Friday, April 12, 2024
HomePopTa Meng Xing Chen 他梦星尘 His Dream Dust Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Ta Meng Xing Chen 他梦星尘 His Dream Dust Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ruo Yi Zhi Bai 若以止白

Chinese Song Name: Ta Meng Xing Chen 他梦星尘
English Tranlation Name: His Dream Dust
Chinese Singer: Ruo Yi Zhi Bai 若以止白
Chinese Composer: Hai Mao 海猫
Chinese Lyrics: Xian Nv 仙女

Ta Meng Xing Chen 他梦星尘 His Dream Dust Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ruo Yi Zhi Bai 若以止白

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

ruò yǒu rì chéng wàn fū zhǐ   lún luò wéi cǎo shí 
若  有  日 成    万  夫 指    沦  落  为  草  石  
zhè shēn fēng gǔ réng gù zhí 
这  身   疯   骨 仍   固 执  
kě xiào wǒ bù dǒng   rén qíng shì gu tài cǎn zhòng 
可 笑   我 不 懂     人  情   世  故 太  惨  重    
wǒ zǒng piān zhí yú jiù shí  
我 总   偏   执  于 旧  时   
páng rén bù dǒng xiào diān zǐ 
旁   人  不 懂   笑   癫   子 
guǐ guài   tóng wǒ   qīn wěn duàn zhǐ   zhāo xī yòu fù zhǐ 
鬼  怪     同   我   亲  吻  断   指    朝   夕 又  复 止  
méi jiān cáng xuě fēng hèn sān chǐ  
眉  间   藏   雪  封   恨  三  尺   
yǎn lǐ hán xiào xián xuè wū zì 
眼  里 含  笑   嫌   血  污 渍 
suǒ xíng chù   dōu guài wǒ   jiàng zāi yú rén shì 
所  行   处    都  怪   我   降    灾  于 人  世  
kǒu zhōng xiá   wú wèi zhě   zuì wú zhī 
口  中    侠    无 畏  者    最  无 知  
zòng shì bīng gāo gǔ cì   tiān dì chǎng mén chí 
纵   是  冰   高  骨 刺   天   地 敞    门  持  
wǒ huái yōng zhōng yī  
我 怀   拥   中    衣  
jǐn wò shǒu zhōng kū cǎo gān xí  
紧  握 手   中    枯 草  干  席  
huāng miào lǐ piān yú  
荒    庙   里 偏   隅  
yǔ fó hēi àn zhōng duì zhì 
与 佛 黑  暗 中    对  峙  
yǐn guò fēng shuāng jǐ dòu  
饮  过  风   霜     几 斗   
tài duō bù píng shì 
太  多  不 平   事  
wéi yì kē táng bào bù zhí 
为  一 颗 糖   抱  不 值  
shí shé shǔ chóng yǐ  
食  蛇  鼠  虫    蚁  
lín jiǎ fù shēn gān kǔ zhī 
鳞  甲  覆 身   甘  苦 知  
dé yì shēn dú yù  
得 一 身   毒 愈  
zì wèn xuè shì hé zhǒng sè 
自 问  血  是  何 种    色 
shuō tú mǎn mén wéi lè jǐ  
说   屠 满  门  为  乐 己  
tǎo dé tā fèn nù rú sī 
讨  得 他 愤  怒 如 斯 
yǎ rán dà xiào   kě xī shì shàng   hái yǒu rén rú cǐ 
哑 然  大 笑     可 惜 世  上      还  有  人  如 此 
ruò wǒ céng bèi zhū yù zhēn shì  
若  我 曾   被  珠  玉 珍   视   
yòu hé xū yǔ cǎo jiè yǒu lín 
又  何 须 与 草  芥  友  邻  
zài duō yuān   zhǐ bú guò   shì tuī tuō zhī cí 
再  多  冤     只  不 过    是  推  脱  之  辞 
tā yán dǐ   huì xīng chén   duō fěng cì 
他 眼  底   汇  星   辰     多  讽   刺 
bù cén xiǎng luò bó shí  
不 曾  想    落  魄 时   
yù gù rén lái chí 
遇 故 人  来  迟  
jiān shàng bēi fù shì  
肩   上    背  负 是   
cǐ shēng chóu rén nǐ kě zhī 
此 生    仇   人  你 可 知  
zuǐ biān de hóu guǎn  
嘴  边   的 喉  管    
hěn xià xīn jiù néng yǎo pò 
狠  下  心  就  能   咬  破 
tú móu shēng sǐ huò tān liàn yì shí wēn nuǎn 
图 谋  生    死 或  贪  恋   一 时  温  暖   
tā yǎn shén liàng rú xīng chén 
他 眼  神   亮    如 星   辰   
xiāng yōng nà piàn kè  
相    拥   那 片   刻  
huǎng hū líng hún yě shī zhēn 
恍    惚 灵   魂  也 失  真   
zhuō yán shàng dēng hóng jiǔ nuǎn  
桌   沿  上    灯   红   酒  暖    
guān guǒ lǐ yè tán 
棺   椁  里 夜 谈  
kū zào gù shi  
枯 燥  故 事   
mí bǔ bù liǎo yuán mǎn 
弥 补 不 了   圆   满  
bó mìng hù xiāng shì tàn  
搏 命   互 相    试  探   
zǒng bú suàn xīn gān 
总   不 算   心  甘  
shuāng huá jǐng shàng tiān  
霜     华  颈   上    添    
páng rén duō wú gū 
旁   人  多  无 辜 
chóu hèn tiān yì bǐ   zhǐ tán zhǐ 
仇   恨  添   一 笔   只  弹  指  
zhè chǎng mèng zhōng yào xǐng  
这  场    梦   终    要  醒    
yǐ cǎn liè fāng shì 
以 惨  烈  方   式  
rú fēi é  shī chì  
如 飞  蛾 失  翅   
pū huǒ sì zì wěn zī shì  
扑 火  似 自 刎  姿 势   
gǔ xuè lǐ piān zhí   gū zhù yí zhì   chēn hé chī 
骨 血  里 偏   执    孤 注  一 掷    嗔   和 痴  
zhè bàn shēng rú sǐ qí  
这  半  生    如 死 棋  
jú lǐ wú hòu xù 
局 里 无 后  续 
yú hún nán jù mèng nán fǎn 
余 魂  难  聚 梦   难  返  
xiào wǒ jìng bù zhī  
笑   我 竟   不 知   
nǐ záo yǐ yàn wù zhì cǐ 
你 早  已 厌  恶 至  此 
shì tiān qiǎn huò tiān cì  
是  天   谴   或  天   赐  
huāng táng rú ér xì  
荒    唐   如 儿 戏  
wàn guǐ qí bēi míng  
万  鬼  齐 悲  鸣    
sǐ líng yě huì tàn kě xī 
死 灵   也 会  叹  可 惜 
nǐ wǒ jiū gě zhì cǐ kě shuō shì jiān nán xún 
你 我 纠  葛 至  此 可 说   世  间   难  寻  
zòng lǎn biàn huà běn wú rén gǎn shuō xiāng sì 
纵   览  遍   话  本  无 人  敢  说   相    似 
shì fēi gěi tā rén xī xū  
是  非  给  他 人  唏 嘘  
ruò zhēn yǒu lái shēng  
若  真   有  来  生     
dàn yuàn hún pò bié xiāng rèn 
但  愿   魂  魄 别  相    认  
shì zhōng dào rú jīn  
事  终    到  如 今   
nǐ kě yuàn sī háo xiāng xìn 
你 可 愿   丝 毫  相    信  
zhè mǎn shēn jiàn jǐ  
这  满  身   剑   戟  
què yǒu piàn kè xiǎng hù nǐ 
确  有  片   刻 想    护 你 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags