Si Hai Jiu Zhou 四海九州 Universal Kyushu Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Hun 小魂 Jin Shi Gu Meng 今时古梦

Si Hai Jiu Zhou 四海九州 Universal Kyushu Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Si Hai Jiu Zhou 四海九州
English Tranlation Name: Universal Kyushu
Chinese Singer: Xiao Hun 小魂 Jin Shi Gu Meng 今时古梦
Chinese Composer: Litterzy
Chinese Lyrics: Shang He 上河

Si Hai Jiu Zhou 四海九州 Universal Kyushu Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Hun 小魂 Jin Shi Gu Meng 今时古梦

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shān chuān jì yě fēi mǎ zhú hóng yuán 
山   川    冀 野 飞  马 逐  鸿   原   
sì hǎi zhī nèi fēng juǎn láng yān 
四 海  之  内  风   卷   狼   烟  
bì wǎn jiǔ hé zuò yōng xīng chuí lín quán 
臂 挽  九  河 坐  拥   星   垂   林  泉   
yún yún fāng cùn yì huái yǎn zhōu fēng liè 
芸  芸  方   寸  一 怀   兖  州   风   烈  
tái shǒu cāng yún tà guī lín wěn xuě jiàn 
抬  手   苍   云  踏 龟  鳞  吻  雪  涧   
hé chù bú zhào qīng zhōu yuè 
何 处  不 照   青   州   月  
kēng rán yí yè sān gǔ jīng xú lóu yàn 
铿   然  一 叶 三  鼓 惊   徐 楼  燕  
shuāng xuě pāi àn dà mèng jiān 
霜     雪  拍  岸 大 梦   间   
yì wǎng xī lì jiǔ dǐng 
忆 往   昔 立 九  鼎   
hé shān zài shàng yǐ fēn jiǔ zhōu tiān dì gòng zhǔ 
河 山   在  上    以 分  九  州   天   地 共   主  
biàn cǐ qù jiǔ zhōu yóu 
便   此 去 九  州   游  
suí làng kě yǐn yì zhōng cāng hǎi fēng 
随  浪   渴 饮  一 盅    沧   海  风   
piāo píng zōng chóu duō shǎo 
漂   萍   踪   酬   多  少   
jīn lán gù jiāo zhú lín xīn yǒu tán xiào zhóng zhǒng 
金  兰  故 交   竹  林  新  友  谈  笑   种    种    
zhǔ jiǔ lùn zhè tiān dì 
煮  酒  论  这  天   地 
qiū yuè chūn fēng shuí zhǔ chén fú 
秋  月  春   风   谁   主  沉   浮 
liǎng àn dēng huǒ zhào chè tiān bú yè 
两    岸 灯   火  照   彻  天   不 夜 
mèng zhōng fěn dài fēng liú yān miè 
梦   中    粉  黛  风   流  烟  灭  
fàng zhào yún mèng wàn lǐ chūn shān zài jiān 
放   棹   云  梦   万  里 春   山   在  肩   
zuì gē kòu xián yí diào kōng zǒng suì yuè 
醉  歌 扣  舷   一 钓   倥   偬   岁  月  
xī shān bìn biān chūn fēng yàn qiū pǔ mián 
西 山   鬓  边   春   风   宴  秋  浦 眠   
luò shuǐ xī zhào gòng yún yān 
洛  水   夕 照   共   云  烟  
qíng shí yuǎn shàng liú lí fēng xī lǐng xuě 
晴   时  远   上    琉  璃 峰   西 岭   雪  
guī lái sān shān hǎi qīng yàn 
归  来  三  山   海  清   晏  
yì wǎng xī lì jiǔ dǐng 
忆 往   昔 立 九  鼎   
hé shān zài shàng yǐ fēn jiǔ zhōu tiān dì gòng zhǔ 
河 山   在  上    以 分  九  州   天   地 共   主  
biàn cǐ qù jiǔ zhōu yóu 
便   此 去 九  州   游  
suí làng kě yǐn yì zhōng cāng hǎi fēng 
随  浪   渴 饮  一 盅    沧   海  风   
piāo píng zōng chóu duō shǎo 
漂   萍   踪   酬   多  少   
jīn lán gù jiāo zhú lín xīn yǒu tán xiào zhóng zhǒng 
金  兰  故 交   竹  林  新  友  谈  笑   种    种    
zhǔ jiǔ lùn zhè tiān dì 
煮  酒  论  这  天   地 
qiū yuè chūn fēng shuí zhǔ chén fú 
秋  月  春   风   谁   主  沉   浮 
bǎi dài rú jì nán zài jiǔ dǐng gòng zhǔ 
百  代  如 寄 难  再  九  鼎   共   主  
qiān fān guò shān xíng yī jiù zhěn hán liú 
千   帆  过  山   形   依 旧  枕   寒  流  
cǐ yì fān jiǔ zhōu yóu 
此 一 番  九  州   游  
mù zhī suǒ yù ěr zhī suǒ dé wú qióng zhēng róng 
目 之  所  遇 耳 之  所  得 无 穷    峥    嵘   
sān bēi wài yí mèng zhōng 
三  杯  外  一 梦   中    
suì yuè duō shǎo chuán wén jiē suí fēng 
岁  月  多  少   传    闻  皆  随  风   
lǎo shào nián suī bái shǒu 
老  少   年   虽  白  首   
yì yǎn qīng móu bīng xuě jīn xiù hóng chén yuǎn zǒu 
一 眼  清   眸  冰   雪  襟  袖  红   尘   远   走  
dào bù rú zhè tiān dì 
倒  不 如 这  天   地 
qiū yuè chūn fēng wéi wǒ ér dòng 
秋  月  春   风   为  我 而 动   
cǐ yì fān jiǔ zhōu yóu 
此 一 番  九  州   游  
mù zhī suǒ yù ěr zhī suǒ dé wú qióng zhēng róng 
目 之  所  遇 耳 之  所  得 无 穷    峥    嵘   
sān bēi wài yí mèng zhōng 
三  杯  外  一 梦   中    
suì yuè duō shǎo chuán wén jiē suí fēng 
岁  月  多  少   传    闻  皆  随  风   
lǎo shào nián suī bái shǒu 
老  少   年   虽  白  首   
yì yǎn qīng móu bīng xuě jīn xiù hóng chén yuǎn zǒu 
一 眼  清   眸  冰   雪  襟  袖  红   尘   远   走  
dào bù rú zhè tiān dì 
倒  不 如 这  天   地 
qiū yuè chūn fēng wéi wǒ ér dòng 
秋  月  春   风   为  我 而 动   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.