Wednesday, December 6, 2023
HomePopTai Ji 太极 Tai Chi Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Yue...

Tai Ji 太极 Tai Chi Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Yue 吴樾 Wu Yue

Chinese Song Name:Tai Ji 太极 
English Translation Name:Tai Chi
Chinese Singer: Wu Yue 吴樾 Wu Yue
Chinese Composer:Luo Xiao Jia 罗小佳
Chinese Lyrics:Luo Xiao Jia 罗小佳

Tai Ji 太极 Tai Chi Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Yue 吴樾 Wu Yue

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

páng bái : 
旁   白  : 
tài jí zhě wú jí ér shēng 
太  极 者  无 极 而 生    
dòng jing zhī jī yīn yáng zhī mǔ yě 
动   静   之  机 阴  阳   之  母 也 
dòng zhī zé fēn jìng zhī zé hé 
动   之  则 分  静   之  则 合 
wú guò bù jí suí qū jiù shēn 
无 过  不 及 随  曲 就  伸   
rén gāng wǒ róu wèi zhī zǒu 
人  刚   我 柔  谓  之  走  
wǒ shùn rén bèi wèi zhī zhān 
我 顺   人  背  谓  之  粘   
dòng jí zé jí yīng 
动   急 则 急 应   
dòng huǎn zé huǎn suí 
动   缓   则 缓   随  
suī biàn huà wàn duān 
虽  变   化  万  端   
ér lǐ wéi yī guàn 
而 理 唯  一 贯   
yóu zhe shú ér jiàn wù dǒng jìn 
由  着  熟  而 渐   悟 懂   劲  
yóu dǒng jìn ér jiē jí shén míng 
由  懂   劲  而 阶  及 神   明   
dìng rú shān tiān dì shēng wú liàng 
定   如 山   天   地 生    无 量    
qiān jūn wàn mǎ lái dí 
千   军  万  马 来  敌 
dāng zì qiáng 
当   自 强    
róu huò gāng ài hèn lǐ bú duàn 
柔  或  刚   爱 恨  理 不 断   
wǒ yuàn yòng yí shì cháng 
我 愿   用   一 世  偿    
ā  ā  
啊 啊 
rèn tā rén xiào 
任  他 人  笑   
sì fēng sì kuáng yì wú fáng 
似 疯   似 狂    亦 无 妨   
ā  ā  
啊 啊 
huí móu yí xiào 
回  眸  一 笑   
fú xiù ér qù 
拂 袖  而 去 
tā yù yǐ wú qióng 
他 欲 已 无 穷    
hé shān de qiān nián hún 
河 山   的 千   年   魂  
záo yǐ kè xià yǒng héng 
早  已 刻 下  永   恒   
mò xiào yǐ wú hòu chén 
莫 笑   已 无 后  尘   
zhǐ yīn wèi jiàn zhēn rén 
只  因  未  见   真   人  
shān zhōng dé dào zhī rén 
山   中    得 道  之  人  
zǎo bù wén bú wèn 
早  不 闻  不 问  
yè yè sī wàn wù héng 
夜 夜 思 万  物 恒   
xiū tài jí zhī shēn 
修  太  极 之  身   
yǐ jìng zhì dòng yǐ róu kè gāng 
以 静   制  动   以 柔  克 刚   
yì hū yì xī qiān biàn wàn huà 
一 呼 一 吸 千   变   万  化  
yì zhāo yì xī yì fēng yì diān 
一 朝   一 夕 亦 疯   亦 癫   
yīn yáng zhī jiān nà bǎi chuān 
阴  阳   之  间   纳 百  川    
páng bái : 
旁   白  : 
xū lǐng dǐng jìn qì chén dān tián 
虚 领   顶   劲  气 沉   丹  田   
bù piān bù yǐ hū yǐn hū xiàn 
不 偏   不 倚 忽 隐  忽 现   
yì yǔ bù néng jiā 
一 羽 不 能   加  
yíng chóng bù néng luò 
蝇   虫    不 能   落  
yīng xióng suǒ xiàng wú dí 
英   雄    所  向    无 敌 
gài jiē yóu cǐ ér jí yě 
盖  皆  由  此 而 及 也 
dìng rú shān tiān dì shēng wú liàng 
定   如 山   天   地 生    无 量    
qiān jūn wàn mǎ lái dí 
千   军  万  马 来  敌 
dāng zì qiáng 
当   自 强    
róu huò gāng ài hèn lǐ bú duàn 
柔  或  刚   爱 恨  理 不 断   
wǒ yuàn yòng yí shì cháng 
我 愿   用   一 世  偿    
ā  ā  
啊 啊 
rèn tā rén xiào 
任  他 人  笑   
sì fēng sì kuáng yì wú fáng 
似 疯   似 狂    亦 无 妨   
ā  ā  
啊 啊 
huí móu yí xiào 
回  眸  一 笑   
fú xiù ér qù 
拂 袖  而 去 
tā yù yǐ wú qióng 
他 欲 已 无 穷    
hé shān de qiān nián hún 
河 山   的 千   年   魂  
záo yǐ kè xià yǒng héng 
早  已 刻 下  永   恒   
mò xiào yǐ wú hòu chén 
莫 笑   已 无 后  尘   
zhǐ yīn wèi jiàn zhēn rén 
只  因  未  见   真   人  
shān zhōng dé dào zhī rén 
山   中    得 道  之  人  
zǎo bù wén bú wèn 
早  不 闻  不 问  
yè yè sī wàn wù héng 
夜 夜 思 万  物 恒   
xiū tài jí zhī shēn 
修  太  极 之  身   
yǐ jìng zhì dòng yǐ róu kè gāng 
以 静   制  动   以 柔  克 刚   
yì hū yì xī qiān biàn wàn huà 
一 呼 一 吸 千   变   万  化  
yì zhāo yì xī yì fēng yì diān 
一 朝   一 夕 亦 疯   亦 癫   
yīn yáng zhī jiān nà bǎi chuān 
阴  阳   之  间   纳 百  川    
dìng rú shān tiān dì shēng wú liàng 
定   如 山   天   地 生    无 量    
qiān jūn wàn mǎ lái dí 
千   军  万  马 来  敌 
dāng zì qiáng 
当   自 强    
róu huò gāng ài hèn lǐ bú duàn 
柔  或  刚   爱 恨  理 不 断   
wǒ yuàn yòng yí shì cháng 
我 愿   用   一 世  偿    
ā  
啊 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags