Tan Jian Ling 弹剑令 Sword Playing Order Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zi Huan Ru Feng 紫幻如风

Chinese Song Name:Tan Jian Ling 弹剑令 
English Translation Name:Sword Playing Order
Chinese Singer: Zi Huan Ru Feng 紫幻如风
Chinese Composer:Qing Tian 擎天Sir
Chinese Lyrics:Long Bao Bao 龙宝宝Bob

Tan Jian Ling 弹剑令 Sword Playing Order Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zi Huan Ru Feng 紫幻如风

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

bái lù píng   shí lǐ yān yún cǎo qīng qīng 
白  鹿 坪     十  里 烟  云  草  青   青   
shān yě juàn kè   qīng sōng wéi yǒu hè wéi lín 
山   野 倦   客   青   松   为  友  鹤 为  邻  
yú fú shēng   tān bàn rì ān xián qīng jìng 
于 浮 生      贪  半  日 安 闲   清   净   
hū mí hóu   xiàn měi jiǔ zuì yú huā yīn 
呼 猕 猴    献   美  酒  醉  于 花  阴  
hū ér fēng qǐ   liào qiào chuī dé jiǔ wēi xǐng 
忽 而 风   起   料   峭   吹   得 酒  微  醒   
bá jiàn zhēng zhēng   cháng xiào zuò kōng shān lóng yín 
拔 剑   铮    铮      长    啸   作  空   山   龙   吟  
cǐ yí lìng   dàn jiàn wéi gē sù shēng píng 
此 一 令     弹  剑   为  歌 诉 生    平   
xiāo xiāo jiàn yì qīng lěng gòng wǒ mǐng dǐng 
萧   萧   剑   意 清   冷   共   我 酩   酊   
cǐ jiàn hé míng   tīng wú yán   bǎ shì jūn 
此 剑   何 名     听   吾 言    把 示  君  
hán tiě qǔ qí jīng   bǎi liàn zhù chéng xíng 
寒  铁  取 其 精     百  炼   铸  成    形   
lì xuè wéi yǐn   cuì líng quán dé qí yùn 
沥 血  为  引    淬  灵   泉   得 其 韵  
sān zǎi nǎi chéng yì chū tiān dì jīng  
三  载  乃  成    一 出  天   地 惊    
shèn xìng   wú nián zhuǎn ér zhōng dé zhī 
甚   幸     吾 辗   转    而 终    得 之  
zì cǐ hòu   jiàn jí wú mìng 
自 此 后    剑   即 吾 命   
chí cóng jūn   xiāo dí shǒu bǎi shù shí 
持  从   军    枭   敌 首   百  数  十  
yì rén gòng yí jiàn tiān xià yáng míng 
一 人  共   一 剑   天   下  扬   名   
shēng sǐ qīng   róng huá lì lù jiē fú yún 
生    死 轻     荣   华  利 禄 皆  浮 云  
xiá zhī dà zhě   qǐ tān zhuó shì báo xìng míng 
侠  之  大 者    岂 贪  浊   世  薄  姓   名   
suí guà yìn   qì shì tú ér xiào lù lín 
遂  挂  印    弃 仕  途 而 啸   绿 林  
zhàng cǐ jiàn   dàng jìn shì jiān shì bù píng 
仗    此 剑     荡   尽  世  间   事  不 平   
jiàn běn wú qíng   suǒ wèi jiàn líng jí rén xīn 
剑   本  无 情     所  谓  剑   灵   即 人  心  
yīng zì wú kuì   zhǎng zhōng yì hóng shuāng xuě míng 
应   自 无 愧    掌    中    一 泓   霜     雪  明   
cǐ yì shēn   dāng yǒu ào gǔ rú jiàn jǐ 
此 一 身     当   有  傲 骨 如 剑   脊 
lì jìn fēng yǔ fú chén bù gǎi lín xún 
历 尽  风   雨 浮 沉   不 改  嶙  峋  
jiàn yuē qīng míng   cháng sì chǐ   zhòng qī jīn 
剑   曰  青   冥     长    四 尺    重    七 斤  
jìng yǒu lóng wén yǐn   dòng ruò fēng léi xíng 
静   有  龙   纹  隐    动   若  风   雷  行   
céng zhǎn jiān nìng   yǐ hú lǔ xuè bǎo yǐn 
曾   斩   奸   佞     以 胡 虏 血  饱  饮  
yě céng lùn jiàn huà shān yú jué dǐng 
也 曾   论  剑   华  山   于 绝  顶   
shèn xìng   wú yì shēng bù rǔ jiàn míng 
甚   幸     吾 一 生    不 辱 剑   名   
shù shí zǎi   wèi fù chū xīn 
数  十  载    未  负 初  心  
yuàn shǒu dé   tiān xià hǎi yàn hé qīng 
愿   守   得   天   下  海  晏  河 清   
dàn jiàn gòng yí zuì xiào gē shān lín 
弹  剑   共   一 醉  啸   歌 山   林  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.