Tuesday, June 18, 2024
HomePopShuo Jian 说剑 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Yi Bo 王一博...

Shuo Jian 说剑 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Yi Bo 王一博 YiBo

Chinese Song Name: Shuo Jian 说剑
English Tranlation Name: Said The Sword
Chinese Singer:  Wang Yi Bo 王一博 YiBo
Chinese Composer:   Chen Zhi Yi  陈致逸 Yuan Di Meng 苑迪萌
Chinese Lyrics:  Hu Bu Ju 狐不举

Shuo Jian 说剑 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Yi Bo 王一博 YiBo

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yè àn   yuè xià hǎo dù 
夜 暗   月  下  好  渡 
tiān bái   fēng lǐ cháng zhù 
天   白    风   里 长    住  
wǒ yǔ wǒ jiàn   yí rèn guāng zǎi jiāng hú 
我 与 我 剑     一 刃  光    载  江    湖 
jiāng hú céng shì wǒ lái chù 
江    湖 曾   是  我 来  处  
Rap : 
Rap : 
chū shí gōng fu tài fàn fàn 
初  时  功   夫 太  泛  泛  
què bù yǐ wéi rán 
却  不 以 为  然  
yù jiàn tiāo luò huā   zhōng zhě wú èr sān 
御 剑   挑   落  花    中    者  无 二 三  
guài huā mí rén yǎn   guài jiàn zhāo huí wǎn 
怪   花  迷 人  眼    怪   剑   招   回  晚  
guài shào nián   xīn bú zài yān 
怪   少   年     心  不 在  焉  
wèi chū shī mén   yì zhì hé shān 
未  出  师  门    意 至  河 山   
chén jiàn chí pàn   yòu tiān xīng zuò zhǎn 
沉   剑   池  畔    又  添   星   作  盏   
qì nǐ cháng fān   sòng wǒ rù bǎi chuān 
气 拟 长    帆    送   我 入 百  川    
shì hán shuāng yǐ wèi jí fēng hán 
是  寒  霜     已 未  及 锋   寒  
shì rèn jiān xiān bā huāng bō lán 
是  刃  尖   掀   八 荒    波 澜  
chén jiàn chí pàn   hū wén yì shēng qīng tàn 
沉   剑   池  畔    忽 闻  一 声    轻   叹  
yè àn   yuè xià sī zhú 
夜 暗   月  下  思 逐  
tiān bái   fēng lǐ xì sù 
天   白    风   里 细 诉 
wǒ yǔ wǒ jiàn   qiān shèng guāng zǎi jiāng hú 
我 与 我 剑     千   乘    光    载  江    湖 
jiāng hú réng shì wǒ guī chù 
江    湖 仍   是  我 归  处  
yè àn   yuè xià bō wù 
夜 暗   月  下  拨 雾 
tiān bái   fēng lǐ yáng tǔ 
天   白    风   里 扬   土 
wǒ yǔ wǒ jiàn   qiān shèng guāng zǎi jiāng hú 
我 与 我 剑     千   乘    光    载  江    湖 
chén jiàn chí pàn   chén hūn yǐ cháng guàn 
沉   剑   池  畔    晨   昏  已 常    惯   
xiāng kàn bú yàn   dàn shí zhì tiān rán 
相    看  不 厌    但  时  至  天   然  
luò huā bú zhuì xián jiàn yí chàn 
落  花  不 坠   衔   剑   一 颤   
shì fēi piāo líng zhàng jiàn yí pàn 
是  非  飘   零   仗    剑   一 判  
chén jiàn chí pàn   jìng tīng shēng shēng hū hǎn 
沉   剑   池  畔    敬   听   声    声    呼 喊  
Rap : 
Rap : 
yè àn   yuè xià hǎo dù 
夜 暗   月  下  好  渡 
zhàn lú wú fēng   zhì cún hào rán 
湛   卢 无 锋     质  存  浩  然  
chún jūn zhì guì   tiān rén hé wǎn 
纯   钧  至  贵    天   人  合 挽  
tiān bái   fēng lǐ cháng zhù 
天   白    风   里 长    住  
jù què hòu zhòng   chuān fǔ jī tán 
巨 阙  厚  重      穿    釜 击 坛  
shèng xié zhù è    cùn cùn jiā 
胜    邪  铸  恶   寸  寸  挟  
wǒ yǔ wǒ jiàn   yí rèn guāng zǎi jiāng hú 
我 与 我 剑     一 刃  光    载  江    湖 
yú cháng yǒng jué   qù wú zhuǎn hái 
鱼 肠    勇   绝    去 无 转    还  
chéng yǐng yǎ hán   wù huá shōu lǎn 
承    影   雅 涵    物 华  收   揽  
chì xiāo zhǎn shé 
赤  霄   斩   蛇  
jiāng hú céng shì wǒ lái chù 
江    湖 曾   是  我 来  处  
jiāng gàn jiāng mò yé bù lí sàn 
将    干  将    莫 邪 不 离 散  
yè àn   yuè xià sī zhú 
夜 暗   月  下  思 逐  
tiān bái   fēng lǐ xì sù 
天   白    风   里 细 诉 
wǒ yǔ wǒ jiàn   qiān shèng guāng zǎi jiāng hú 
我 与 我 剑     千   乘    光    载  江    湖 
liú xīng bái yǔ bǎo xiá chū 
流  星   白  羽 宝  匣  出  
zhèng   tiāo xié yáng   zhé bīng xuě 
正      挑   斜  阳     折  冰   雪  
sān luò yún tái 
三  落  云  台  
cǐ qù màn màn duō qí lù 
此 去 漫  漫  多  歧 路 
qiān jìng zhǎi   shǔ dào nán   yàn guò qín chuān 
千   径   窄     蜀  道  难    雁  过  秦  川    
lín dāng qù shí qīng shēn fù 
临  当   去 时  轻   身   赴 
rèn   rén dú lì   yǐng gū qīng 
任    人  独 立   影   孤 清   
zì zai wéi xiān 
自 在  为  先   
yí jiàn xié wǒ guàn jīn gǔ 
一 剑   携  我 贯   今  古 
yǎn qīng juǎn   zhì fú míng   chén xiāo jìn zhǎn 
掩  青   卷     掷  浮 名     尘   嚣   尽  斩   
jīn gǔ 
今  古 
yè àn   yuè xià juàn dù 
夜 暗   月  下  倦   渡 
tiān bái   fēng lǐ xián zhù 
天   白    风   里 闲   住  
wǒ yǔ wǒ jiàn   qiān shèng guāng pāo de jiāng hú 
我 与 我 剑     千   乘    光    抛  的 江    湖 
jiāng hú yòu hé bì shì guī chù 
江    湖 又  何 必 是  归  处  
tài ā    dì yǎn 
泰  阿   帝 衍  
jiǔ cán   píng mèng zhòng zhù 
酒  残    凭   梦   重    注  
tài kāng   lóng yuān 
太  康     龙   渊   
zhì mǎn   zài jì yuǎn tú 
志  满    再  寄 远   途 
gōng bù   xuān yuán   hán guāng   ān hàn 
工   布   轩   辕     含  光      安 汉  
yí jiàn yǐ tiān   wén qí míng 
一 剑   倚 天     闻  其 名   
chí shuǐ bù kū   jìng guān jǐ fān chén fú 
池  水   不 枯   静   观   几 番  沉   浮 
zhī qí shì   chéng qí yuàn 
知  其 事    承    其 愿   
chén jiàn wèi chén yǔ wǒ xiāng zhào gān dǎn 
沉   剑   未  沉   与 我 相    照   肝  胆  

English Translation For Shuo Jian 说剑 Lyrics

Night dark under the moon good ferry

It's white, long in the wind.

I and my sword, a blade of light

Rivers and lakes used to be where I came from.

Rap:
 Kung Fu is too general at first

But I don't think so.

The royal sword picks and drops the flowers, the ones are no second and third

Strange flower charming eyes, strange sword to bring back late

Weird boy absent-minded

Not out of the teacher's door, intended to river mountain

The sunken poolside adds a star to the lamp

Gas-like long sail to send me into Baichuan

Is the frost cold has not been cold

It's the tip of the blade that's going to make a mess of the waves.

The poolside of the sinkhole, i heard a sigh.

Night and moon thinking

Sky white in the wind in the fine complaint

I and my sword, a thousand light-carrying rivers and lakes

Rivers and lakes are still where I'm home

Dark moon fog

It's white, the wind is in the air.

I and my sword, a thousand light-carrying rivers and lakes

The sunken poolside, the morning fainting has become commonplace

Look at each other but when it's natural

Falling flowers do not fall a sword a quiver

It's a verdict of a non-floating sword.

Sink the sword by the pool, listen to the shouts

Rap:

Night dark under the moon good ferry

Zhanlu no front, the quality of the vast

Pure to your heavenly people

Giant python heavy through the kettle to hit the altar

Win evil cast evil inch inch hostage

Fish intestinebrave to go no turn back

Inherited Yahan Material Hua Collection

Red-faced chopping snake, dry will be not separated

Night and moon thinking

Sky white in the wind in the fine complaint

I and my sword, a blade of light

Meteor White Feather Box Out

Is picking the sloping sun, folding the ice and snow, three falling cloud platform

This goes a long way

A thousand narrow paths difficult to cross Qinchuan

Lightly when you go

Ren independent shadow lonely self-self in the first

A sword carries me through the ages

Cover edgy rolls, throw inge-up fame, dust-up

Night Darkness, Tsukishita, Towatari

It's white, and it's idle in the wind.

I and my sword, a thousand light toss the rivers and lakes

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags