Shi Zi Shan Xia 狮子山下 Under The Lion Rock Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu De Hua 刘德华 Andy Lau

Shi Zi Shan Xia 狮子山下 Under The Lion Rock Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu De Hua 刘德华 Andy Lau

Chinese Song Name:Shi Zi Shan Xia 狮子山下
English Translation Name:Under The Lion Rock
Chinese Singer: Liu De Hua 刘德华 Andy Lau
Chinese Composer:Gu Jia Hui 顾家辉
Chinese Lyrics:Huang Zhan 黄霑

Shi Zi Shan Xia 狮子山下 Under The Lion Rock Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu De Hua 刘德华 Andy Lau

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

rén shēng zhōng yǒu huān xǐ   nán miǎn yì cháng yǒu lèi 
人  生    中    有  欢   喜   难  免   亦 常    有  泪  
wǒ mì dà jiā zài shī zi shān xià xiāng yù shàng 
我 哋 大 家  在  狮  子 山   下  相    遇 上    
zǒng suàn shì huān xiào duō yú xī xū 
总   算   是  欢   笑   多  于 唏 嘘 
rén shēng bù miǎn qí qū   nán yǐ jué wú guà lèi 
人  生    不 免   崎 岖   难  以 绝  无 挂  累  
jì shì tóng zhōu zài shī zi shān xià qiě gòng jì 
既 是  同   舟   在  狮  子 山   下  且  共   济 
pāo qì qū fēn qiú gòng duì 
抛  弃 区 分  求  共   对  
fàng kāi bí cǐ xīn zhōng máo dùn   lí xiǎng yì qǐ qù zhuī 
放   开  彼 此 心  中    矛  盾    理 想    一 起 去 追   
tóng zhōu rén shì xiāng suí   wú wèi gèng wú jù 
同   舟   人  誓  相    随    无 畏  更   无 惧 
tóng chù hǎi jiǎo tiān biān   xié shǒu tà píng qí qū 
同   处  海  角   天   边     携  手   踏 平   崎 岖 
wǒ mì dà jiā yòng jiān xīn nǔ lì xiě xià nà 
我 哋 大 家  用   艰   辛  努 力 写  下  那 
bù xiǔ xiāng jiāng míng jù 
不 朽  香    江    名   句 
fàng kāi bí cǐ xīn zhōng máo dùn   lí xiǎng yì qǐ qù zhuī 
放   开  彼 此 心  中    矛  盾    理 想    一 起 去 追   
tóng zhōu rén shì xiāng suí   wú wèi gèng wú jù 
同   舟   人  誓  相    随    无 畏  更   无 惧 
tóng chù hǎi jiǎo tiān biān   xié shǒu tà píng qí qū 
同   处  海  角   天   边     携  手   踏 平   崎 岖 
wǒ mì dà jiā yòng jiān xīn nǔ lì xiě xià nà 
我 哋 大 家  用   艰   辛  努 力 写  下  那 
bù xiǔ xiāng jiāng míng jù 
不 朽  香    江    名   句 
wǒ mì dà jiā yòng jiān xīn nǔ lì xiě xià nà 
我 哋 大 家  用   艰   辛  努 力 写  下  那 
bù xiǔ xiāng jiāng míng jù 
不 朽  香    江    名   句 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.