Ta Chun Feng 踏春风 On The Spring Breeze Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yao Fu 妖蝠

Ta Chun Feng 踏春风 On The Spring Breeze Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Ta Chun Feng 踏春风
English Tranlation Name: On The Spring Breeze
Chinese Singer: Yao Fu 妖蝠
Chinese Composer: Ji Cui Xi 纪粹希
Chinese Lyrics: Tian Luo 天落

Ta Chun Feng 踏春风 On The Spring Breeze Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yao Fu 妖蝠

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chūn fēng suí wǒ bèi shàng xíng náng 
春   风   随  我 背  上    行   囊   
yì bǎ zhé shàn shǒu zhōng huǎng 
一 把 折  扇   手   中    晃    
míng yuè yě suí wǒ qù liú làng 
明   月  也 随  我 去 流  浪   
lāng gè piān bǐ guò zhè yuè guāng 
啷   个 偏   比 过  这  月  光    
wǒ yí lù zǒu jiē chuàn xiàng 
我 一 路 走  街  串    巷    
jiàn shān wàng shuǐ hǎo chūn guāng 
见   山   望   水   好  春   光    
hóng chén gún gǔn yún yún zhòng shēng 
红   尘   滚  滚  芸  芸  众    生    
jiē fěn mò dēng chǎng 
皆  粉  墨 登   场    
shuí xiè hòu èr bā gū niang 
谁   邂  逅  二 八 姑 娘    
sī niàn chán mián yòu chóu chàng 
思 念   缠   绵   又  惆   怅    
biàn zuò xì wén lǐ 
变   作  戏 文  里 
shū shēng xiáo jiě zì zì shēng xiāng 
书  生    小   姐  字 字 生    香    
wǒ luò zuò kè zhàn qián táng 
我 落  座  客 栈   前   堂   
xiǎo èr bǎ nà jiǔ ér shàng 
小   二 把 那 酒  儿 上    
qiāo zhe zhuō yō qiào zhuó jiǎo ya 
敲   着  桌   哟 翘   着   脚   呀 
tīng nà xián shàng xì xì dì chàng 
听   那 弦   上    细 细 地 唱    
dàn bǎn yì qiāo qīng qīng xiǎng 
弹  板  一 敲   轻   轻   响    
tā jiǎng jiāng hú hǎo fēng guāng 
他 讲    江    湖 好  风   光    
nǎ bǐ wǒ shǒu biān rè chá 
哪 比 我 手   边   热 茶  
hé èr liǎng guì huā táng 
和 二 两    桂  花  糖   
shān yě gāo fēng yě qiào qiān zhe lǘ 
山   也 高  峰   也 峭   牵   着  驴 
màn màn màn yáo 
慢  慢  慢  摇  
fēng yě qiāo yǔ yě miǎo yáo zhe chuán 
风   也 悄   雨 也 渺   摇  着  船    
qīng qīng qīng piāo 
轻   轻   轻   飘   
wǒ céng tiǎo dēng yè zuò wén zhāng 
我 曾   挑   灯   夜 作  文  章    
shū zhōng yǒu wǔ dì sān huáng 
书  中    有  五 帝 三  皇    
yì zhāo zhé guì chūn fēng mǎn táng 
一 朝   折  桂  春   风   满  堂   
pī hóng páo dǎ mǎ tàn huā láng 
披 红   袍  打 马 探  花  郎   
xī xiào nù mà yì qì mú yàng 
嬉 笑   怒 骂 意 气 模 样   
mǎn lóu hóng xiù zān hǎi táng 
满  楼  红   袖  簪  海  棠   
dēng gāo yuǎn tiào tiān dì hào dàng 
登   高  远   眺   天   地 浩  荡   
shào nián bù shí chóu cháng zhèng qīng kuáng 
少   年   不 识  愁   肠    正    轻   狂    
wǒ yí lù zǒu jiē chuàn xiàng 
我 一 路 走  街  串    巷    
jiàn shān wàng shuǐ hǎo chūn guāng 
见   山   望   水   好  春   光    
hóng chén gún gǔn yún yún zhòng shēng 
红   尘   滚  滚  芸  芸  众    生    
jiē fěn mò dēng chǎng 
皆  粉  墨 登   场    
shuí xiè hòu èr bā gū niang 
谁   邂  逅  二 八 姑 娘    
sī niàn chán mián yòu chóu chàng 
思 念   缠   绵   又  惆   怅    
biàn zuò xì wén lǐ 
变   作  戏 文  里 
shū shēng xiáo jiě zì zì shēng xiāng 
书  生    小   姐  字 字 生    香    
wǒ luò zuò kè zhàn qián táng 
我 落  座  客 栈   前   堂   
xiǎo èr bǎ nà jiǔ ér shàng 
小   二 把 那 酒  儿 上    
qiāo zhe zhuō yō qiào zhuó jiǎo ya 
敲   着  桌   哟 翘   着   脚   呀 
tīng nà xián shàng xì xì dì chàng 
听   那 弦   上    细 细 地 唱    
dàn bǎn yì qiāo qīng qīng xiǎng 
弹  板  一 敲   轻   轻   响    
tā jiǎng jiāng hú hǎo fēng guāng 
他 讲    江    湖 好  风   光    
nǎ bǐ wǒ shǒu biān rè chá 
哪 比 我 手   边   热 茶  
hé èr liǎng guì huā táng 
和 二 两    桂  花  糖   
shān yě gāo fēng yě qiào qiān zhe lǘ 
山   也 高  峰   也 峭   牵   着  驴 
màn màn màn yáo 
慢  慢  慢  摇  
fēng yě qiāo yǔ yě miǎo yáo zhe chuán 
风   也 悄   雨 也 渺   摇  着  船    
qīng qīng qīng piāo 
轻   轻   轻   飘   
wǒ céng tiǎo dēng yè zuò wén zhāng 
我 曾   挑   灯   夜 作  文  章    
shū zhōng yǒu wǔ dì sān huáng 
书  中    有  五 帝 三  皇    
yì zhāo zhé guì chūn fēng mǎn táng 
一 朝   折  桂  春   风   满  堂   
pī hóng páo dǎ mǎ tàn huā láng 
披 红   袍  打 马 探  花  郎   
xī xiào nù mà yì qì mú yàng 
嬉 笑   怒 骂 意 气 模 样   
mǎn lóu hóng xiù zān hǎi táng 
满  楼  红   袖  簪  海  棠   
dēng gāo yuǎn tiào tiān dì hào dàng 
登   高  远   眺   天   地 浩  荡   
shào nián bù shí chóu cháng zhèng qīng kuáng 
少   年   不 识  愁   肠    正    轻   狂    
lù tiáo tiáo shuǐ yáo yáo 
路 迢   迢   水   遥  遥  
zhī tóu xià chūn fēng zhèng hǎo 
枝  头  下  春   风   正    好  
rì yuè xuán qīng shān lǎo 
日 月  悬   青   山   老  
hēng zhe qú ér qián lù xiāo yáo 
哼   着  曲 儿 前   路 逍   遥  
wǒ céng tiǎo dēng yè zuò wén zhāng 
我 曾   挑   灯   夜 作  文  章    
shū zhōng yǒu wǔ dì sān huáng 
书  中    有  五 帝 三  皇    
yì zhāo zhé guì chūn fēng mǎn táng 
一 朝   折  桂  春   风   满  堂   
pī hóng páo dǎ mǎ tàn huā láng 
披 红   袍  打 马 探  花  郎   
xī xiào nù mà yì qì mú yàng 
嬉 笑   怒 骂 意 气 模 样   
mǎn lóu hóng xiù zān hǎi táng 
满  楼  红   袖  簪  海  棠   
dēng gāo yuǎn tiào tiān dì hào dàng 
登   高  远   眺   天   地 浩  荡   
shào nián bù shí chóu cháng zhèng qīng kuáng 
少   年   不 识  愁   肠    正    轻   狂    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.