Tai Yang Ru Chang Sheng Qi 太阳如常升起 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liang Jing Ru 梁静茹 Fish Leong

Tai Yang Ru Chang Sheng Qi 太阳如常升起 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liang Jing Ru 梁静茹 Fish Leong

Chinese Song Name: Tai Yang Ru Chang Sheng Qi 太阳如常升起
English Tranlation Name: The Sun Rises As Usual
Chinese Singer:  Liang Jing Ru 梁静茹 Fish Leong
Chinese Composer:  Zhong Cheng Hu 钟成虎 
Chinese Lyrics:  Li Chao Xiong 李焯雄

Tai Yang Ru Chang Sheng Qi 太阳如常升起 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liang Jing Ru 梁静茹 Fish Leong

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tài yáng rú cháng shēng qǐ   míng tiān zài shēng yí cì 
太  阳   如 常    升    起   明   天   再  升    一 次 
wú lùn gāo fēng huò dī gǔ   dōu tóng yàng bèi fǔ shì 
无 论  高  峰   或  低 谷   都  同   样   被  俯 视  
bié pá xíng   yīn wèi ā  
别  爬 行     因  为  啊 
wǒ men míng míng ké yǐ fēi xíng 
我 们  明   明   可 以 飞  行   
duì ba   nǐ zhēn de ké yǐ 
对  吧   你 真   的 可 以 
tài yáng rú cháng shēng qǐ   míng tiān zài shēng yí cì 
太  阳   如 常    升    起   明   天   再  升    一 次 
wú lùn gāo fēng huò dī gǔ   dōu tóng yàng bèi fǔ shì 
无 论  高  峰   或  低 谷   都  同   样   被  俯 视  
bié pá xíng   yīn wèi ā  
别  爬 行     因  为  啊 
wǒ men míng míng ké yǐ fēi xíng 
我 们  明   明   可 以 飞  行   
duì ba   nǐ zhēn de ké yǐ 
对  吧   你 真   的 可 以 
nǐ zhēn de ké yǐ   nǐ zhēn de ké yǐ 
你 真   的 可 以   你 真   的 可 以 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.