Saturday, September 23, 2023
HomePopTai Ji Chan 太极禅 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huo Zun 霍尊...

Tai Ji Chan 太极禅 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huo Zun 霍尊 Luo Kai Yuan 罗开元

Chinese Song Name: Tai Ji Chan 太极禅
English Tranlation Name: Tai Chi Meditation
Chinese Singer:  Huo Zun 霍尊 Luo Kai Yuan 罗开元
Chinese Composer:  Huo Zun 霍尊
Chinese Lyrics:  Lin Yu Pang Huang 霖语彷惶

Tai Ji Chan 太极禅 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huo Zun 霍尊 Luo Kai Yuan 罗开元

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zūn : 
尊  : 
nián shào shí fēn dú zì bié gù tǔ 
年   少   时  分  独 自 别  故 土 
bǐ mò héng shù bù bù zhēng tú 
笔 墨 横   竖  步 步 征    途 
rén shēng zài shì yí niàn zài shèng fù 
人  生    在  世  一 念   在  胜    负 
wàn wù chén fú bù zhī guī lù 
万  物 沉   浮 不 知  归  路 
tān chēn chī yuàn nán bié lí 
贪  嗔   痴  怨   难  别  离 
gōng míng lù lì yòu hé bì 
功   名   禄 利 又  何 必 
sì xiàng zhào liù hé qián kūn dàng zhèng qì 
四 象    照   六  合 乾   坤  荡   正    气 
mèng xiǎng yù jué zé bō yún jiàn qiān lǐ 
梦   想    遇 抉  择 拨 云  见   千   里 
gāng róu fēi duì lì dòng jing jiē tǒng yī 
刚   柔  非  对  立 动   静   皆  统   一 
hēng hā wǒ sì liǎng bō qiān jīn 
哼   哈 我 四 两    拨 千   斤  
wú wéi cái wú jù yǒu wú xiāng shēng yì 
无 为  才  无 惧 有  无 相    生    易 
rú lái yòu rú qù rì yuè dù cháo xī 
如 来  又  如 去 日 月  渡 潮   汐 
chéng bài duō fǎn fù dé shě zài hū xī 
成    败  多  反  复 得 舍  在  呼 吸 
hēng hā zuò cāng qióng guān tiān dì 
哼   哈 坐  苍   穹    观   天   地 
luó : 
罗  : 
yì nián sì jì 72 xíng yì 
一 年   四 季 72 行   艺 
xiǎng yào fàng qì zǒng shì táo bì 
想    要  放   弃 总   是  逃  避 
mā ma shuō xué gōng fu bù néng jí 
妈 妈 说   学  功   夫 不 能   急 
xún xún mì mì màn wú mù dì 
寻  寻  觅 觅 漫  无 目 的 
jí gōng jìn lì yí bài tú dì 
急 功   近  利 一 败  涂 地 
shī fu mà yào lǐng wù nǎ róng yì 
师  父 骂 要  领   悟 哪 容   易 
Youth needs tradition
Youth needs tradition
Back to the stage
Back to the stage
I'm a man on a mission
I'm a man on a mission
This's the real me
This's the real me
Yeah fàng sì chóng yì 
Yeah 放   肆 重    译 
shì jiè děng wǒ fā huī gōng lì 
世  界  等   我 发 挥  功   力 
dà dào shǐ zhōng jué yǐng mí zōng 
大 道  始  终    绝  影   迷 踪   
wàn wù sǐ shēng nán běi xī dōng 
万  物 死 生    南  北  西 东   
fú zào fēn rǎo shì shì shuí liào 
浮 躁  纷  扰  世  事  谁   料   
dú shǐ wù dào jiào xiāo kǒu hào 
读 史  悟 道  叫   嚣   口  号  
cóng lái jiù shì 
从   来  就  是  
kāi guà rén shēng bù xū hēi huà 
开  挂  人  生    不 需 黑  化  
ái mà hài pà chéng zhǎng dài jià 
挨 骂 害  怕 成    长    代  价  
diē yì jiāo zǒu yí bù bú suàn tài chà 
跌  一 跤   走  一 步 不 算   太  差  
màn màn lái tiě shù zhōng jiū huì kāi huā 
慢  慢  来  铁  树  终    究  会  开  花  
zūn : 
尊  : 
gōng míng lù lì yòu hé bì 
功   名   禄 利 又  何 必 
sì xiàng zhào liù hé 
四 象    照   六  合 
qián kūn dàng zhèng qì 
乾   坤  荡   正    气 
gāng róu fēi duì lì 
刚   柔  非  对  立 
dòng jing jiē tǒng yī 
动   静   皆  统   一 
hēng hā wǒ sì liǎng bō qiān jīn 
哼   哈 我 四 两    拨 千   斤  
wú wéi cái wú jù yǒu wú xiāng shēng yì 
无 为  才  无 惧 有  无 相    生    易 
rú lái yòu rú qù rì yuè dù cháo xī 
如 来  又  如 去 日 月  渡 潮   汐 
chéng bài duō fǎn fù dé shě zài hū xī 
成    败  多  反  复 得 舍  在  呼 吸 
wǒ sì liǎng bō qiān jīn 
我 四 两    拨 千   斤  
pò hēi bái qí jú tàn wèi lái shí xū 
破 黑  白  棋 局 探  未  来  实  虚 
pàn shì fēi duō yú qù jiā suǒ miàn jù 
判  是  非  多  余 去 枷  锁  面   具 
biàn shàn è  zhí qǔ guāng guài yǔ lù lí 
辨   善   恶 直  曲 光    怪   与 陆 离 
hēng hā hé zhě cái wèi tài jí 
哼   哈 何 者  才  谓  太  极 
wú wéi cái wú jù yǒu wú xiāng shēng yì 
无 为  才  无 惧 有  无 相    生    易 
rú lái yòu rú qù rì yuè dù cháo xī 
如 来  又  如 去 日 月  渡 潮   汐 
chéng bài duō fǎn fù dé shě zài hū xī 
成    败  多  反  复 得 舍  在  呼 吸 
hēng hā zuò cāng qióng guān tiān dì 
哼   哈 坐  苍   穹    观   天   地 
luó : 
罗  : 
dà dào shǐ zhōng jué yǐng mí zōng 
大 道  始  终    绝  影   迷 踪   
wàn wù sǐ shēng nán běi xī dōng 
万  物 死 生    南  北  西 东   
fú zào fēn rǎo shì shì shuí liào 
浮 躁  纷  扰  世  事  谁   料   
dú shǐ wù dào jiào xiāo kǒu hào 
读 史  悟 道  叫   嚣   口  号  
dà dào shǐ zhōng jué yǐng mí zōng 
大 道  始  终    绝  影   迷 踪   
wàn wù sǐ shēng nán běi xī dōng 
万  物 死 生    南  北  西 东   
fú zào fēn rǎo shì shì shuí liào 
浮 躁  纷  扰  世  事  谁   料   
dú shǐ wù dào jiào xiāo kǒu hào 
读 史  悟 道  叫   嚣   口  号  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags