Shui Jing 水镜 Water Mirror Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Zi Yue 印子月 Luna

Shui Jing 水镜 Water Mirror Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Shui Jing 水镜
English Tranlation Name: Water Mirror 
Chinese Singer: Yin Zi Yue 印子月 Luna
Chinese Composer: Zhou Zi Han 周子瀚
Chinese Lyrics: Zhou Zi Han 周子瀚

Shui Jing 水镜 Water Mirror Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Zi Yue 印子月 Luna

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yuè xià shuǐ jìng 
月  下  水   镜   
yù nǚ fú xiù sī xù 
玉 女 拂 袖  思 绪 
shì jiè wàn zhòng qíng yù 
世  界  万  众    情   欲 
ràng rén bēi qíng 
让   人  悲  情   
měi jiǔ yì hú 
美  酒  一 壶 
yuè xià dú zhuó xiāng sī 
月  下  独 酌   相    思 
cāng máng tiān dì rén jiān 
苍   茫   天   地 人  间   
cháng cháng tàn xī 
长    长    叹  息 
qīng huī yì zhǎn 
清   辉  一 盏   
huàn xǐng liǎng shì jì yì 
唤   醒   两    世  记 忆 
bō kāi wū yún 
拨 开  乌 云  
róng huá yān yǔ fù qīng 
容   华  烟  雨 覆 倾   
sī jūn niàn jūn 
思 君  念   君  
hái yuàn jūn zhī yù nǚ xīn 
还  愿   君  知  玉 女 心  
pàn jūn   lái nián gòng xiǎng shān hé sè 
盼  君    来  年   共   享    山   河 色 
fēng yuè rú chén qíng rú tǔ 
风   月  如 尘   情   如 土 
yí xiào xiāng féng yān rán gù 
一 笑   相    逢   嫣  然  顾 
bǎi lǐ yáo yáo guī wú qī 
百  里 遥  遥  归  无 期 
qíng yì mián mián qiān jūn xīn 
情   谊 绵   绵   牵   君  心  
fēng yuè rú chén qíng rú tǔ 
风   月  如 尘   情   如 土 
liú guāng jiǎo jié yè rú mù 
流  光    皎   洁  夜 如 幕 
bǎi lǐ yáo yáo guī wú qī 
百  里 遥  遥  归  无 期 
yuè jūn xī 
悦  君  兮 
fēng yuè rú chén qíng rú tǔ 
风   月  如 尘   情   如 土 
yí xiào xiāng féng yān rán gù 
一 笑   相    逢   嫣  然  顾 
bǎi lǐ yáo yáo guī wú qī 
百  里 遥  遥  归  无 期 
qíng yì mián mián qiān jūn xīn 
情   谊 绵   绵   牵   君  心  
fēng yuè rú chén qíng rú tǔ 
风   月  如 尘   情   如 土 
liú guāng jiǎo jié yè rú mù 
流  光    皎   洁  夜 如 幕 
bǎi lǐ yáo yáo guī wú qī 
百  里 遥  遥  归  无 期 
yuè jūn xī 
悦  君  兮 
qīng huī yì zhǎn 
清   辉  一 盏   
huàn xǐng liǎng shì jì yì 
唤   醒   两    世  记 忆 
bō kāi wū yún 
拨 开  乌 云  
róng huá yān yǔ fù qīng 
容   华  烟  雨 覆 倾   
sī jūn niàn jūn 
思 君  念   君  
hái yuàn jūn zhī yù nǚ xīn 
还  愿   君  知  玉 女 心  
pàn jūn   lái nián gòng xiǎng shān hé sè 
盼  君    来  年   共   享    山   河 色 
fēng yuè rú chén qíng rú tǔ 
风   月  如 尘   情   如 土 
yí xiào xiāng féng yān rán gù 
一 笑   相    逢   嫣  然  顾 
bǎi lǐ yáo yáo guī wú qī 
百  里 遥  遥  归  无 期 
qíng yì mián mián qiān jūn xīn 
情   谊 绵   绵   牵   君  心  
fēng yuè rú chén qíng rú tǔ 
风   月  如 尘   情   如 土 
liú guāng jiǎo jié yè rú mù 
流  光    皎   洁  夜 如 幕 
bǎi lǐ yáo yáo guī wú qī 
百  里 遥  遥  归  无 期 
yuè jūn xī 
悦  君  兮 
fēng yuè rú chén qíng rú tǔ 
风   月  如 尘   情   如 土 
yí xiào xiāng féng yān rán gù 
一 笑   相    逢   嫣  然  顾 
bǎi lǐ yáo yáo guī wú qī 
百  里 遥  遥  归  无 期 
qíng yì mián mián qiān jūn xīn 
情   谊 绵   绵   牵   君  心  
fēng yuè rú chén qíng rú tǔ 
风   月  如 尘   情   如 土 
liú guāng jiǎo jié yè rú mù 
流  光    皎   洁  夜 如 幕 
bǎi lǐ yáo yáo guī wú qī 
百  里 遥  遥  归  无 期 
yuè jūn xī 
悦  君  兮 
fēng yuè rú chén qíng rú tǔ 
风   月  如 尘   情   如 土 
yí xiào xiāng féng yān rán gù 
一 笑   相    逢   嫣  然  顾 
bǎi lǐ yáo yáo guī wú qī 
百  里 遥  遥  归  无 期 
qíng yì mián mián qiān jūn xīn 
情   谊 绵   绵   牵   君  心  
fēng yuè rú chén qíng rú tǔ 
风   月  如 尘   情   如 土 
liú guāng jiǎo jié yè rú mù 
流  光    皎   洁  夜 如 幕 
bǎi lǐ yáo yáo guī wú qī 
百  里 遥  遥  归  无 期 
yuè jūn xī 
悦  君  兮 
fēng yuè rú chén qíng rú tǔ 
风   月  如 尘   情   如 土 
yí xiào xiāng féng yān rán gù 
一 笑   相    逢   嫣  然  顾 
bǎi lǐ yáo yáo guī wú qī 
百  里 遥  遥  归  无 期 
qíng yì mián mián qiān jūn xīn 
情   谊 绵   绵   牵   君  心  
fēng yuè rú chén qíng rú tǔ 
风   月  如 尘   情   如 土 
liú guāng jiǎo jié yè rú mù 
流  光    皎   洁  夜 如 幕 
bǎi lǐ yáo yáo guī wú qī 
百  里 遥  遥  归  无 期 
bǎi lǐ yáo yáo yuè jūn xī 
百  里 遥  遥  悦  君  兮 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.