Wednesday, October 4, 2023
HomePopShuang Jie Gun 双截棍 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Jie Lun...

Shuang Jie Gun 双截棍 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Jie Lun 周杰伦 Jay Chou

Chinese Song Name: Shuang Jie Gun 双截棍
English Tranlation Name: Shuangjieao
Chinese Singer:  Zhou Jie Lun 周杰伦 Jay Chou
Chinese Composer:  Zhou Jie Lun 周杰伦 Jay Chou
Chinese Lyrics:  Fang Wen Shan 方文山

Shuang Jie Gun 双截棍 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Jie Lun 周杰伦 Jay Chou

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yán shāo diàn de yān wèi mí màn 
岩  烧   店   的 烟  味  弥 漫  
gé bì shì guó shù guǎn 
隔 壁 是  国  术  馆   
diàn lǐ miàn de mā ma sāng 
店   里 面   的 妈 妈 桑   
róu dào yǒu sān duàn 
柔  道  有  三  段   
jiāo quán jiǎo wǔ shù láo bǎn 
教   拳   脚   武 术  老  板  
liàn tiě shā zhǎng shuǎ yáng jiā qiāng 
练   铁  砂  掌    耍   杨   家  枪    
yìng dǐ zi gōng fu zuì shàn cháng 
硬   底 子 功   夫 最  擅   长    
huì jīn zhōng zhào tiě bù shān 
会  金  钟    罩   铁  布 衫   
tā men ér zi wǒ xí guàn 
他 们  儿 子 我 习 惯   
cóng xiǎo jiù ěr rú mù rǎn 
从   小   就  耳 濡 目 染  
shén me dāo qiāng gùn bàng 
什   么 刀  枪    棍  棒   
wǒ dōu shuǎ de yǒu mó yǒu yàng 
我 都  耍   的 有  模 有  样   
shén me bīng qì zuì xǐ huan 
什   么 兵   器 最  喜 欢   
shuāng jié gùn róu zhōng dài gāng 
双     截  棍  柔  中    带  刚   
xiǎng yào qù hé nán sōng shān 
想    要  去 河 南  嵩   山   
xué shǎo lín gēn wǔ dāng 
学  少   林  跟  武 当   
gān shén me   gān shén me 
干  什   么   干  什   么 
hū xī tǔ nà xīn zì zai 
呼 吸 吐 纳 心  自 在  
gān shén me   gān shén me 
干  什   么   干  什   么 
qì chén dān tián shǒu xīn kāi 
气 沉   丹  田   手   心  开  
gān shén me   gān shén me 
干  什   么   干  什   么 
rì xíng qiān lǐ xì shā dài 
日 行   千   里 系 沙  袋  
fēi yán zǒu bì mò qí guài 
飞  檐  走  壁 莫 奇 怪   
qù qù jiù lái 
去 去 就  来  
gān shén me   gān shén me 
干  什   么   干  什   么 
wǒ dǎ kāi rèn dū èr mài 
我 打 开  任  督 二 脉  
gān shén me   gān shén me 
干  什   么   干  什   么 
dōng yà bìng fū de zhāo pai 
东   亚 病   夫 的 招   牌  
gān shén me   gān shén me 
干  什   么   干  什   么 
quán bù yì qǐ chàng 
全   部 一 起 唱    
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn hēng hēng hā hēi 
快   使  用   双     截  棍  哼   哼   哈 嘿  
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn hēng hēng hā hēi 
快   使  用   双     截  棍  哼   哼   哈 嘿  
xí wǔ zhī rén qiè jì rén zhě wú dí 
习 武 之  人  切  记 仁  者  无 敌 
shì shuí zài liàn tài jí fēng shēng shuǐ qǐ 
是  谁   在  练   太  极 风   生    水   起 
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn hēng hēng hā hēi 
快   使  用   双     截  棍  哼   哼   哈 嘿  
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn hēng hēng hā hēi 
快   使  用   双     截  棍  哼   哼   哈 嘿  
rú guǒ wǒ yǒu qīng gōng fēi yán zǒu bì 
如 果  我 有  轻   功   飞  檐  走  壁 
wéi rén gěng zhí bù qū yì shēn zhèng qì hēng 
为  人  耿   直  不 屈 一 身   正    气 哼   
tā men ér zi wǒ xí guàn 
他 们  儿 子 我 习 惯   
cóng xiǎo jiù ěr rú mù rǎn 
从   小   就  耳 濡 目 染  
shén me dāo qiāng gùn bàng 
什   么 刀  枪    棍  棒   
wǒ dōu shuǎ de yǒu mó yǒu yàng 
我 都  耍   的 有  模 有  样   
shén me bīng qì zuì xǐ huan 
什   么 兵   器 最  喜 欢   
shuāng jié gùn róu zhōng dài gāng 
双     截  棍  柔  中    带  刚   
xiǎng yào qù hé nán sōng shān 
想    要  去 河 南  嵩   山   
xué shǎo lín gēn wǔ dāng 
学  少   林  跟  武 当   
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn hēng hēng hā hēi 
快   使  用   双     截  棍  哼   哼   哈 嘿  
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn hēng hēng hā hēi 
快   使  用   双     截  棍  哼   哼   哈 嘿  
xí wǔ zhī rén qiè jì rén zhě wú dí 
习 武 之  人  切  记 仁  者  无 敌 
shì shuí zài liàn tài jí fēng shēng shuǐ qǐ 
是  谁   在  练   太  极 风   生    水   起 
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn hēng hēng hā hēi 
快   使  用   双     截  棍  哼   哼   哈 嘿  
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn hēng hēng hā hēi 
快   使  用   双     截  棍  哼   哼   哈 嘿  
rú guǒ wǒ yǒu qīng gōng fēi yán zǒu bì 
如 果  我 有  轻   功   飞  檐  走  壁 
wéi rén gěng zhí bù qū yì shēn zhèng qì hēng 
为  人  耿   直  不 屈 一 身   正    气 哼   
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn hēng hēng hā hēi 
快   使  用   双     截  棍  哼   哼   哈 嘿  
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn hēng hēng hā hēi 
快   使  用   双     截  棍  哼   哼   哈 嘿  
xí wǔ zhī rén qiè jì rén zhě wú dí 
习 武 之  人  切  记 仁  者  无 敌 
shì shuí zài liàn tài jí fēng shēng shuǐ qǐ 
是  谁   在  练   太  极 风   生    水   起 
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn hēng 
快   使  用   双     截  棍  哼   
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn hēng 
快   使  用   双     截  棍  哼   
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn hēng 
快   使  用   双     截  棍  哼   
kuài shǐ yòng shuāng jié gùn 
快   使  用   双     截  棍  
yì shēn zhèng qì hēng 
一 身   正    气 哼   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags