Shi Fei 是非 Right And Wrong Lyrics 歌詞 With Pinyin By San Wu 三无 Marblue

Shi Fei 是非 Right And Wrong Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Shi Fei 是非
English Translation Name: Right And Wrong
Chinese Singer: San Wu 三无 Marblue
Chinese Composer: Unknow
Chinese Lyrics: Unknow

Shi Fei 是非 Right And Wrong Lyrics 歌詞 With Pinyin By San Wu 三无 Marblue

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

táng xī àn   gū fén bàng   hú yàn qī sōng bǎi shàng 
棠   溪 岸   孤 坟  傍     鹄 雁  栖 松   柏  上    
cháng míng yǐ tàn   qīng shān huāng liáng   rén shì duō cōng máng 
长    鸣   以 叹    青   山   荒    凉      人  世  多  匆   忙   
shī xián liáng   shū wàn háng   què yǐn yì chǎng zhàn shāng 
师  贤   良      书  万  行     却  引  一 场    战   殇    
qiān jūn wàn mǎ   yì gū wǎng 
千   军  万  马   亦 孤 往   
fāng yuán nán zhōu fǎ dù pàn 
方   圆   难  周   法 度 判  
yì dào bù ān shù zhì luàn 
异 道  不 安 术  治  乱   
chéng bài yì jiē tàn 
成    败  一 嗟  叹  
huò fú liǎng cān bàn 
祸  福 两    参  半  
qǔ qí lì máo   gōng qí dùn jiǎ 
取 其 利 矛    攻   其 盾  甲  
xiāng jī hé néng duàn gāo xià 
相    击 何 能   断   高  下  
shēng sǐ nán cè   cún wáng yí chà 
生    死 难  测   存  亡   一 刹  
shì fēi huò zhēn jiǎ 
是  非  或  真   假  
míng qīng tiān xià   liè guó wén dá 
名   倾   天   下    列  国  闻  达 
yīn yáng móu jiē huà 
阴  阳   谋  皆  化  
jìn tuì dì wáng jiā   qiān bǎi kǒu shé 
进  退  帝 王   家    千   百  口  舌  
lùn shàn è  yě suí tā 
论  善   恶 也 随  他 
láng jì yuè   xuán tā xiāng   hú yàn luò líng yǔ chuāng 
狼   藉 月    悬   他 乡      鹄 雁  落  囹   圄 窗     
shā zǒu sì fāng   liú yíng cāng huáng   yú yì sī gǔn tàng 
沙  走  四 方     流  萤   仓   皇      余 一 丝 滚  烫   
chì wǔ dù   biàn cháo táng   jǐ rén zhī wǒ tǎn dàng 
斥  五 蠹   辩   朝   堂     几 人  知  我 坦  荡   
bì luò huáng quán   rèn zhàng liáng 
碧 落  黄    泉     任  丈    量    
dào bù kě jiàn sì léi diàn 
道  不 可 见   似 雷  电   
yòng bù kě zhī shì wéi xiān 
用   不 可 知  势  为  先   
xíng dé wèi jūn niàn 
刑   德 谓  君  念   
xīng shuāi sī xū jiān 
兴   衰    斯 须 间   
qǔ qí lì máo   gōng qí dùn jiǎ 
取 其 利 矛    攻   其 盾  甲  
xiāng jī hé néng duàn gāo xià 
相    击 何 能   断   高  下  
shēng sǐ nán cè   cún wáng yí chà 
生    死 难  测   存  亡   一 刹  
shì fēi huò zhēn jiǎ 
是  非  或  真   假  
míng qīng tiān xià   liè guó wén dá 
名   倾   天   下    列  国  闻  达 
yīn yáng móu jiē huà 
阴  阳   谋  皆  化  
jìn tuì dì wáng jiā   qiān bǎi kǒu shé 
进  退  帝 王   家    千   百  口  舌  
lùn shàn è  yě suí tā 
论  善   恶 也 随  他 
yù guī yǐ chén shā 
玉 圭  已 尘   沙  
jiǔ qú tōng tiān yá 
九  衢 通   天   涯 
gāng kè dù fǎ   zhù jūn dà shà 
刚   刻 度 法   筑  君  大 厦  
yì wèi yǒu piān chā 
亦 未  有  偏   差  
zòng yí fēng cán xiá   bāo biǎn yóu tā 
纵   遗 风   残  霞    褒  贬   由  他 
hòu shì míng chá shì fēi bà 
后  世  明   查  是  非  罢 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.