Shi Jian Yuan 世间愿 The World Is Willing To Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gui Niang 龟娘 Zhao Lu 赵路

Shi Jian Yuan 世间愿 The World Is Willing To Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gui Niang 龟娘 Zhao Lu 赵路

Chinese Song Name: Shi Jian Yuan 世间愿 
English Tranlation Name: The World Is Willing To
Chinese Singer: Gui Niang 龟娘 Zhao Lu 赵路
Chinese Composer: Ruo Fan 若凡
Chinese Lyrics: Luo Yue 落月

Shi Jian Yuan 世间愿 The World Is Willing To Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gui Niang 龟娘 Zhao Lu 赵路

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

běi luò : 
北  洛  : 
yuàn wǒ rén zú   yú cǐ hún mèng jiāng hǎi 
愿   我 人  族   于 此 魂  梦   江    海  
wàn gǔ hé shān zhī jiān 
万  古 河 山   之  间   
běi luò 、 cén yīng : 
北  洛  、 岑  缨   : 
xīng huǒ shì chuán   fèn fēi bú chuò 
星   火  世  传      奋  飞  不 辍   
jī xuān yuán : 
姬 轩   辕   : 
wǒ shǐ zhōng dǔ xìn 
我 始  终    笃 信  
bìng wú héng qiáng héng ruò zhī lì 
并   无 恒   强    恒   弱  之  力 
guǎng chéng zǐ : 
广    成    子 : 
kě rén shòu kǔ duǎn   yòu néng hé wéi 
可 人  寿   苦 短     又  能   何 为  
jī xuān yuán : 
姬 轩   辕   : 
xiān cháng shòu shù yōu cháng 
仙   长    寿   数  悠  长    
qiān bǎi nián zài nín yǎn zhōng 
千   百  年   在  您  眼  中    
bú guò tán zhǐ yì huī jiān 
不 过  弹  指  一 挥  间   
nà nín yòu hé fáng   zuò wò yún duān 
那 您  又  何 妨     坐  卧 云  端   
jìng guān chén huán sān qiān nián 
静   观   尘   寰   三  千   年   
tì wǒ děng kàn yi kàn 
替 我 等   看  一 看  
bǎi dài zhī hòu   rén zú jiū jìng huì qù wǎng hé fāng 
百  代  之  后    人  族 究  竟   会  去 往   何 方   
zhào lù : 
赵   路 : 
qín gē xiàng wǎn   wàng yè mù qīng fù yún tiān 
琴  歌 向    晚    望   夜 幕 倾   覆 云  天   
xīng hé hàn màn   wú shēng jìn luò rù xiōng zhōng chóu suàn 
星   河 汗  漫    无 声    尽  落  入 胸    中    筹   算   
wǎn gōng kòng xián   xuě yǔ yuè gòng yì jiān 
挽  弓   控   弦     雪  与 月  共   一 肩   
què lín fēng hào tàn   yōu yōu cháng yè zěn kān 
却  临  风   浩  叹    悠  悠  长    夜 怎  堪  
guī niáng : 
龟  娘    : 
kōng tóng wèn xiān   dào shì xī rén shòu kǔ duǎn 
崆   峒   问  仙     道  是  惜 人  寿   苦 短   
míng gǔ wèn tiān   dào shì cún yǔ miè yǒu hé xiāng guān 
鸣   鼓 问  天     道  是  存  与 灭  有  何 相    关   
fú shēng duō chuǎn   suǒ yuàn fēi yì shí ān 
浮 生    多  舛      所  愿   非  一 时  安 
wéi jì wàng rén jiān   xīng huǒ mián yán bú duàn 
惟  寄 望   人  间     星   火  绵   延  不 断   
hé : 
合 : 
hú shàng qǐ wēi lán   qǐ luó yī cuī xíng chuán 
湖 上    起 微  澜    绮 罗  衣 催  行   船    
yǒu hán méi lǐn rán   fēng xuě zhōng kāi biàn 
有  寒  梅  凛  然    风   雪  中    开  遍   
jiǔ xiāo gōng què bú xiàn   yuàn yǐ shēn zhèn gù yuán 
九  霄   宫   阙  不 羡     愿   以 身   镇   故 园   
wéi rén   lái yòu hái 
为  人    来  又  还  
jī xuān yuán : 
姬 轩   辕   : 
wèi hé shuō shì tiān zūn dì bēi 
为  何 说   是  天   尊  地 卑  
qián kūn yǐ dìng   huò xǔ shí nián bù kě 
乾   坤  已 定     或  许 十  年   不 可 
bǎi nián wú chéng   dàn qiān zǎi zhī hòu 
百  年   无 成      但  千   载  之  后  
yīng huì yǒu suǒ bù tóng 
应   会  有  所  不 同   
léi zǔ : 
嫘  祖 : 
dà gài wǒ tiān shēng shì gè tān xīn de rén 
大 概  我 天   生    是  个 贪  心  的 人  
bù zhǐ yào zhè yí shì ān wěn 
不 止  要  这  一 世  安 稳  
wǒ hái xī wàng zhè piàn dà dì shàng de rén 
我 还  希 望   这  片   大 地 上    的 人  
ké yǐ yóng yuǎn zǒu xià qu 
可 以 永   远   走  下  去 
běi luò : 
北  洛  : 
fàng xīn ba   qiān qiū wàn dài   bìng wèi xū zhì 
放   心  吧   千   秋  万  代    并   未  虚 掷  
zhào lù : 
赵   路 : 
cǐ qù jīng nián   shū hū gǎi jìn jiù jiāng shān 
此 去 经   年     倏  忽 改  尽  旧  江    山   
hún mèng lán gān   yī xī shù qiān zǎi guāng yīn rěn rǎn 
魂  梦   阑  干    依 稀 数  千   载  光    阴  荏  苒  
guī niáng : 
龟  娘    : 
xī shí cháng juàn   wéi yú cán jiǎn èr sān 
昔 时  长    卷     惟  余 残  简   二 三  
xìng dé yù qiān bàn   yòu shēng liú huá cuǐ càn 
幸   得 遇 牵   绊    又  生    流  华  璀  璨  
hé : 
合 : 
shuí yuè biàn chén huán   qiān qiū xīng huǒ wèi juàn 
谁   阅  遍   尘   寰     千   秋  星   火  未  倦   
shuí lì jìn gān dǎn   huà qīng shǐ jǐ piān 
谁   沥 尽  肝  胆    化  青   史  几 篇   
zài zhàn hán méi sān qiān   tiān guāng rù jiǔ huí gān 
再  绽   寒  梅  三  千     天   光    入 酒  回  甘  
gòng yǐn   zhè yì zhǎn 
共   饮    这  一 盏   
zhào lù : 
赵   路 : 
wàn shì yáo xiāng chuán   qiān qiū sù zhì wèi biàn 
万  世  遥  相    传      千   秋  夙 志  未  变   
guī niáng : 
龟  娘    : 
míng cháo sháo huá mǎn   jiāng yuǎn fù zhēng fān 
明   朝   韶   华  满    将    远   赴 征    帆  
hé : 
合 : 
zài xié hóng chén sān qiān   xié zhì gù rén líng qián 
再  撷  红   尘   三  千     携  至  故 人  陵   前   
wèn jūn   kě kàn jiàn 
问  君    可 看  见   
guǎng chéng zǐ : 
广    成    子 : 
zhè hóng chén sān qiān nián   wǒ yǐ kàn guò 
这  红   尘   三  千   年     我 已 看  过  
shèn shì gǎn pèi   shèn shì xīn wèi 
甚   是  感  佩    甚   是  欣  慰  
cén yīng : 
岑  缨   : 
wǒ zhī dào 
我 知  道  
wǒ men xiǎng yào zuò de shì 
我 们  想    要  做  的 事  
yǒu xiē huì hěn nán hěn nán 
有  些  会  很  难  很  难  
kě shì wǒ yě zhī dào 
可 是  我 也 知  道  
rén shēng bǎi nián   wú dào bù gū 
人  生    百  年     吾 道  不 孤 
zǒng huì yǒu rén gēn wǒ men yì qǐ de 
总   会  有  人  跟  我 们  一 起 的 
jī xuān yuán : 
姬 轩   辕   : 
shàng tiān ruò shì bù shēng wǒ men 
上    天   若  是  不 生    我 们  
zhè shì jiān gāi yǒu duō wú qù ya 
这  世  间   该  有  多  无 趣 呀 
zhū jūn   gòng yǐn 
诸  君    共   饮  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.