Su Mu Zhe Liao Chen Xiang 苏幕遮燎沉香 The Curtain Of Su Liao Aloes Lyrics 歌詞 With Pinyin By Winky Shi Winky诗

Su Mu Zhe Liao Chen Xiang 苏幕遮燎沉香 The Curtain Of Su Liao Aloes Lyrics 歌詞 With Pinyin By Winky Shi Winky诗

Chinese Song Name: Su Mu Zhe Liao Chen Xiang 苏幕遮燎沉香 
English Tranlation Name: The Curtain Of Su Liao Aloes 
Chinese Singer:  Winky Shi Winky诗
Chinese Composer:  Winky Shi Winky诗
Chinese Lyrics:  Winky Shi Winky诗

Su Mu Zhe Liao Chen Xiang 苏幕遮燎沉香 The Curtain Of Su Liao Aloes Lyrics 歌詞 With Pinyin By Winky Shi Winky诗

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

liáo chén xiāng 
燎   沉   香    
xiāo rù shǔ 
消   溽 暑  
niǎo què hū qíng 
鸟   雀  呼 晴   
qīn xiǎo kuī yán yǔ 
侵  晓   窥  檐  语 
yè shàng chū yáng gān sù yǔ 
叶 上    初  阳   干  宿 雨 
shuǐ miàn qīng yuán 
水   面   清   圆   
yì yì fēng hé jǔ 
一 一 风   荷 举 
gù xiāng yáo 
故 乡    遥  
hé rì qù 
何 日 去 
jiā zhù wú mén 
家  住  吴 门  
jiǔ zuò cháng ān lǚ 
久  作  长    安 旅 
wǔ yuè yú láng xiāng yì fǒu 
五 月  渔 郎   相    忆 否  
xiǎo jí qīng zhōu 
小   楫 轻   舟   
mèng rù fú róng pǔ 
梦   入 芙 蓉   浦 
liáo chén xiāng 
燎   沉   香    
xiāo rù shǔ 
消   溽 暑  
niǎo què hū qíng 
鸟   雀  呼 晴   
qīn xiǎo kuī yán yǔ 
侵  晓   窥  檐  语 
yè shàng chū yáng gān sù yǔ 
叶 上    初  阳   干  宿 雨 
shuǐ miàn qīng yuán 
水   面   清   圆   
yì yì fēng hé jǔ 
一 一 风   荷 举 
gù xiāng yáo 
故 乡    遥  
hé rì qù 
何 日 去 
jiā zhù wú mén 
家  住  吴 门  
jiǔ zuò cháng ān lǚ 
久  作  长    安 旅 
wǔ yuè yú láng xiāng yì fǒu 
五 月  渔 郎   相    忆 否  
xiǎo jí qīng zhōu 
小   楫 轻   舟   
mèng rù fú róng pǔ 
梦   入 芙 蓉   浦 
gù xiāng yáo 
故 乡    遥  
hé rì qù 
何 日 去 
jiā zhù wú mén 
家  住  吴 门  
jiǔ zuò cháng ān lǚ 
久  作  长    安 旅 
wǔ yuè yú láng xiāng yì fǒu 
五 月  渔 郎   相    忆 否  
xiǎo jí qīng zhōu 
小   楫 轻   舟   
mèng rù fú róng pǔ 
梦   入 芙 蓉   浦 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.