Categories
Pop

Shui Yun Jian 水云间 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lun Sang 伦桑 Lun Sang

Chinese Song Name:Shui Yun Jian 水云间
English Translation Name:Between Of Lake And Cloud
Chinese Singer: Lun Sang 伦桑 Lun Sang
Chinese Composer:Zhe Xiao Sheng 著小生 zoki
Chinese Lyrics:Yang Chen 洋尘

Shui Yun Jian 水云间 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lun Sang 伦桑 Lun Sang

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yàn yǔ yīnɡ tí chūn ɡuānɡ yī rán 
燕  语 莺   啼 春   光    依 然  
jiānɡ nán liǔ yè luò shànɡ qīnɡ shān 
江    南  柳  叶 落  上    青   衫   
huā qī jiānɡ jìn mò shànɡ dōnɡ fēnɡ ruǎn 
花  期 将    近  陌 上    东   风   软   
yǔ rùn lí huā xuě rónɡ wèi ɡān 
雨 润  梨 花  雪  融   未  干  
yóu jì dānɡ nián xiǎo hé pàn 
犹  记 当   年   小   河 畔  
jǔ zhǎn jìn yú huān 
举 盏   尽  余 欢   
huí shǒu ɡù rén ɡuò qiān fān 
回  首   故 人  过  千   帆  
què nán ɡuò qínɡ ɡuān 
却  难  过  情   关   
fēnɡ juǎn yóu sī línɡ luàn 
风   卷   游  丝 零   乱   
wèi dí xián chóu yí bàn 
未  敌 闲   愁   一 半  
tàn ɡù shi tài duǎn zàn 
叹  故 事  太  短   暂  
wǒ luò bǐ shān shuǐ qián 
我 落  笔 山   水   前   
miáo mó yān huǒ rén jiān 
描   摹 烟  火  人  间   
zěn nài hé sī niàn sù bù quán 
怎  奈  何 思 念   诉 不 全   
jiàn yínɡ huǒ luò chuānɡ yán 
见   萤   火  落  窗     沿  
yǎn ɡài jǐ hánɡ juàn liàn 
掩  盖  几 行   眷   恋   
wèn hónɡ yán kě hé rì zài xiānɡ jiàn 
问  红   颜  可 何 日 再  相    见   
yòu shì yì fān dēnɡ huǒ zhào huá nián 
又  是  一 番  灯   火  照   华  年   
kě zhī ɡù rén wànɡ mínɡ yuè 
可 知  故 人  望   明   月  
qiān lǐ ɡònɡ chán juān 
千   里 共   婵   娟   
fēnɡ huā xuě yuè rào yún yān 
风   花  雪  月  绕  云  烟  
xū kàn rén jiān bǐ mènɡ yuán 
须 看  人  间   比 梦   圆   
qínɡ sī zhuǎn piāo sàn shuǐ yún jiān 
情   思 转    飘   散  水   云  间   
yóu jì dānɡ nián xiǎo hé pàn 
犹  记 当   年   小   河 畔  
jǔ zhǎn jìn yú huān 
举 盏   尽  余 欢   
huí shǒu ɡù rén ɡuò qiān fān 
回  首   故 人  过  千   帆  
què nán ɡuò qínɡ ɡuān 
却  难  过  情   关   
fēnɡ juǎn yóu sī línɡ luàn 
风   卷   游  丝 零   乱   
wèi dí xiāo chóu yí bàn 
未  敌 消   愁   一 半  
tàn ɡù shi tài duǎn zàn 
叹  故 事  太  短   暂  
wǒ luò bǐ shān shuǐ qián 
我 落  笔 山   水   前   
miáo mó yān huǒ rén jiān 
描   摹 烟  火  人  间   
zěn nài hé sī niàn sù bù quán 
怎  奈  何 思 念   诉 不 全   
jiàn yínɡ huǒ luò chuānɡ yán 
见   萤   火  落  窗     沿  
yǎn ɡài jǐ hánɡ juàn liàn 
掩  盖  几 行   眷   恋   
wèn hónɡ yán kě hé rì zài xiānɡ jiàn 
问  红   颜  可 何 日 再  相    见   
yòu shì yì fān dēnɡ huǒ zhào huá nián 
又  是  一 番  灯   火  照   华  年   
kě zhī ɡù rén wànɡ mínɡ yuè 
可 知  故 人  望   明   月  
qiān lǐ ɡònɡ chán juān 
千   里 共   婵   娟   
fēnɡ huā xuě yuè rào yún yān 
风   花  雪  月  绕  云  烟  
xū kàn rén jiān bǐ mènɡ yuán 
须 看  人  间   比 梦   圆   
qínɡ sī zhuǎn piāo sàn shuǐ yún jiān 
情   思 转    飘   散  水   云  间   
wǒ luò bǐ shān shuǐ qián 
我 落  笔 山   水   前   
miáo mó yān huǒ rén jiān 
描   摹 烟  火  人  间   
zěn nài hé sī niàn sù bù quán 
怎  奈  何 思 念   诉 不 全   
jiàn yínɡ huǒ luò chuānɡ yán 
见   萤   火  落  窗     沿  
yǎn ɡài jǐ hánɡ juàn liàn 
掩  盖  几 行   眷   恋   
wèn hónɡ yán kě hé rì zài xiānɡ jiàn 
问  红   颜  可 何 日 再  相    见   
yòu shì yì fān dēnɡ huǒ zhào huá nián 
又  是  一 番  灯   火  照   华  年   
kě zhī ɡù rén wànɡ mínɡ yuè 
可 知  故 人  望   明   月  
qiān lǐ ɡònɡ chán juān 
千   里 共   婵   娟   
fēnɡ huā xuě yuè rào yún yān 
风   花  雪  月  绕  云  烟  
xū kàn rén jiān bǐ mènɡ yuán 
须 看  人  间   比 梦   圆   
qínɡ sī zhuǎn piāo sàn shuǐ yún jiān 
情   思 转    飘   散  水   云  间   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.