Shu Dao Nan 蜀道难 The Road To Sichuan Is Difficult Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Jie 张杰 Jason Zhang

Shu Dao Nan 蜀道难 The Road To Sichuan Is Difficult Lyrics 歌詞 With Pinyin Shu Dao Nan 蜀道难 The Road To Sichuan Is Difficult Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Jie 张杰 Jason ZhangBy Zhang Jie 张杰 Jason Zhang

Chinese Song Name: Shu Dao Nan 蜀道难
English Tranlation Name: The Road To Sichuan Is Difficult
Chinese Singer: Zhang Jie 张杰 Jason Zhang
Chinese Composer: Liu Zhou 刘洲
Chinese Lyrics: Zhang Jie 张杰 Jason Zhang Li Bai 李白 Li Bai

Shu Dao Nan 蜀道难 The Road To Sichuan Is Difficult Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Jie 张杰 Jason Zhang

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics: 

zhāng jié : 
张    杰  : 
shǔ dào nán   nán yú shàng qīng tiān nà 
蜀  道  难    难  于 上    青   天   呐 
chuān jù bāng qiāng : 
川    剧 帮   腔    : 
nán yú shàng qīng tiān nà 
难  于 上    青   天   呐 
zhāng jié : 
张    杰  : 
guǎn nǐ tiān shàng de shén xiān bīng 
管   你 天   上    的 神   仙   兵   
yě nán rù dé wǒ shǔ dào héng 
也 难  入 得 我 蜀  道  行   
niàn bái : 
念   白  : 
ěr lái sì wàn bā qiān suì 
尔 来  四 万  八 千   岁  
zhāng jié : 
张    杰  : 
yé ye shuō guò tā sǎng rú é  méi shān 
爷 爷 说   过  他 嗓   如 峨 眉  山   
shēng zài xīn fán shòu wǒ jī de guàn 
生    在  新  繁  授   我 鸡 的 冠   
dú zhàn le áo tóu wǒ rào le shí jǐ nián 
独 占   了 鳌 头  我 绕  了 十  几 年   
chuān jù bāng qiāng : 
川    剧 帮   腔    : 
cán cóng jí yú fú āi 
蚕  丛   及 鱼 凫 哎 
kāi guó hé máng rán 
开  国  何 茫   然  
zhāng jié : 
张    杰  : 
xī dāng tài bái yǒu niǎo dào āi 
西 当   太  白  有  鸟   道  哎 
ké yǐ héng jué é  méi diān āi 
可 以 横   绝  峨 眉  巅   哎 
wèn jūn xī yóu hé shí hái āi 
问  君  西 游  何 时  还  哎 
wèi tú chán yán bù kě pān āi 
畏  途 巉   岩  不 可 攀  哎 
guǎn nǐ tiān shàng de shén xiān bīng 
管   你 天   上    的 神   仙   兵   
yě nán rù dé wǒ shǔ dào héng 
也 难  入 得 我 蜀  道  行   
niàn bái : 
念   白  : 
lián fēng qù tiān bù yíng chǐ 
连   峰   去 天   不 盈   尺  
kū sōng dào guà yǐ jué bì 
枯 松   倒  挂  倚 绝  壁 
zhāng jié : 
张    杰  : 
guǎn nǐ tiān shàng de shén xiān bīng 
管   你 天   上    的 神   仙   兵   
yě nán rù dé wǒ shǔ dào héng 
也 难  入 得 我 蜀  道  行   
niàn bái : 
念   白  : 
fēi tuān pù liú zhēng xuān huī 
飞  湍   瀑 流  争    喧   豗  
pīng yá zhuǎn shí wàn hè léi 
砯   崖 转    石  万  壑 雷  
zhāng jié : 
张    杰  : 
shǔ dào nán   nán yú shàng qīng tiān nà 
蜀  道  难    难  于 上    青   天   呐 
dǎng zhù tài yáng shén de shān diān 
挡   住  太  阳   神   的 山   巅   
pái kōng qū zhé yū huí de chuān 
排  空   曲 折  迂 回  的 川    
niàn bái : 
念   白  : 
ěr lái sì wàn bā qiān suì 
尔 来  四 万  八 千   岁  
zhāng jié : 
张    杰  : 
yé ye shēng xiān dōu hái méi chū guò fán 
爷 爷 升    仙   都  还  没  出  过  繁  
mèng huí shǔ dào rào guò chuān de nán 
梦   回  蜀  道  绕  过  川    的 难  
lún dào le xià bèi jiǎng tā men de hàn 
轮  到  了 下  辈  讲    他 们  的 撼  
chuān jù bāng qiāng : 
川    剧 帮   腔    : 
cán cóng jí yú fú āi 
蚕  丛   及 鱼 凫 哎 
kāi guó hé máng rán 
开  国  何 茫   然  
zhāng jié : 
张    杰  : 
xī dāng tài bái yǒu niǎo dào āi 
西 当   太  白  有  鸟   道  哎 
ké yǐ héng jué é  méi diān āi 
可 以 横   绝  峨 眉  巅   哎 
wèn jūn xī yóu hé shí hái āi 
问  君  西 游  何 时  还  哎 
wèi tú chán yán bù kě pān āi 
畏  途 巉   岩  不 可 攀  哎 
guǎn nǐ tiān shàng de shén xiān bīng 
管   你 天   上    的 神   仙   兵   
yě nán rù dé wǒ shǔ dào héng 
也 难  入 得 我 蜀  道  行   
niàn bái : 
念   白  : 
lián fēng qù tiān bù yíng chǐ 
连   峰   去 天   不 盈   尺  
kū sōng dào guà yǐ jué bì 
枯 松   倒  挂  倚 绝  壁 
zhāng jié : 
张    杰  : 
guǎn nǐ tiān shàng de shén xiān bīng 
管   你 天   上    的 神   仙   兵   
yě nán rù dé wǒ shǔ dào héng 
也 难  入 得 我 蜀  道  行   
niàn bái : 
念   白  : 
fēi tuān pù liú zhēng xuān huī 
飞  湍   瀑 流  争    喧   豗  
pīng yá zhuǎn shí wàn hè léi 
砯   崖 转    石  万  壑 雷  
zhāng jié ++ bāng qiāng : 
张    杰  ++ 帮   腔    : 
nán yě zǒu ēi lèi yě zǒu ēi 
难  也 走  诶 累  也 走  诶 
zhāng jié : 
张    杰  : 
guǎn nǐ tiān shàng de shén xiān bīng 
管   你 天   上    的 神   仙   兵   
yě nán rù dé wǒ shǔ dào héng 
也 难  入 得 我 蜀  道  行   
zhè yàng de chuān yí yàng de fán  
这  样   的 川    一 样   的 繁   
yí yàng de qīng tiān 
一 样   的 青   天   
bié wàng le qīng shān liú gěi nǐ de lán 
别  忘   了 青   山   留  给  你 的 蓝  
guǎn nǐ tiān shàng de shén xiān bīng 
管   你 天   上    的 神   仙   兵   
yě nán rù dé wǒ shǔ dào héng 
也 难  入 得 我 蜀  道  行   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.