Monday, April 22, 2024
HomePopTeng Wang Ge Xu 滕王阁序 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Assen Jie...

Teng Wang Ge Xu 滕王阁序 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Assen Jie Assen捷 Xiao Yi Qing Alex 萧忆情Alex Xi Yin She 汐音社

Chinese Song Name: Teng Wang Ge Xu 滕王阁序
English Tranlation Name: Teng Wangge Foreword
Chinese Singer:  Assen Jie Assen捷 Xiao Yi Qing Alex 萧忆情Alex Xi Yin She 汐音社
Chinese Composer:  Xiao Yu cosmos 小宇cosmos
Chinese Lyrics:  Wang Bo 王勃

Teng Wang Ge Xu 滕王阁序 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Assen Jie Assen捷 Xiao Yi Qing Alex 萧忆情Alex Xi Yin She 汐音社

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

Assen jié : 
Assen 捷  : 
yù zhāng gù jùn hóng dōu xīn fǔ 
豫 章    故 郡  洪   都  新  府 
xīng fēn yì zhěn dì jiē héng lú 
星   分  翼 轸   地 接  衡   庐 
jīn sān jiāng ér dài wǔ hú 
襟  三  江    而 带  五 湖 
kòng mán jīng ér yǐn ōu yuè 
控   蛮  荆   而 引  瓯 越  
xiāo yì qíng : 
萧   忆 情   : 
wù huá tiān bǎo 
物 华  天   宝  
lóng guāng shè niú dòu zhī xū 
龙   光    射  牛  斗  之  墟 
rén jié dì líng 
人  杰  地 灵   
xú rú xià chén fān zhī tà 
徐 孺 下  陈   蕃  之  榻 
xióng zhōu wù liè 
雄    州   雾 列  
jùn cǎi xīng chí 
俊  采  星   驰  
tái huáng zhěn yí xià zhī jiāo 
台  隍    枕   夷 夏  之  交   
bīn zhǔ jìn dōng nán zhī měi 
宾  主  尽  东   南  之  美  
Assen jié : 
Assen 捷  : 
dōu du yán gōng zhī yǎ wàng 
都  督 阎  公   之  雅 望   
qǐ jǐ yáo lín 
棨 戟 遥  临  
yǔ wén xīn zhōu zhī yì fàn 
宇 文  新  州   之  懿 范  
dān wéi zàn zhù 
襜  帷  暂  驻  
shí xún xiū jiǎ 
十  旬  休  假  
shèng yǒu rú yún 
胜    友  如 云  
qiān lǐ féng yíng 
千   里 逢   迎   
gāo péng mǎn zuò 
高  朋   满  座  
xiāo yì qíng : 
萧   忆 情   : 
téng jiāo qǐ fèng 
腾   蛟   起 凤   
mèng xué shì zhī cí zōng 
孟   学  士  之  词 宗   
zǐ diàn qīng shuāng 
紫 电   清   霜     
wáng jiāng jūn zhī wǔ kù 
王   将    军  之  武 库 
jiā jūn zuò zǎi 
家  君  作  宰  
lù chū míng qū 
路 出  名   区 
tóng zǐ hé zhī 
童   子 何 知  
gōng féng shèng jiàn 
躬   逢   胜    饯   
Assen jié : 
Assen 捷  : 
shí wéi jiǔ yuè 
时  维  九  月  
xù shǔ sān qiū 
序 属  三  秋  
liáo shuǐ jìn ér hán tán qīng 
潦   水   尽  而 寒  潭  清   
yān guāng níng ér mù shān zǐ 
烟  光    凝   而 暮 山   紫 
yǎn cān fēi yú shàng lù 
俨  骖  騑  于 上    路 
fǎng fēng jǐng yú chóng ā  
访   风   景   于 崇    阿 
lín dì zǐ zhī cháng zhōu 
临  帝 子 之  长    洲   
dé tiān rén zhī jiù guǎn 
得 天   人  之  旧  馆   
xiāo yì qíng : 
萧   忆 情   : 
céng luán sǒng cuì 
层   峦   耸   翠  
shàng chū chóng xiāo 
上    出  重    霄   
fēi gé liú dān 
飞  阁 流  丹  
xià lín wú dì 
下  临  无 地 
hè tīng fú zhǔ 
鹤 汀   凫 渚  
qióng dáo yǔ zhī yíng huí 
穷    岛  屿 之  萦   回  
guì diàn lán gōng 
桂  殿   兰  宫   
jí gāng luán zhī tǐ shì 
即 冈   峦   之  体 势  
Assen jié : 
Assen 捷  : 
pī xiù tà 
披 绣  闼 
fǔ diāo méng 
俯 雕   甍   
shān yuán kuàng qí yíng shì 
山   原   旷    其 盈   视  
chuān zé yū qí hài zhǔ 
川    泽 纡 其 骇  瞩  
lǘ yán pū dì 
闾 阎  扑 地 
zhōng míng dǐng shí zhī jiā 
钟    鸣   鼎   食  之  家  
gě jiàn mí jīn 
舸 舰   弥 津  
qīng què huáng lóng zhī zhú 
青   雀  黄    龙   之  舳  
xiāo yì qíng : 
萧   忆 情   : 
yún xiāo yǔ jì 
云  销   雨 霁 
cǎi chè qū míng 
彩  彻  区 明   
luò xiá yǔ gū wù qí fēi 
落  霞  与 孤 鹜 齐 飞  
qiū shuǐ gòng cháng tiān yí sè 
秋  水   共   长    天   一 色 
yú zhōu chàng wǎn 
渔 舟   唱    晚  
xiǎng qióng péng lí zhī bīn 
响    穷    彭   蠡 之  滨  
yàn zhèn jīng hán 
雁  阵   惊   寒  
shēng duàn héng yáng zhī pǔ 
声    断   衡   阳   之  浦 
hé : 
合 : 
hā ā  ā  
哈 啊 啊 
hā ā  ā  
哈 啊 啊 
luò xiá yǔ gū wù qí fēi 
落  霞  与 孤 鹜 齐 飞  
qiū shuǐ gòng cháng tiān yí sè 
秋  水   共   长    天   一 色 
Assen jié : 
Assen 捷  : 
yáo jīn fǔ chàng 
遥  襟  甫 畅    
yì xìng chuán fēi 
逸 兴   遄    飞  
shuǎng lài fā ér qīng fēng shēng 
爽     籁  发 而 清   风   生    
xiān gē níng ér bái yún è  
纤   歌 凝   而 白  云  遏 
suī yuán lǜ zhú 
睢  园   绿 竹  
qì líng péng zé zhī zūn 
气 凌   彭   泽 之  樽  
yè shuǐ zhū huá 
邺 水   朱  华  
guāng zhào lín chuān zhī bǐ 
光    照   临  川    之  笔 
xiāo yì qíng : 
萧   忆 情   : 
sì měi jù èr nán bìng 
四 美  具 二 难  并   
Assen jié : 
Assen 捷  : 
tiān gāo dì jiǒng 
天   高  地 迥    
jiào yǔ zhòu zhī wú qióng 
觉   宇 宙   之  无 穷    
xìng jìn bēi lái 
兴   尽  悲  来  
shí yíng xū zhī yǒu shù 
识  盈   虚 之  有  数  
wàng cháng ān yú rì xià 
望   长    安 于 日 下  
mù wú huì yú yún jiān 
目 吴 会  于 云  间   
dì shì jí ér nán míng shēn 
地 势  极 而 南  溟   深   
tiān zhù gāo ér běi chén yuǎn 
天   柱  高  而 北  辰   远   
xiāo yì qíng : 
萧   忆 情   : 
qióng dì miǎn yú zhōng tiān 
穷    睇 眄   于 中    天   
jí yú yóu yú xiá rì 
极 娱 游  于 暇  日 
guān shān nán yuè 
关   山   难  越  
shuí bēi shī lù zhī rén 
谁   悲  失  路 之  人  
píng shuǐ xiàng féng 
萍   水   相    逢   
jìn shì tā xiāng zhī kè 
尽  是  他 乡    之  客 
huái dì hūn ér bú jiàn 
怀   帝 阍  而 不 见   
fèng xuān shì yǐ hé nián 
奉   宣   室  以 何 年   
Assen jié : 
Assen 捷  : 
shí yùn bù qí 
时  运  不 齐 
mìng tú duō chuǎn 
命   途 多  舛    
féng táng yì lǎo 
冯   唐   易 老  
lǐ guǎng nán fēng 
李 广    难  封   
qū jiǎ yì yú cháng shā 
屈 贾  谊 于 长    沙  
xiāo yì qíng : 
萧   忆 情   : 
fēi wú shèng zhǔ 
非  无 圣    主  
Assen jié : 
Assen 捷  : 
cuàn liáng hóng yú hǎi qǔ 
窜   梁    鸿   于 海  曲 
xiāo yì qíng : 
萧   忆 情   : 
qǐ fá míng shí 
岂 乏 明   时  
Assen jié : 
Assen 捷  : 
suǒ lài jūn zǐ jiàn jī 
所  赖  君  子 见   机 
dá rén zhī mìng 
达 人  知  命   
lǎo dāng yì zhuàng 
老  当   益 壮     
níng yí bái shǒu zhī xīn 
宁   移 白  首   之  心  
xiāo yì qíng : 
萧   忆 情   : 
qióng qiě yì jiān 
穷    且  益 坚   
bú zhuì qīng yún zhī zhì 
不 坠   青   云  之  志  
zhuó tān quán ér jiào shuǎng 
酌   贪  泉   而 觉   爽     
chù hé zhé yǐ yóu huān 
处  涸 辙  以 犹  欢   
běi hǎi suī shē 
北  海  虽  赊  
Assen jié : 
Assen 捷  : 
fú yáo kě jiē 
扶 摇  可 接  
xiāo yì qíng : 
萧   忆 情   : 
dōng yú yǐ shì 
东   隅 已 逝  
Assen jié : 
Assen 捷  : 
sāng yú fēi wǎn 
桑   榆 非  晚  
xiāo yì qíng : 
萧   忆 情   : 
mèng cháng gāo jié 
孟   尝    高  洁  
kōng yú bào guó zhī qíng 
空   余 报  国  之  情   
ruǎn jí chāng kuáng 
阮   籍 猖    狂    
qǐ xiào qióng tú zhī kū 
岂 效   穷    途 之  哭 
Aseen jié : 
Aseen 捷  : 
sān chǐ wēi mìng 
三  尺  微  命   
yí jiè shū shēng 
一 介  书  生    
wú lù qǐng yīng 
无 路 请   缨   
děng zhōng jūn zhī ruò guàn 
等   终    军  之  弱  冠   
xiāo yì qíng : 
萧   忆 情   : 
yǒu huái tóu bǐ 
有  怀   投  笔 
mù zōng què cháng fēng 
慕 宗   悫  长    风   
shě zān hù yú bǎi líng 
舍  簪  笏 于 百  龄   
fèng chén hūn yú wàn lǐ 
奉   晨   昏  于 万  里 
fēi xiè jiā zhī bǎo shù 
非  谢  家  之  宝  树  
jiē mèng shì zhī fāng lín 
接  孟   氏  之  芳   邻  
tā rì qū tíng 
他 日 趋 庭   
dāo péi lǐ duì 
叨  陪  鲤 对  
jīn zī pěng mèi 
今  兹 捧   袂  
xǐ tuō lóng mén 
喜 托  龙   门  
Assen jié : 
Assen 捷  : 
yáng yì bù féng 
杨   意 不 逢   
fǔ líng yún ér zì xī 
抚 凌   云  而 自 惜 
xiāo yì qíng : 
萧   忆 情   : 
zhōng qī jì yù zòu liú shuǐ yǐ hé cán 
钟    期 既 遇 奏  流  水   以 何 惭  
Assen jié : 
Assen 捷  : 
shèng dì bù cháng shèng yán nán zài 
胜    地 不 常    盛    筵  难  再  
xiāo yì qíng : 
萧   忆 情   : 
lán tíng yǐ yǐ zǐ zé qiū xū 
兰  亭   已 矣 梓 泽 丘  墟 
Assen jié : 
Assen 捷  : 
lín bié zèng yán 
临  别  赠   言  
xìng chéng ēn yú wěi jiàn 
幸   承    恩 于 伟  饯   
dēng gāo zuò fù 
登   高  作  赋 
shì suǒ wàng yú qún gōng 
是  所  望   于 群  公   
hé : 
合 : 
gǎn jié bǐ huái 
敢  竭  鄙 怀   
gōng shū duǎn yǐn 
恭   疏  短   引  
yì yán jūn fù 
一 言  均  赋 
sì yùn jù chéng 
四 韵  俱 成    
qǐng sǎ pān jiāng 
请   洒 潘  江    
gè qīng lù hǎi yún ěr 
各 倾   陆 海  云  尔 

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags