Monday, May 27, 2024
HomePopShi Zhe Ru Si 逝者如斯 The Deceased Ruth Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Shi Zhe Ru Si 逝者如斯 The Deceased Ruth Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ka Xiu 卡修 Rui

Chinese Song Name: Shi Zhe Ru Si 逝者如斯
English Tranlation Name: The Deceased Ruth
Chinese Singer: Ka Xiu 卡修 Rui
Chinese Composer: Na Xiao Mi 纳小米
Chinese Lyrics: Jie Feng 结风

Shi Zhe Ru Si 逝者如斯 The Deceased Ruth Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ka Xiu 卡修 Rui

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yǐ xiāng yuē yú shēng qián 
已 相    约  于 生    前   
bú zài tí jí de wǎng shì 
不 再  提 及 的 往   事  
zhǐ dán gǎn yú zuì hòu 
只  胆  敢  于 醉  后  
mó hu chū kǒu de míng zi 
模 糊 出  口  的 名   字 
yí bù qīng yún wàn hè léi tíng chì 
一 步 青   云  万  壑 雷  霆   炽  
líng dīng chóu chàng chóu chàng qiān jiā shī 
零   丁   惆   怅    酬   唱    千   家  诗  
céng zhí chǐ   jīn yì zhí chǐ 
曾   咫  尺    今  亦 咫  尺  
kōng zǒng liǎng bìn sī 
倥   偬   两    鬓  丝 
gù xiāng de gǔ chéng tóu 
故 乡    的 古 城    头  
sòng zǒu guò duō shǎo luò rì 
送   走  过  多  少   落  日 
huò yě yǒu mǒu yí rì 
或  也 有  某  一 日 
shào nián dēng lóu sì xiāng shí 
少   年   登   楼  似 相    识  
dì yì bēi jìng chūn fēng wàn lǐ zhì 
第 一 杯  敬   春   风   万  里 志  
dì èr bēi jìng píng shēng bù xiāng sī 
第 二 杯  敬   平   生    不 相    思 
dì sān bēi   tì shuí qīng tàn 
第 三  杯    替 谁   轻   叹  
jiē yì wén bù zhí 
皆  一 文  不 值  
chū shí yǐ   jǔ shì bù chá 
初  时  以   举 世  不 察  
gān dǎn bīng xuě   fù yǒu bí cǐ zhī 
肝  胆  冰   雪    复 有  彼 此 知  
jiàn bēn zǒu pú chén   qīng yǎn bù kěn 
渐   奔  走  仆 尘     青   眼  不 肯  
shī shě yún yún zǐ 
施  舍  芸  芸  子 
hòu lái fù yí jù 
后  来  付 一 句 
bú jù wàn rén xiào tuò 
不 惧 万  人  笑   唾  
wéi kǒng chóng féng jiù shí 
唯  恐   重    逢   旧  识  
chū shí kǒng   luò bó qīng shān 
初  时  恐     落  魄 青   衫   
mǐng dǐng jiǔ hén   fù dāng nián chén cí 
酩   酊   酒  痕    负 当   年   陈   辞 
hòu lái kǒng gù rén   jiàn wǒ yán róng 
后  来  恐   故 人    见   我 颜  容   
yán róng rú sī 
颜  容   如 斯 
céng wú wèi rén shì   céng jǐ hé shí 
曾   无 畏  人  世    曾   几 何 时  
suì yuè shì fēn mèi hòu 
岁  月  是  分  袂  后  
kū xīn chóng shēng de yóu sī 
枯 心  重    生    的 游  丝 
yì zhōng yīn róng xiào mào 
忆 中    音  容   笑   貌  
běn yīng hái rú qù nián rì 
本  应   还  如 去 年   日 
hé bì chóng féng chóng féng xiāng yàn shǐ 
何 必 重    逢   重    逢   相    厌  始  
chǐ fēng gāo xuán yì yǔ jí máng cì 
齿  锋   高  悬   一 语 即 芒   刺 
xìng bu xìng   chū jiàn shào nián 
幸   不 幸     初  见   少   年   
wú xiá wēi mò shí 
无 瑕  微  末 时  
zòng bǎi sǐ   bù huǐ yōu huàn 
纵   百  死   不 悔  忧  患   
bù huǐ zhēng róng   xiāng yǔ bēi jiǔ shǐ 
不 悔  峥    嵘     相    与 杯  酒  始  
biàn bù huǐ cǐ shēng   zhì sǐ mí tā 
便   不 悔  此 生      至  死 靡 他 
huàn liáo liáo xìn shǐ 
换   寥   寥   信  史  
zhì shǒu zěn zhí shǒu 
炙  手   怎  执  手   
yí wò fán huā jǐn xiù 
一 握 繁  花  锦  绣  
yí wò bái gǔ jìn zì 
一 握 白  骨 烬  渍 
hèn biàn hèn   yì shēng yōu huàn 
恨  便   恨    一 生    忧  患   
yì shēng zhēng róng   dǐ yòng shào nián zhì 
一 生    峥    嵘     底 用   少   年   志  
hèn wú cháng shì shì   wú duān fēng yuè 
恨  无 常    世  事    无 端   风   月  
rú hé jiàn qīng shǐ 
如 何 见   青   史  
hèn nǐ wǒ míng shì   tóng háng mò zì 
恨  你 我 名   氏    同   行   墨 字 
jìng tóng dài rì yuè   tóng nán táo shēng sǐ 
竟   同   戴  日 月    同   难  逃  生    死 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags