Sunday, May 19, 2024
HomePopSi Wu Xie 思无邪 Thinking Without Evil Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Si Wu Xie 思无邪 Thinking Without Evil Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zu Ya Na Xi 祖娅纳惜

Chinese Song Name:Si Wu Xie 思无邪
English Tranlation Name: Thinking Without Evil 
Chinese Singer: Zu Ya Na Xi 祖娅纳惜
Chinese Composer:Unknow
Chinese Lyrics:Unknow

Si Wu Xie 思无邪 Thinking Without Evil Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zu Ya Na Xi 祖娅纳惜

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

rù bù yán xī chū bù cí 
入 不 言  兮 出  不 辞 
chéng huí fēng xī zǎi yún qí 
乘    回  风   兮 载  云  旗 
bēi mò bēi xī shēng bié lí 
悲  莫 悲  兮 生    别  离 
lè mò lè xī xīn xiāng zhī 
乐 莫 乐 兮 新  相    知  
duì jiǔ dāng gē   rén shēng jǐ hé 
对  酒  当   歌   人  生    几 何 
yuàn dé shén zhī rén   chéng jià yún chē 
愿   得 神   之  人    乘    驾  云  车  
lǎo jì fú lì   zhì zài qiān lǐ 
老  骥 伏 枥   志  在  千   里 
liè shì mù nián   zhuàng xīn bù yǐ 
烈  士  暮 年     壮     心  不 已 
nán : 
男  : 
gù rén xī cí huáng hè lóu 
故 人  西 辞 黄    鹤 楼  
yān huā sān yuè xià yáng zhōu 
烟  花  三  月  下  扬   州   
gū fān yuǎn yǐng bì kōng jìn 
孤 帆  远   影   碧 空   尽  
wéi jiàn cháng jiāng tiān jì liú 
唯  见   长    江    天   际 流  
nǚ : 
女 : 
qín shí míng yuè hàn shí guān 
秦  时  明   月  汉  时  关   
wàn lǐ cháng zhēng rén wèi hái 
万  里 长    征    人  未  还  
dàn shǐ lóng chéng fēi jiāng zài 
但  使  龙   城    飞  将    在  
bù jiāo hú mǎ dù yīn shān 
不 教   胡 马 度 阴  山   
nán : 
男  : 
qiān lǐ huáng yún bǎi rì xūn 
千   里 黄    云  百  日 曛  
běi fēng chuī yàn xuě fēn fēn 
北  风   吹   雁  雪  纷  纷  
mò chóu qián lù wú zhī jǐ 
莫 愁   前   路 无 知  己 
tiān xià shuí rén bù shí jūn 
天   下  谁   人  不 识  君  
jiān jiā cāng cāng   bái lù wéi shuāng 
蒹   葭  苍   苍     白  露 为  霜     
suǒ wèi yī rén   zài shuǐ yì fāng 
所  谓  伊 人    在  水   一 方   
sù huí cóng zhī   dào zǔ qiě cháng 
溯 洄  从   之    道  阻 且  长    
sù yóu cóng zhī   wǎn zài shuǐ zhōng yāng 
溯 游  从   之    宛  在  水   中    央   
( sǐ shēng qì kuò   yǔ zǐ chéng shuō ) 
( 死 生    契 阔    与 子 成    说   ) 
( zhí zǐ zhī shǒu   yǔ zǐ xié lǎo ) 
( 执  子 之  手     与 子 偕  老  ) 
( yú jiē kuò xī   bù wǒ huó xī ) 
( 于 嗟  阔  兮   不 我 活  兮 ) 
( yú jiē xún xī   bù wǒ xìn xī ) 
( 于 嗟  洵  兮   不 我 信  兮 ) 
nǚ : 
女 : 
hán chán qī qiē   zhòu yǔ chū xiē 
寒  蝉   凄 切    骤   雨 初  歇  
mù ǎi chén chén chǔ tiān kuò 
暮 霭 沉   沉   楚  天   阔  
zhí shǒu xiàng kàn   wú yǔ níng yē 
执  手   相    看    无 语 凝   噎 
duō qíng zì gǔ shāng lí bié 
多  情   自 古 伤    离 别  
nán : 
男  : 
xún xún mì mì   lěng lěng qīng qīng 
寻  寻  觅 觅   冷   冷   清   清   
fēng zhù chén xiāng   huā yǐ jìn 
风   住  尘   香      花  已 尽  
cái xià méi tóu   què shàng xīn tóu 
才  下  眉  头    却  上    心  头  
huā zì piāo líng shuǐ zì liú 
花  自 飘   零   水   自 流  
nǚ : 
女 : 
shuǐ guāng liàn yàn qíng fāng hǎo 
水   光    潋   滟  晴   方   好  
shān sè kōng méng yǔ yì qí 
山   色 空   蒙   雨 亦 奇 
yù bǎ xī hú bǐ xī zǐ 
欲 把 西 湖 比 西 子 
dàn zhuāng nóng mǒ zǒng xiāng yí 
淡  妆     浓   抹 总   相    宜 
yuán lái chà zǐ yān hóng kāi biàn 
原   来  姹  紫 嫣  红   开  遍   
sì zhè bān fù yǔ duàn jǐng tuí yuán 
似 这  般  付 与 断   井   颓  垣   
liáng chén měi jǐng nài hé tiān 
良    辰   美  景   奈  何 天   
shǎng xīn lè shì shuí jiā yuàn 
赏    心  乐 事  谁   家  院   
nǚ : 
女 : 
bú dào yuán lín 
不 到  园   林  
zěn zhī chūn sè rú xǔ 
怎  知  春   色 如 许 
nán : mèng duàn mèng cháng jù shì mèng 
男  : 梦   断   梦   长    俱 是  梦   
nǚ : chén yú luò yàn niǎo jīng xuān 
女 : 沉   鱼 落  雁  鸟   惊   喧   
nán : nián lái nián qù shì hé nián 
男  : 年   来  年   去 是  何 年   
nǚ : xiū huā bì yuè huā chóu chàn 
女 : 羞  花  闭 月  花  愁   颤   
nán : rú huā měi juàn   sì shuǐ liú nián 
男  : 如 花  美  眷     似 水   流  年   
shēng shēng sǐ sǐ suí rén yuàn 
生    生    死 死 随  人  愿   
nǚ : suān suān chú chǔ wú rén yuàn 
女 : 酸   酸   楚  楚  无 人  怨   
tiān dì xuán huáng   yǔ zhòu hóng huāng 
天   地 玄   黄      宇 宙   洪   荒    
rì yuè yíng zè   chén sù liè zhāng 
日 月  盈   仄   辰   宿 列  张    
hán lái shǔ wǎng   qiū shōu dōng cáng 
寒  来  暑  往     秋  收   冬   藏   
rùn yú chéng suì   lǜ lǚ diào yáng 
闰  余 成    岁    律 吕 调   阳   
tiān dì xuán huáng   yǔ zhòu hóng huāng 
天   地 玄   黄      宇 宙   洪   荒    
rì yuè yíng zè   chén sù liè zhāng 
日 月  盈   仄   辰   宿 列  张    
hán lái shǔ wǎng   qiū shōu dōng cáng 
寒  来  暑  往     秋  收   冬   藏   
rùn yú chéng suì   lǜ lǚ diào yáng 
闰  余 成    岁    律 吕 调   阳   

 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags