Tuesday, February 27, 2024
HomePopShi Li Sheng Ge 十里笙歌 Ten Miles Of Playing And Singing Lyrics...

Shi Li Sheng Ge 十里笙歌 Ten Miles Of Playing And Singing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Sa Le Fen Li 萨勒芬里

Chinese Song Name:Shi Li Sheng Ge 十里笙歌 
English Translation Name: Ten Miles Of Playing And Singing
Chinese Singer: Sa Le Fen Li 萨勒芬里
Chinese Composer:Hui Se You Mo  灰色幽默、Liang Cheng 梁成
Chinese Lyrics:Ye Xiao Mo 夜小末

Shi Li Sheng Ge 十里笙歌 Ten Miles Of Playing And Singing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Sa Le Fen Li 萨勒芬里

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shí lǐ shēng gē piān piān huā kāi qiān wàn dié 
十  里 笙    歌 翩   翩   花  开  千   万  蝶  
qīng qīng zǐ jīn yōu yōu zhòu yǔ yè 
青   青   子 衿  悠  悠  昼   与 夜 
qiān lǐ shān hé wān yán liáng rén wù fēng yuè 
千   里 山   河 蜿  蜒  良    人  误 风   月  
fán huá sàn jìn kōng luò yì jiāng xuě 
繁  华  散  尽  空   落  一 江    雪  
shí lǐ shēng gē piān piān huā kāi qiān wàn dié 
十  里 笙    歌 翩   翩   花  开  千   万  蝶  
qīng qīng zǐ jīn yōu yōu zhòu yǔ yè 
青   青   子 衿  悠  悠  昼   与 夜 
qiān lǐ shān hé wān yán liáng rén wù fēng yuè 
千   里 山   河 蜿  蜒  良    人  误 风   月  
fán huá sàn jìn kōng luò yì jiāng xuě 
繁  华  散  尽  空   落  一 江    雪  
yì lián fēng juǎn xī lóu shuāng bìn rǎn shuāng jì 
一 帘   风   卷   西 楼  双     鬓  染  霜     迹 
luò huā tíng yuàn qíng shēn shēn jǐ xǔ 
落  花  庭   院   情   深   深   几 许 
yuē dìng le sān shēng què cuò guò sì jì 
约  定   了 三  生    却  错  过  四 季 
bàn chéng yuè guāng bàn chéng yān yǔ 
半  城    月  光    半  城    烟  雨 
chuāng wài wǔ gēng fēng liù xián qín 
窗     外  五 更   风   六  弦   琴  
mèng zhōng yòu qī xī 
梦   中    又  七 夕 
xīng hé lǐ xún biàn bú jiàn nǐ 
星   河 里 寻  遍   不 见   你 
xiāng sī suí fēng qù bá wàn lǐ 
相    思 随  风   去 八 万  里 
niàn duàn jiǔ zhāng jī 
念   断   九  张    机 
rén hái lǐ hé chù shēng gē qǐ 
人  海  里 何 处  笙    歌 起 
shí lǐ shēng gē piān piān huā kāi qiān wàn dié 
十  里 笙    歌 翩   翩   花  开  千   万  蝶  
qīng qīng zǐ jīn yōu yōu zhòu yǔ yè 
青   青   子 衿  悠  悠  昼   与 夜 
qiān lǐ shān hé wān yán liáng rén wù fēng yuè 
千   里 山   河 蜿  蜒  良    人  误 风   月  
fán huá sàn jìn kōng luò yì jiāng xuě 
繁  华  散  尽  空   落  一 江    雪  
shí lǐ shēng gē piān piān huā kāi qiān wàn dié 
十  里 笙    歌 翩   翩   花  开  千   万  蝶  
qīng qīng zǐ jīn yōu yōu zhòu yǔ yè 
青   青   子 衿  悠  悠  昼   与 夜 
qiān lǐ shān hé wān yán liáng rén wù fēng yuè 
千   里 山   河 蜿  蜒  良    人  误 风   月  
fán huá sàn jìn kōng luò yì jiāng xuě 
繁  华  散  尽  空   落  一 江    雪  
chuāng wài wǔ gēng fēng liù xián qín 
窗     外  五 更   风   六  弦   琴  
mèng zhōng yòu qī xī 
梦   中    又  七 夕 
xīng hé lǐ xún biàn bú jiàn nǐ 
星   河 里 寻  遍   不 见   你 
xiāng sī suí fēng qù bá wàn lǐ 
相    思 随  风   去 八 万  里 
niàn duàn jiǔ zhāng jī 
念   断   九  张    机 
rén hái lǐ hé chù shēng gē qǐ 
人  海  里 何 处  笙    歌 起 
shí lǐ shēng gē piān piān huā kāi qiān wàn dié 
十  里 笙    歌 翩   翩   花  开  千   万  蝶  
qīng qīng zǐ jīn yōu yōu zhòu yǔ yè 
青   青   子 衿  悠  悠  昼   与 夜 
qiān lǐ shān hé wān yán liáng rén wù fēng yuè 
千   里 山   河 蜿  蜒  良    人  误 风   月  
fán huá sàn jìn kōng luò yì jiāng xuě 
繁  华  散  尽  空   落  一 江    雪  
shí lǐ shēng gē piān piān huā kāi qiān wàn dié 
十  里 笙    歌 翩   翩   花  开  千   万  蝶  
qīng qīng zǐ jīn yōu yōu zhòu yǔ yè 
青   青   子 衿  悠  悠  昼   与 夜 
qiān lǐ shān hé wān yán liáng rén wù fēng yuè 
千   里 山   河 蜿  蜒  良    人  误 风   月  
fán huá sàn jìn kōng luò yì jiāng xuě 
繁  华  散  尽  空   落  一 江    雪  
shí lǐ shēng gē piān piān huā kāi qiān wàn dié 
十  里 笙    歌 翩   翩   花  开  千   万  蝶  
qīng qīng zǐ jīn yōu yōu zhòu yǔ yè 
青   青   子 衿  悠  悠  昼   与 夜 
qiān lǐ shān hé wān yán liáng rén wù fēng yuè 
千   里 山   河 蜿  蜒  良    人  误 风   月  
fán huá sàn jìn kōng luò yì jiāng xuě 
繁  华  散  尽  空   落  一 江    雪  
shí lǐ shēng gē piān piān huā kāi qiān wàn dié 
十  里 笙    歌 翩   翩   花  开  千   万  蝶  
qīng qīng zǐ jīn yōu yōu zhòu yǔ yè 
青   青   子 衿  悠  悠  昼   与 夜 
qiān lǐ shān hé wān yán liáng rén wù fēng yuè 
千   里 山   河 蜿  蜒  良    人  误 风   月  
fán huá sàn jìn kōng luò yì jiāng xuě 
繁  华  散  尽  空   落  一 江    雪  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags