Shi Er Zhi Wei 食而知味 Know Taste Food And Water Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Jiao 伍觉

Shi Er Zhi Wei 食而知味 Know Taste Food And Water Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Shi Er Zhi Wei 食而知味
English Translation Name: Know Taste Food And Water
Chinese Singer: Wu Jiao 伍觉
Chinese Composer: Yi Cheng 一城
Chinese Lyrics: Shen Xing Zhi 沈行之

Shi Er Zhi Wei 食而知味 Know Taste Food And Water Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Jiao 伍觉

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

kōng – sū wú : 
空   – 苏 无 : 
hái bù děng yuè shàng liǔ shāo cuī sān cuī 
还  不 等   月  上    柳  梢   催  三  催  
yǐ shì fù zhōng kōng kōng pàn zǎo guī 
已 是  腹 中    空   空   盼  早  归  
fēng – shuò zǐ yáng : 
风   – 朔   子 扬   : 
xì shù zhōng huá qiān bǎi nián lái qiān bǎi wèi 
细 数  中    华  千   百  年   来  千   百  味  
shí pǔ lǐ cáng yǒu shén me zhì huì 
食  谱 里 藏   有  什   么 智  慧  
dì – yín shí : 
地 – 垠  十  : 
bá dà cài xì 
八 大 菜  系 
suí shǒu niān lái qún yīng huì cuì 
随  手   拈   来  群  英   荟  萃  
jiān zhà pēng shāo mèn kǎo zhǔ 
煎   炸  烹   烧   焖  烤  煮  
lǎo yǒu qiě màn zuò   dài wǒ lái xiāng péi 
老  友  且  慢  坐    待  我 来  相    陪  
shuǐ – huái xiāo : 
水   – 淮   逍   : 
yì zhāng zuǐ 
一 张    嘴  
píng bái yào shé càn lián huā wú gū shòu lèi 
平   白  要  舌  灿  莲   花  无 辜 受   累  
guì yú féi   guǒ jiǔ měi 
桂  鱼 肥    果  酒  美  
sān liǎng kuài zài lái yì bēi 
三  两    筷   再  来  一 杯  
huǒ – lóng yì xuān : 
火  – 龙   一 煊   : 
zì gǔ shì 
自 古 是  
píng shēng shī yì dé yì xí jiān huì 
平   生    失  意 得 意 席 间   会  
ài hèn qíng chóu mǐn yí zuì 
爱 恨  情   仇   泯  一 醉  
huǒ – lóng yì xuān : 
火  – 龙   一 煊   : 
cóng chén guāng shǎng zhì luò rì de yú huī 
从   晨   光    赏    至  落  日 的 余 晖  
fēng – shuò zǐ yáng : 
风   – 朔   子 扬   : 
lěng liè qiū fēng wàng jiàn liǔ zhī dī chuí 
冷   冽  秋  风   望   见   柳  枝  低 垂   
shuǐ – huái xiāo : 
水   – 淮   逍   : 
rì rì yè yè nián nián suì suì 
日 日 夜 夜 年   年   岁  岁  
hé : 
合 : 
suān tián kǔ là xián   shì zhè zī wèi 
酸   甜   苦 辣 咸     是  这  滋 味  
kōng – sū wú : 
空   – 苏 无 : 
chún chǐ liú xiāng shí guāng yě míng mèi 
唇   齿  留  香    时  光    也 明   媚  
dì – yín shí : 
地 – 垠  十  : 
jiā yáo zhī zhōng xún dào gǔ yùn zhēn guì 
佳  肴  之  中    寻  到  古 韵  珍   贵  
hé : 
合 : 
ràng měi gè shí jié dōu yǔ nà zhēn xiū xiāng pèi 
让   每  个 时  节  都  与 那 珍   馐  相    配  
zài shé jiān wèi lěi 
在  舌  尖   味  蕾  
huǒ – lóng yì xuān : 
火  – 龙   一 煊   : 
kàn bú yàn sì jì liú zhuǎn de fāng fēi 
看  不 厌  四 季 流  转    的 芳   菲  
yí guàn hǎo tāng màn huǒ xì xì wēi 
一 罐   好  汤   慢  火  细 细 煨  
shuǐ – huái xiāo : 
水   – 淮   逍   : 
nán běi dōng xi qiān zhǒng shí cái qiān zhǒng měi 
南  北  东   西 千   种    食  材  千   种    美  
chuī yān lǐ yōu chóu yù tiē fǔ wèi 
炊   烟  里 忧  愁   熨 帖  抚 慰  
fēng – shuò zǐ yáng : 
风   – 朔   子 扬   : 
zhōu qiáo yè shì 
州   桥   夜 市  
nán lái běi wǎng wú jìn huí wèi 
南  来  北  往   无 尽  回  味  
dì – yín shí : 
地 – 垠  十  : 
zhǐ yì kǒu shū zhǎn chóu méi 
只  一 口  舒  展   愁   眉  
kōng – sū wú : 
空   – 苏 无 : 
zào huà de huí kuì 
造  化  的 回  馈  
shuǐ – huái xiāo : 
水   – 淮   逍   : 
zǒu yí tàng fēng huá wàn lǐ 
走  一 趟   风   华  万  里 
kōng – sū wú : 
空   – 苏 无 : 
kàn yì zāo fēng wù xiān lài yàn jué tiān dì 
看  一 遭  风   物 仙   籁  艳  绝  天   地 
fēng – shuò zǐ yáng : 
风   – 朔   子 扬   : 
cháng yí biàn fēng wèi qiān qiū wéi jì 
尝    一 遍   风   味  千   秋  为  继 
huǒ – lóng yì xuān : 
火  – 龙   一 煊   : 
yě céng yǒu duō shǎo yóu zǐ 
也 曾   有  多  少   游  子 
yān huǒ zhōng xún zhēn yì 
烟  火  中    寻  真   意 
huǒ – lóng yì xuān : 
火  – 龙   一 煊   : 
cóng chén guāng shǎng zhì luò rì de yú huī 
从   晨   光    赏    至  落  日 的 余 晖  
fēng – shuò zǐ yáng : 
风   – 朔   子 扬   : 
lěng liè qiū fēng wàng jiàn liǔ zhī dī chuí 
冷   冽  秋  风   望   见   柳  枝  低 垂   
shuǐ – huái xiāo : 
水   – 淮   逍   : 
rì rì yè yè nián nián suì suì 
日 日 夜 夜 年   年   岁  岁  
hé : 
合 : 
suān tián kǔ là xián   qiān bān zī wèi 
酸   甜   苦 辣 咸     千   般  滋 味  
kōng – sū wú : 
空   – 苏 无 : 
chún chǐ liú xiāng shí guāng yě míng mèi 
唇   齿  留  香    时  光    也 明   媚  
dì – yín shí : 
地 – 垠  十  : 
jiā yáo zhī zhōng xún dào gǔ yùn zhēn guì 
佳  肴  之  中    寻  到  古 韵  珍   贵  
hé : 
合 : 
ràng měi gè shí jié dōu yǔ nà zhēn xiū xiāng pèi 
让   每  个 时  节  都  与 那 珍   馐  相    配  
cóng jiāng nán zǒu dào cāng máng de sài běi 
从   江    南  走  到  苍   茫   的 塞  北  
guì huā dōng niàng pèi shàng liú lí jiǔ bēi 
桂  花  冬   酿    配  上    琉  璃 酒  杯  
mù mù zhāo zhāo lái lái huí huí 
暮 暮 朝   朝   来  来  回  回  
xǐ nù yǔ āi yuè   jìn zài cǐ bēi 
喜 怒 与 哀 乐    尽  在  此 杯  
zuì shì cǐ jiān líng xiù de shān shuǐ 
最  是  此 间   灵   秀  的 山   水   
tiān dì líng qì yùn yù wú gǔ zhèng féi 
天   地 灵   气 孕  育 五 谷 正    肥  
zài zhè yí shùn jiān jiāng rén jiān zǐ xì pǐn wèi 
在  这  一 瞬   间   将    人  间   仔 细 品  味  
qiān zǎi de zhì huì 
千   载  的 智  慧  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.