Tang Ming Huang 唐明皇 Emperor Tang Minghuang Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zheng Shao Qiu 郑少秋 Adam Cheng

Tang Ming Huang 唐明皇 Emperor Tang Minghuang Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zheng Shao Qiu 郑少秋 Adam Cheng

Chinese Song Name:Tang Ming Huang 唐明皇
English Translation Name:Emperor Tang Minghuang
Chinese Singer: Zheng Shao Qiu 郑少秋 Adam Cheng
Chinese Composer:Gu Jia Hui 顾嘉辉
Chinese Lyrics:Lu Guo Zhan 卢国沾 

Tang Ming Huang 唐明皇 Emperor Tang Minghuang Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zheng Shao Qiu 郑少秋 Adam Cheng

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chūn huā táo lǐ huā kāi càn 
春   花  桃  李 花  开  灿  
qiū yǔ wú tóng yè kū cán 
秋  雨 梧 桐   叶 枯 残  
yōu yōu shēng sǐ bié jīng nián 
悠  悠  生    死 别  经   年   
xù xù lí chóu jǐ qiān wàn 
绪 绪 离 愁   几 千   万  
biàn mì fāng zōng fù péng shān 
遍   觅 芳   踪   赴 蓬   山   
shēn zài xū wú piāo miǎo jiān 
身   在  虚 无 缥   缈   间   
xú xú yì qǐ qián chén shì 
徐 徐 忆 起 前   尘   事  
bù jué qī liáng chuí lèi yǎn 
不 绝  凄 凉    垂   泪  眼  
yú yáng fēng huǒ zhào xiá guān 
渔 阳   烽   火  照   峡  关   
mǎ wéi pō xià zàng yù huán 
马 嵬  坡 下  葬   玉 环   
hèn wǒ liù jūn bá hù jiāng zhuān hèng 
恨  我 六  军  跋 扈 将    专    横   
bī wǒ chuán lìng shā hóng yán 
逼 我 传    令   杀  红   颜  
wǎn zhuǎn é  méi mǎ qián sǐ 
宛  转    蛾 眉  马 前   死 
jūn wáng yǎn miàn tòng bú yù shēng 
君  王   掩  面   痛   不 欲 生    
ruò shì fū qī zài mín jiān 
若  是  夫 妻 在  民  间   
shì wèn hé lái cǐ jié nán 
试  问  何 来  此 劫  难  
cǐ jì tiān lù yōu yōu jiē shàng qīng 
此 际 天   路 悠  悠  接  上    清   
yún lǐ wù zhōng xiàn xiān yán 
云  里 雾 中    现   仙   颜  
lí huā yí shù chūn dài yǔ 
梨 花  一 树  春   带  雨 
yù róng jì mò lèi shān shān 
玉 容   寂 寞 泪  潸   潸   
bié hòu yīn róng liǎng miǎo máng 
别  后  音  容   俩    渺   茫   
jīn xī chóng féng wéi hèn wǎn 
今  夕 重    逢   唯  恨  晚  
wéi zhāng jiù wù biǎo shēn qíng 
唯  张    旧  物 表   深   情   
diàn hé jīn chāi jìn jì hái 
钿   盒 金  钗   尽  寄 还  
lín bié yīn qín yǔ jì fǒu yǒu jiù méng 
临  别  殷  勤  语 记 否  有  旧  盟   
qí yuè qí rì cháng shēng diàn 
七 月  七 日 长    生    殿   
yè bàn wú rén sī yǔ shí 
夜 半  无 人  私 语 时  
zài tiān yuàn zuò bǐ yì niǎo 
在  天   愿   作  比 翼 鸟   
zài dì yuàn wéi lián lǐ zhī 
在  地 愿   为  连   理 枝  
tiān cháng dì jiǔ yǒu shí jìn 
天   长    地 久  有  时  尽  
cǐ hèn mián mián wú jué qī 
此 恨  绵   绵   无 绝  期 
kōng jiē tàn tiān cháng dì jiǔ yǒu shí jìn 
空   嗟  叹  天   长    地 久  有  时  尽  
mián mián cǐ hèn tiān shàng rén jiān 
绵   绵   此 恨  天   上    人  间   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.