Song Bie 送别 Farewell Lyrics 歌詞 With Pinyin By Pu Shu 朴树

Song Bie 送别 Farewell Lyrics 歌詞 With Pinyin By Pu Shu 朴树

Chinese Song Name: Song Bie 送别
English Tranlation Name: Farewell
Chinese Singer:  Pu Shu 朴树
Chinese Composer:  John Pond Ordway
Chinese Lyrics:  Li Shu Tong 李叔同

Song Bie 送别 Farewell Lyrics 歌詞 With Pinyin By Pu Shu 朴树

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

cháng tíng wài gǔ dào biān fāng cǎo bì lián tiān 
长    亭   外  古 道  边   芳   草  碧 连   天   
wǎn fēng fú liǔ dí shēng cán xī yáng 
晚  风   拂 柳  笛 声    残  夕 阳   
shān wài shān 
山   外  山   
tiān zhī yá dì zhī jiǎo zhī jiāo bàn líng luò 
天   之  涯 地 之  角   知  交   半  零   落  
yì hú zhuó jiǔ jìn yú huān jīn xiāo 
一 壶 浊   酒  尽  余 欢   今  宵   
bié mèng hán 
别  梦   寒  
qíng qiān lǚ jiǔ yì bēi shēng shēng lí dí cuī 
情   千   缕 酒  一 杯  声    声    离 笛 催  
wèn jūn cǐ qù jǐ shí hái 
问  君  此 去 几 时  还  
lái shí mò pái huái 
来  时  莫 徘  徊   
tiān zhī yá dì zhī jiǎo zhī jiāo bàn líng luò 
天   之  涯 地 之  角   知  交   半  零   落  
yì hú zhuó jiǔ jìn yú huān jīn xiāo 
一 壶 浊   酒  尽  余 欢   今  宵   
bié mèng hán 
别  梦   寒  
tiān zhī yá dì zhī jiǎo zhī jiāo bàn líng luò 
天   之  涯 地 之  角   知  交   半  零   落  
wèn jūn cǐ qù jǐ shí hái 
问  君  此 去 几 时  还  
lái shí mò pái huái 
来  时  莫 徘  徊   
wèn jūn cǐ qù jǐ shí hái 
问  君  此 去 几 时  还  
lái shí mò pái huái 
来  时  莫 徘  徊   

English Translation For Song Bie 送别 Farewell Lyrics

Outside the long pavilion, the ancient road side of the fragrant grass day

Late wind blowing willow flute sound residual sunset mountain mountain

The corner of the land of the sky knows half a falling

A pot of turbid wine to celebrate the night don't dream cold

Imasenri: A cup of sake, a voice-talking event

Ask Jun to go here when also

Mo wanders when it comes

The corner of the land of the sky knows half a falling

A pot of turbid sprinkles all the joy, don't dream cold tonight

The corner of the land of the sky knows half a falling

Ask Jun to go here when also

Mo wanders when it comes

Ask Jun to go here when also

Mo wanders when it comes

Outside the long pavilion, the ancient road side of the fragrant grass day

Late wind blowing willow flute sound residual sunset mountain mountain

The corner of the land of the sky knows half a falling

A pot of turbid wine to celebrate the night don't dream cold

Imasenri: A cup of sake, a voice-talking event

Ask Jun to go here when also

Mo wanders when it comes

The corner of the land of the sky knows half a falling

A pot of turbid sprinkles all the joy, don't dream cold tonight

The corner of the land of the sky knows half a falling

Ask Jun to go here when also

Mo wanders when it comes

Ask Jun to go here when also

Mo wanders when it comes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.