Monday, December 4, 2023
HomePopSong Xun Yin Zhe 松寻隐者 The Pine Seeker Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Song Xun Yin Zhe 松寻隐者 The Pine Seeker Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Pin Guai Wu 音频怪物 Xi Yin She 汐音社

Chinese Song Name: Song Xun Yin Zhe 松寻隐者 
English Tranlation Name: The Pine Seeker
Chinese Singer:  Yin Pin Guai Wu 音频怪物 Xi Yin She 汐音社
Chinese Composer:  Bai Lu 柏鹿
Chinese Lyrics:  Cheng Wu You Xin 乘物游心

Song Xun Yin Zhe 松寻隐者 The Pine Seeker Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Pin Guai Wu 音频怪物 Xi Yin She 汐音社

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

liú ér bù fǎn zhě shuǐ yě 
流  而 不 返  者  水   也 
bù yǐ shí qiān zhě sōng bǎi yě 
不 以 时  迁   者  松   柏  也 
yán shuǐ ér jí sōng bǎi yú qí dòng zhě 
言  水   而 及 松   柏  于 其 动   者  
yù qí nán jìn yě 
欲 其 难  进  也 
fēi niǎo bù cén zhì xiān rén dòng fǔ páng 
飞  鸟   不 曾  至  仙   人  洞   府 旁   
jī liú chū gāo yá fǔ guān bái liàn cháng 
激 流  出  高  崖 俯 观   白  练   长    
kūn péng nián zhuǎn qiān qiū jìn yí wàng 
鲲  鹏   辗   转    千   秋  尽  一 望   
wàn rèn shēng gū yuè chù shǒu shì wēn liáng 
万  仞  生    孤 月  触  手   试  温  凉    
wàn wù fēn yīn yáng liǎng yí huà sì xiàng 
万  物 分  阴  阳   两    仪 化  四 象    
sōng xià liè yǔ kè tài chū hùn dùn cháng 
松   下  列  羽 客 太  初  混  沌  长    
qiān zǎi biàn yì yīn guǒ fù lái wǎng 
千   载  变   易 因  果  复 来  往   
zhū zǐ dēng xiān qù sāng tián huàn wāng yáng 
诸  子 登   仙   去 桑   田   换   汪   洋   
wàn gǔ cháng yè sōng shēng shí shàng xíng sī zuò wàng 
万  古 长    夜 松   生    石  上    行   思 坐  忘   
wàn shì bù yí zhě shān yě 
万  世  不 移 者  山   也 
shí fēi shí zhǐ zhě hóng yàn yě 
时  飞  时  止  者  鸿   雁  也 
yán shān ér jí hóng yàn yú qí jìng zhě 
言  山   而 及 鸿   雁  于 其 静   者  
yù qí jí shí yě 
欲 其 及 时  也 
jūn zhí sān chǐ jiàn bái yī zǒu sì fāng 
君  执  三  尺  剑   白  衣 走  四 方   
zhuó shì shù qiān yì shì fēi qū zhí cáng 
浊   世  数  千   亿 是  非  曲 直  藏   
guī lái jìn yí mèng sōng zǐ luò yī shàng 
归  来  尽  一 梦   松   子 落  衣 上    
dāng tóu sōng qián yuè zhào gū guāng 
当   头  松   前   月  照   孤 光    
qīng shān jiàn bái tóu liú yún shè dà jiāng 
青   山   见   白  头  流  云  涉  大 江    
jué diān gòng hè guān xié yáng 
绝  巅   共   鹤 观   斜  阳   
wéi shuí yì huī shǒu líng líng qī xián shàng 
为  谁   一 挥  手   泠   泠   七 弦   上    
jiāng shān bǎi nián mǎn yuè guāng 
江    山   百  年   满  月  光    
jūn yě céng fēng yān jù jìng hóng chén tà cāng làng 
君  也 曾   风   烟  俱 净   红   尘   踏 沧   浪   
shí biàn le fēng yuè lián chéng xì yǔ lǐ kōng máng 
识  遍   了 风   月  连   城    细 雨 里 空   茫   
jūn yě céng fēng xuě yè guī tí dēng zhào yè cháng 
君  也 曾   风   雪  夜 归  提 灯   照   夜 长    
tuī kāi le bàn yǎn chái mén hòu yí xì wēi guāng 
推  开  了 半  掩  柴   门  后  一 隙 微  光    
jūn zhí sān chǐ jiàn hé céng bái yī zǒu sì fāng 
君  执  三  尺  剑   何 曾   白  衣 走  四 方   
zhuó shì shù qiān yì shì fēi qū zhí rú hé cáng 
浊   世  数  千   亿 是  非  曲 直  如 何 藏   
hé shí guī lái jìn yí mèng sōng zǐ luò yī shàng 
何 时  归  来  尽  一 梦   松   子 落  衣 上    
wàn hè sōng fēng yuè luò xián shàng zhào gū guāng 
万  壑 松   风   月  落  弦   上    照   孤 光    

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags