Shi Li Sheng Ge 十里笙歌 Ten Miles Of Playing And Singing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Sa Le Fen Li 萨勒芬里

Shi Li Sheng Ge 十里笙歌 Ten Miles Of Playing And Singing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Sa Le Fen Li 萨勒芬里

Chinese Song Name:Shi Li Sheng Ge 十里笙歌 
English Translation Name: Ten Miles Of Playing And Singing
Chinese Singer: Sa Le Fen Li 萨勒芬里
Chinese Composer:Hui Se You Mo  灰色幽默、Liang Cheng 梁成
Chinese Lyrics:Ye Xiao Mo 夜小末

Shi Li Sheng Ge 十里笙歌 Ten Miles Of Playing And Singing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Sa Le Fen Li 萨勒芬里

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shí lǐ shēng gē piān piān huā kāi qiān wàn dié 
十  里 笙    歌 翩   翩   花  开  千   万  蝶  
qīng qīng zǐ jīn yōu yōu zhòu yǔ yè 
青   青   子 衿  悠  悠  昼   与 夜 
qiān lǐ shān hé wān yán liáng rén wù fēng yuè 
千   里 山   河 蜿  蜒  良    人  误 风   月  
fán huá sàn jìn kōng luò yì jiāng xuě 
繁  华  散  尽  空   落  一 江    雪  
shí lǐ shēng gē piān piān huā kāi qiān wàn dié 
十  里 笙    歌 翩   翩   花  开  千   万  蝶  
qīng qīng zǐ jīn yōu yōu zhòu yǔ yè 
青   青   子 衿  悠  悠  昼   与 夜 
qiān lǐ shān hé wān yán liáng rén wù fēng yuè 
千   里 山   河 蜿  蜒  良    人  误 风   月  
fán huá sàn jìn kōng luò yì jiāng xuě 
繁  华  散  尽  空   落  一 江    雪  
yì lián fēng juǎn xī lóu shuāng bìn rǎn shuāng jì 
一 帘   风   卷   西 楼  双     鬓  染  霜     迹 
luò huā tíng yuàn qíng shēn shēn jǐ xǔ 
落  花  庭   院   情   深   深   几 许 
yuē dìng le sān shēng què cuò guò sì jì 
约  定   了 三  生    却  错  过  四 季 
bàn chéng yuè guāng bàn chéng yān yǔ 
半  城    月  光    半  城    烟  雨 
chuāng wài wǔ gēng fēng liù xián qín 
窗     外  五 更   风   六  弦   琴  
mèng zhōng yòu qī xī 
梦   中    又  七 夕 
xīng hé lǐ xún biàn bú jiàn nǐ 
星   河 里 寻  遍   不 见   你 
xiāng sī suí fēng qù bá wàn lǐ 
相    思 随  风   去 八 万  里 
niàn duàn jiǔ zhāng jī 
念   断   九  张    机 
rén hái lǐ hé chù shēng gē qǐ 
人  海  里 何 处  笙    歌 起 
shí lǐ shēng gē piān piān huā kāi qiān wàn dié 
十  里 笙    歌 翩   翩   花  开  千   万  蝶  
qīng qīng zǐ jīn yōu yōu zhòu yǔ yè 
青   青   子 衿  悠  悠  昼   与 夜 
qiān lǐ shān hé wān yán liáng rén wù fēng yuè 
千   里 山   河 蜿  蜒  良    人  误 风   月  
fán huá sàn jìn kōng luò yì jiāng xuě 
繁  华  散  尽  空   落  一 江    雪  
shí lǐ shēng gē piān piān huā kāi qiān wàn dié 
十  里 笙    歌 翩   翩   花  开  千   万  蝶  
qīng qīng zǐ jīn yōu yōu zhòu yǔ yè 
青   青   子 衿  悠  悠  昼   与 夜 
qiān lǐ shān hé wān yán liáng rén wù fēng yuè 
千   里 山   河 蜿  蜒  良    人  误 风   月  
fán huá sàn jìn kōng luò yì jiāng xuě 
繁  华  散  尽  空   落  一 江    雪  
chuāng wài wǔ gēng fēng liù xián qín 
窗     外  五 更   风   六  弦   琴  
mèng zhōng yòu qī xī 
梦   中    又  七 夕 
xīng hé lǐ xún biàn bú jiàn nǐ 
星   河 里 寻  遍   不 见   你 
xiāng sī suí fēng qù bá wàn lǐ 
相    思 随  风   去 八 万  里 
niàn duàn jiǔ zhāng jī 
念   断   九  张    机 
rén hái lǐ hé chù shēng gē qǐ 
人  海  里 何 处  笙    歌 起 
shí lǐ shēng gē piān piān huā kāi qiān wàn dié 
十  里 笙    歌 翩   翩   花  开  千   万  蝶  
qīng qīng zǐ jīn yōu yōu zhòu yǔ yè 
青   青   子 衿  悠  悠  昼   与 夜 
qiān lǐ shān hé wān yán liáng rén wù fēng yuè 
千   里 山   河 蜿  蜒  良    人  误 风   月  
fán huá sàn jìn kōng luò yì jiāng xuě 
繁  华  散  尽  空   落  一 江    雪  
shí lǐ shēng gē piān piān huā kāi qiān wàn dié 
十  里 笙    歌 翩   翩   花  开  千   万  蝶  
qīng qīng zǐ jīn yōu yōu zhòu yǔ yè 
青   青   子 衿  悠  悠  昼   与 夜 
qiān lǐ shān hé wān yán liáng rén wù fēng yuè 
千   里 山   河 蜿  蜒  良    人  误 风   月  
fán huá sàn jìn kōng luò yì jiāng xuě 
繁  华  散  尽  空   落  一 江    雪  
shí lǐ shēng gē piān piān huā kāi qiān wàn dié 
十  里 笙    歌 翩   翩   花  开  千   万  蝶  
qīng qīng zǐ jīn yōu yōu zhòu yǔ yè 
青   青   子 衿  悠  悠  昼   与 夜 
qiān lǐ shān hé wān yán liáng rén wù fēng yuè 
千   里 山   河 蜿  蜒  良    人  误 风   月  
fán huá sàn jìn kōng luò yì jiāng xuě 
繁  华  散  尽  空   落  一 江    雪  
shí lǐ shēng gē piān piān huā kāi qiān wàn dié 
十  里 笙    歌 翩   翩   花  开  千   万  蝶  
qīng qīng zǐ jīn yōu yōu zhòu yǔ yè 
青   青   子 衿  悠  悠  昼   与 夜 
qiān lǐ shān hé wān yán liáng rén wù fēng yuè 
千   里 山   河 蜿  蜒  良    人  误 风   月  
fán huá sàn jìn kōng luò yì jiāng xuě 
繁  华  散  尽  空   落  一 江    雪  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.