Teng Luo Xiao Yuan 藤萝小院 Rattan Yard Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhi Jian Xiao 指尖笑

Teng Luo Xiao Yuan 藤萝小院 Rattan Yard Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhi Jian Xiao 指尖笑

Chinese Song Name:Teng Luo Xiao Yuan 藤萝小院 
English Translation Name:Rattan Yard
Chinese Singer: Zhi Jian Xiao 指尖笑
Chinese Composer:Zhi Jian Xiao 指尖笑
Chinese Lyrics:ll Wu Hua Rou  ll五花肉

Teng Luo Xiao Yuan 藤萝小院 Rattan Yard Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhi Jian Xiao 指尖笑

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

nà zuò shān   yún wù jiān   piāo lái le chuī yān 
那 座  山     云  雾 间     飘   来  了 炊   烟  
lǜ shuǐ biān   zǒu guò qiáo   huáng hūn qīng qīng niàn 
绿 水   边     走  过  桥     黄    昏  轻   轻   念   
míng rì tiān yě qíng   mài xiāng zài tián yě chuán biàn 
明   日 天   也 晴     麦  香    在  田   野 传    遍   
xiào kāi yán   yè lǐ bù jué pí juàn 
笑   开  颜    夜 里 不 觉  疲 倦   
hé chù yàn   yuè yǎn qián   zhāi xià huā yí piàn 
何 处  燕    越  眼  前     摘   下  花  一 片   
chóng wèi xiē   què tōu xián   cáng yè míng shēng mián 
虫    未  歇    却  偷  闲     藏   叶 鸣   声    绵   
yán zhe jiē zǒu   jìn tóu dì yì jiā tíng yuàn 
沿  着  街  走    尽  头  第 一 家  庭   院   
zǐ téng yàn   chuí tiáo sì dié piān xiān 
紫 藤   艳    垂   条   似 蝶  翩   跹   
jiù zhuān fēi yán   dǎng dé fēng yǔ shù shí nián 
旧  砖    飞  檐    挡   得 风   雨 数  十  年   
yì rén yì quǎn   gòng shǒu zhù sú shì gèng xián 
一 人  一 犬     共   守   住  俗 世  更   弦   
míng yuè bú biàn   zǒng sòng wǒ shī yì wàn qiān 
明   月  不 变     总   送   我 诗  意 万  千   
shuí hái tān   yù qì zhū lán huáng jīn pū diàn 
谁   还  贪    玉 砌 朱  栏  黄    金  铺 殿   
duì yǐng ní nán   liú yíng cóng cán yuán lái tàn 
对  影   呢 喃    流  萤   从   残  垣   来  探  
quán shuǐ qīng tián   zī wèi shì jīn shēng xún jiàn 
泉   水   清   甜     滋 味  是  今  生    寻  见   
ruò yǒu sī niàn   rú lǎo shù dú chéng suì yuè 
若  有  思 念     如 老  树  独 成    岁  月  
shuí hái tàn   fēn rǎo duō gē shě bú duàn 
谁   还  叹    纷  扰  多  割 舍  不 断   
bàn mǔ tián   fēng chē zhuǎn   xì shuǐ liú wān yán 
半  亩 田     风   车  转      细 水   流  蜿  蜒  
wān yāo jiǎn   guā guǒ xiān   zhú lán chén diàn diàn 
弯  腰  剪     瓜  果  鲜     竹  篮  沉   甸   甸   
tiān guāng qiǎn lán   suí shóu xiě liǎng jù qíng yán 
天   光    浅   蓝    随  手   写  两    句 情   言  
bù chéng piān   xú jiǔ wèi qǐ zhuāng lián 
不 成    篇     许 久  未  启 妆     奁   
jiù zhuān fēi yán   dǎng dé fēng yǔ shù shí nián 
旧  砖    飞  檐    挡   得 风   雨 数  十  年   
yì rén yì quǎn   gòng shǒu zhù sú shì gèng xián 
一 人  一 犬     共   守   住  俗 世  更   弦   
míng yuè bú biàn   zǒng sòng wǒ shī yì wàn qiān 
明   月  不 变     总   送   我 诗  意 万  千   
shuí hái tān   yù qì zhū lán huáng jīn pū diàn 
谁   还  贪    玉 砌 朱  栏  黄    金  铺 殿   
duì yǐng ní nán   liú yíng cóng cán yuán lái tàn 
对  影   呢 喃    流  萤   从   残  垣   来  探  
quán shuǐ qīng tián   zī wèi shì jīn shēng xún jiàn 
泉   水   清   甜     滋 味  是  今  生    寻  见   
ruò yǒu sī niàn   rú lǎo shù dú chéng suì yuè 
若  有  思 念     如 老  树  独 成    岁  月  
shuí hái tàn   fēn rǎo duō gē shě bú duàn 
谁   还  叹    纷  扰  多  割 舍  不 断   
jiù zhuān fēi yán   dǎng dé fēng yǔ shù shí nián 
旧  砖    飞  檐    挡   得 风   雨 数  十  年   
yì rén yì quǎn   gòng shǒu zhù sú shì gèng xián 
一 人  一 犬     共   守   住  俗 世  更   弦   
míng yuè bú biàn   zǒng sòng wǒ shī yì wàn qiān 
明   月  不 变     总   送   我 诗  意 万  千   
shuí hái tān   yù qì zhū lán huáng jīn pū diàn 
谁   还  贪    玉 砌 朱  栏  黄    金  铺 殿   
duì yǐng ní nán   liú yíng cóng cán yuán lái tàn 
对  影   呢 喃    流  萤   从   残  垣   来  探  
quán shuǐ qīng tián   zī wèi shì jīn shēng xún jiàn 
泉   水   清   甜     滋 味  是  今  生    寻  见   
ruò yǒu sī niàn   rú lǎo shù dú chéng suì yuè 
若  有  思 念     如 老  树  独 成    岁  月  
shuí hái tàn   fēn rǎo duō gē shě bú duàn 
谁   还  叹    纷  扰  多  割 舍  不 断   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.