Song You Ren 送友人 Send A Friend Away Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ju Hong Chuan 鞠红川 Frank Ju

Song You Ren 送友人 Send A Friend Away Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ju Hong Chuan 鞠红川 Frank Ju

Chinese Song Name:Song You Ren 送友人 
English Translation Name:Send A Friend Away 
Chinese Singer:  Ju Hong Chuan 鞠红川 Frank Ju 
Chinese Composer: Ju Hong Chuan 鞠红川 Frank Ju 
Chinese Lyrics:Li Bai 李白

Song You Ren 送友人 Send A Friend Away Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ju Hong Chuan 鞠红川 Frank Ju 

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qīng shān héng běi guō 
青   山   横   北  郭  
bái shuǐ rào dōng chéng  
白  水   绕  东   城     
cǐ dì yì wéi bié 
此 地 一 为  别  
gū péng wàn lǐ zhēng  
孤 蓬   万  里 征     
fú yún yóu zǐ yì 
浮 云  游  子 意 
luò rì gù rén qíng  
落  日 故 人  情    
huī shǒu zì zī qù 
挥  手   自 兹 去 
xiāo xiāo bān mǎ míng  
萧   萧   班  马 鸣    
qīng shān héng běi guō 
青   山   横   北  郭  
bái shuǐ rào dōng chéng  
白  水   绕  东   城     
cǐ dì yì wéi bié 
此 地 一 为  别  
gū péng wàn lǐ zhēng  
孤 蓬   万  里 征     
fú yún yóu zǐ yì 
浮 云  游  子 意 
luò rì gù rén qíng  
落  日 故 人  情    
huī shǒu zì zī qù 
挥  手   自 兹 去 
xiāo xiāo bān mǎ míng  
萧   萧   班  马 鸣    
huī shǒu zì zī qù 
挥  手   自 兹 去 
xiāo xiāo bān mǎ míng 
萧   萧   班  马 鸣   
qīng shān héng běi guō 
青   山   横   北  郭  
bái shuǐ rào dōng chéng  
白  水   绕  东   城     
cǐ dì yì wéi bié 
此 地 一 为  别  
gū péng wàn lǐ zhēng  
孤 蓬   万  里 征     
fú yún yóu zǐ yì 
浮 云  游  子 意 
luò rì gù rén qíng  
落  日 故 人  情    
huī shǒu zì zī qù 
挥  手   自 兹 去 
xiāo xiāo bān mǎ míng  
萧   萧   班  马 鸣    
qīng shān héng běi guō 
青   山   横   北  郭  
bái shuǐ rào dōng chéng  
白  水   绕  东   城     
cǐ dì yì wéi bié 
此 地 一 为  别  
gū péng wàn lǐ zhēng  
孤 蓬   万  里 征     
fú yún yóu zǐ yì 
浮 云  游  子 意 
luò rì gù rén qíng  
落  日 故 人  情    
huī shǒu zì zī qù 
挥  手   自 兹 去 
xiāo xiāo bān mǎ míng  
萧   萧   班  马 鸣    
qīng shān héng běi guō 
青   山   横   北  郭  
bái shuǐ rào dōng chéng  
白  水   绕  东   城     
cǐ dì yì wéi bié 
此 地 一 为  别  
gū péng wàn lǐ zhēng  
孤 蓬   万  里 征     
fú yún yóu zǐ yì 
浮 云  游  子 意 
luò rì gù rén qíng  
落  日 故 人  情    
huī shǒu zì zī qù 
挥  手   自 兹 去 
xiāo xiāo bān mǎ míng  
萧   萧   班  马 鸣    
huī shǒu zì zī qù 
挥  手   自 兹 去 
xiāo xiāo bān mǎ míng 
萧   萧   班  马 鸣   
Wai ou wai ou wai ou
Wai ou wai ou wai ou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.