá 
红   衣   白  雪  落  尽    芳   华  
tiān yá lù   hóng yàn   shēng shēng màn 
天   涯 路   鸿   雁    声    声    慢  
cháng fēng juǎn   fú yún   mò shàng shuāng 
长    风   卷     浮 云    陌 上    霜     
chén shì jiān   nián zhuǎn 
尘   世  间     辗   转    
nì shuǐ xíng zhōu guà yún fān 
逆 水   行   舟   挂  云  帆  
chéng fēng tà pò   cāng hǎi làng 
乘    风   踏 破   沧   海  浪   
wàn lǐ qù   gù rén hé shí hái 
万  里 去   故 人  何 时  还  
jiāng hé cháng   shí lún dù bēi huān 
江    河 长      时  轮  渡 悲  欢   
shì yǔ fēi   bù rǎn 
是  与 非    不 染  
guī tú wàng běi   rèn cāng máng 
归  途 望   北    任  苍   茫   
qiān nián   suì yuè   pàn wú yàng 
千   年     岁  月    盼  无 恙   
qiān nián   suì yuè   pàn wú yàng 
千   年     岁  月    盼  无 恙   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.