Ta Yue Ru Ye 踏月入夜 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chi Xiao 痴笑 Fei Xing Gong Zuo Shi 飞行工作室

ta Yue Ru Ye 踏月入夜 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chi Xiao 痴笑 Fei Xing Gong Zuo Shi 飞行工作室

Chinese Song Name:Ta Yue Ru Ye 踏月入夜
English Translation Name:Step On The Moon And Enter The Night
Chinese Singer: Chi Xiao 痴笑 Fei Xing Gong Zuo Shi 飞行工作室
Chinese Composer:Nong Tang Bao 浓汤宝
Chinese Lyrics:Lian Shang 帘赏

Ta Yue Ru Ye 踏月入夜 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chi Xiao 痴笑 Fei Xing Gong Zuo Shi 飞行工作室

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

liú yì zhǎn dēnɡ 
留  一 盏   灯   
zhào pò jì jìnɡ bù mián yè 
照   破 寂 静   不 眠   夜 
shì yì bǐnɡ jiàn jiàn ɡuānɡ 
拭  一 柄   剑   剑   光    
qīnɡ hán rú mínɡ yuè 
清   寒  如 明   月  
duō nián ēn yuàn chà nà jiān 
多  年   恩 怨   刹  那 间   
hū rán duàn le xiàn 
忽 然  断   了 线   
ɡù rén cán yǐnɡ jìnɡ jiàn jiàn xún bú jiàn 
故 人  残  影   竟   渐   渐   寻  不 见   
xìn zhōnɡ bǐ mò dōu yǐ diāo xiè 
信  中    笔 墨 都  已 凋   谢  
chénɡ zhōnɡ yòu fēi xuě 
城    中    又  飞  雪  
jiānɡ xī rì fēnɡ yǔ yuè dōu liǎo jié 
将    昔 日 风   与 月  都  了   结  
shuí dǐnɡ hán fēnɡ lǐn liè 
谁   顶   寒  风   凛  冽  
cā qù chún biān xuè 
擦 去 唇   边   血  
shì shì fēi fēi jiē zhǎn duàn zài cǐ yè 
是  是  非  非  皆  斩   断   在  此 夜 
cā jiān yí yè shuānɡ xuě liǎnɡ diǎn 
擦 肩   一 叶 霜     雪  两    点   
xū yú zhī jiān tiān ɡuānɡ xiǎn 
须 臾 之  间   天   光    显   
àn jiàn sān qiān ɡū shān sì yě 
暗 箭   三  千   孤 山   四 野 
lín fēnɡ kuài xuě rú tà xián 
临  风   快   雪  如 踏 弦   
yǐnɡ dònɡ wǔ xián wèi xiē liù niàn 
影   动   五 弦   未  歇  六  念   
shā yì nán yǎn shuí àn jiào 
杀  意 难  掩  谁   暗 觉   
yí bù bù wǎnɡ shì wànɡ què 
一 步 步 往   事  忘   却  
yí bù bù tā jiàn xínɡ jiàn yuǎn 
一 步 步 他 渐   行   渐   远   
xìn zhōnɡ bǐ mò dōu yǐ diāo xiè 
信  中    笔 墨 都  已 凋   谢  
chénɡ zhōnɡ yòu fēi xuě 
城    中    又  飞  雪  
jiānɡ xī rì fēnɡ yǔ yuè dōu liǎo jié 
将    昔 日 风   与 月  都  了   结  
shuí dǐnɡ hán fēnɡ lǐn liè cā qù chún biān xuè 
谁   顶   寒  风   凛  冽  擦 去 唇   边   血  
shì shì fēi fēi jiē zhǎn duàn zài cǐ yè 
是  是  非  非  皆  斩   断   在  此 夜 
zhú yǐnɡ piān piān mínɡ yuè ɡāo xuán 
竹  影   翩   翩   明   月  高  悬   
wǎnɡ shì rú yān jiē wànɡ què 
往   事  如 烟  皆  忘   却  
zhì yǒu ɡǔ xuè zhǐ dǐ jǐ qián 
挚  友  骨 血  只  抵 几 钱   
zhū xīn cán yè hái wú yán 
诛  心  残  夜 还  无 言  
dào bù tónɡ yě cǐ qínɡ hé jiě 
道  不 同   也 此 情   何 解  
dāo ɡuānɡ jiàn yǐnɡ duàn ēn yuàn 
刀  光    剑   影   断   恩 怨   
yě sì jí xī nián chuānɡ qián 
也 似 极 昔 年   窗     前   
yě sì jīn yè shí ɡuò jìnɡ qiān 
也 似 今  夜 时  过  境   迁   
zhú yǐnɡ piān piān mínɡ yuè ɡāo xuán 
竹  影   翩   翩   明   月  高  悬   
wǎnɡ shì rú yān jiē wànɡ què 
往   事  如 烟  皆  忘   却  
zhì yǒu ɡǔ xuè zhǐ dǐ jǐ qián 
挚  友  骨 血  只  抵 几 钱   
zhū xīn cán yè hái wú yán 
诛  心  残  夜 还  无 言  
dào bù tónɡ yě cǐ qínɡ hé jiě 
道  不 同   也 此 情   何 解  
dāo ɡuānɡ jiàn yǐnɡ duàn ēn yuàn 
刀  光    剑   影   断   恩 怨   
yě sì jí xī nián chuānɡ qián 
也 似 极 昔 年   窗     前   
yě sì jīn yè shí ɡuò jìnɡ qiān 
也 似 今  夜 时  过  境   迁   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.