Monday, May 27, 2024
HomePopShi Yi Qian Nian 诗意千年 Poetic Millennium Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Shi Yi Qian Nian 诗意千年 Poetic Millennium Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Da Ren 李达仁

Chinese Song Name:Shi Yi Qian Nian 诗意千年
English Translation Name:Poetic Millennium 
Chinese Singer: Li Da Ren 李达仁
Chinese Composer:Cui Wen Hao 崔文豪
Chinese Lyrics:Zhang Shi Dong 张世东

Shi Yi Qian Nian 诗意千年 Poetic Millennium Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Da Ren 李达仁

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

liáo liáo jǐ bǐ qǐ chéng zhuǎn hé luò zhǐ duān 
寥   寥   几 笔 起 承    转    合 落  纸  端   
mò shàng huā kāi chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán 
陌 上    花  开  春   来  江    水   绿 如 蓝  
jǔ mù wàng cāng qióng yǐ lǐ yáng liǔ àn 
举 目 望   苍   穹    迤 逦 杨   柳  岸 
yì xìng chuán fēi xīn suí bái lù shàng qīng tiān 
逸 兴   遄    飞  心  随  白  鹭 上    青   天   
jiǔ guò sān xún pō mò huī háo rú yún yān 
酒  过  三  巡  泼 墨 挥  毫  如 云  烟  
dú shàng gāo lóu gū chéng yáo wàng yù mén guān 
独 上    高  楼  孤 城    遥  望   玉 门  关   
qiū yǔ chóu shà rén lòu shì bú shèng hán 
秋  雨 愁   煞  人  陋  室  不 胜    寒  
gū sū yè bàn shuí bǎ zhōng shēng sòng kè chuán 
姑 苏 夜 半  谁   把 钟    声    送   客 船    
xìn shǒu niān lái fù bǐ xìng liú xià shī wàn piān 
信  手   拈   来  赋 比 兴   留  下  诗  万  篇   
gǔ lái cái zǐ duō fēng liú jì qíng shān shuǐ jiān 
古 来  才  子 多  风   流  寄 情   山   水   间   
jǔ bēi jìng míng yuè zuì yǔ qīng fēng mián 
举 杯  敬   明   月  醉  与 清   风   眠   
dài dào kōng shān xīn yǔ hòu yì rú nǐ chū jiàn 
待  到  空   山   新  雨 后  一 如 你 初  见   
zòng guān táng sòng yuán míng qīng sī xù yuè qiān nián 
纵   观   唐   宋   元   明   清   思 绪 越  千   年   
duō shǎo jiā guó tiān xià shì dōu zài tán xiào jiān 
多  少   家  国  天   下  事  都  在  谈  笑   间   
wén shì yǒu fēng gǔ bú yuàn chē mǎ qián 
文  士  有  风   骨 不 愿   车  马 前   
qiě cǎi huáng jú dōng lí xià tōu dé bàn rì xián 
且  采  黄    菊 东   篱 下  偷  得 半  日 闲   
liáo liáo jǐ bǐ qǐ chéng zhuǎn hé luò zhǐ duān 
寥   寥   几 笔 起 承    转    合 落  纸  端   
mò shàng huā kāi chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán 
陌 上    花  开  春   来  江    水   绿 如 蓝  
jǔ mù wàng cāng qióng yǐ lǐ yáng liǔ àn 
举 目 望   苍   穹    迤 逦 杨   柳  岸 
yì xìng chuán fēi xīn suí bái lù shàng qīng tiān 
逸 兴   遄    飞  心  随  白  鹭 上    青   天   
jiǔ guò sān xún pō mò huī háo rú yún yān 
酒  过  三  巡  泼 墨 挥  毫  如 云  烟  
dú shàng gāo lóu gū chéng yáo wàng yù mén guān 
独 上    高  楼  孤 城    遥  望   玉 门  关   
qiū yǔ chóu shà rén lòu shì bú shèng hán 
秋  雨 愁   煞  人  陋  室  不 胜    寒  
gū sū yè bàn shuí bǎ zhōng shēng sòng kè chuán 
姑 苏 夜 半  谁   把 钟    声    送   客 船    
xìn shǒu niān lái fù bǐ xìng liú xià shī wàn piān 
信  手   拈   来  赋 比 兴   留  下  诗  万  篇   
gǔ lái cái zǐ duō fēng liú jì qíng shān shuǐ jiān 
古 来  才  子 多  风   流  寄 情   山   水   间   
jǔ bēi jìng míng yuè zuì yǔ qīng fēng mián 
举 杯  敬   明   月  醉  与 清   风   眠   
dài dào kōng shān xīn yǔ hòu yì rú nǐ chū jiàn 
待  到  空   山   新  雨 后  一 如 你 初  见   
zòng guān táng sòng yuán míng qīng sī xù yuè qiān nián 
纵   观   唐   宋   元   明   清   思 绪 越  千   年   
duō shǎo jiā guó tiān xià shì dōu zài tán xiào jiān 
多  少   家  国  天   下  事  都  在  谈  笑   间   
wén shì yǒu fēng gǔ bú yuàn chē mǎ qián 
文  士  有  风   骨 不 愿   车  马 前   
qiě cǎi huáng jú dōng lí xià tōu dé bàn rì xián 
且  采  黄    菊 东   篱 下  偷  得 半  日 闲   
xìn shǒu niān lái fù bǐ xìng liú xià shī wàn piān 
信  手   拈   来  赋 比 兴   留  下  诗  万  篇   
gǔ lái cái zǐ duō fēng liú jì qíng shān shuǐ jiān 
古 来  才  子 多  风   流  寄 情   山   水   间   
jǔ bēi jìng míng yuè zuì yǔ qīng fēng mián 
举 杯  敬   明   月  醉  与 清   风   眠   
dài dào kōng shān xīn yǔ hòu yì rú nǐ chū jiàn 
待  到  空   山   新  雨 后  一 如 你 初  见   
zòng guān táng sòng yuán míng qīng sī xù yuè qiān nián 
纵   观   唐   宋   元   明   清   思 绪 越  千   年   
duō shǎo jiā guó tiān xià shì dōu zài tán xiào jiān 
多  少   家  国  天   下  事  都  在  谈  笑   间   
wén shì yǒu fēng gǔ bú yuàn chē mǎ qián 
文  士  有  风   骨 不 愿   车  马 前   
qiě cǎi huáng jú dōng lí xià tōu dé bàn rì xián 
且  采  黄    菊 东   篱 下  偷  得 半  日 闲   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags