Thursday, June 13, 2024
HomePopSheng Si Ru Ji 生死如寄 Life And Death Such As Sending Lyrics...

Sheng Si Ru Ji 生死如寄 Life And Death Such As Sending Lyrics 歌詞 With Pinyin By HITA

Chinese Song Name: Sheng Si Ru Ji 生死如寄
English Tranlation Name: Life And Death Such As Sending
Chinese Singer: HITA
Chinese Composer: Lian Ya 莲琊
Chinese Lyrics: Jie Feng 结风

Sheng Si Ru Ji 生死如寄 Life And Death Such As Sending Lyrics 歌詞 With Pinyin By HITA

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yì xī shēng sǐ è  shí nián jiāng hú lǎo 
一 夕 生    死 厄 十  年   江    湖 老  
shōu dāo shuí chàng zhāo hún diào 
收   刀  谁   唱    招   魂  调   
céng dùn qī tiān huǒ céng jì wáng mìng miǎo 
曾   遁  欺 天   火  曾   寄 亡   命   渺   
zhōng liǎo wù zài jié bù néng táo 
终    了   悟 在  劫  不 能   逃  
gù yuán chéng huāng zhǒng huāng zhǒng biàn jiǔ jiāo 
故 园   成    荒    冢    荒    冢    遍   酒  浇   
lìng pì jué fēng chuán shuāng dāo 
另   辟 绝  峰   传    双     刀  
yīn bēi zhòng shēng kǔ dú chéng zhuó shì áo 
因  悲  众    生    苦 独 承    浊   世  熬 
dàng bù píng gǎn yǐ yè huǒ xǐ yī páo 
荡   不 平   敢  以 业 火  洗 衣 袍  
yí niàn chēn 
一 念   嗔   
wú jiàn kū chán guī lái shēn sì chén hǎi cháo 
无 间   枯 禅   归  来  身   饲 尘   海  潮   
zhù lěng tiě huái cáng chì rè jīn bào 
铸  冷   铁  怀   藏   炽  热 襟  抱  
yí niàn chī 
一 念   痴  
jīn wǒ wǎng yǐ jiǔ sǐ bù huǐ shā fá dào 
今  我 往   矣 九  死 不 悔  杀  伐 道  
huà lín huǒ yuàn wéi hòu rén zhào 
化  磷  火  愿   为  后  人  照   
jiāng hú duō nián shào tán xiào fēng dí chǎng 
江    湖 多  年   少   谈  笑   锋   镝 场    
tā nián jǐ rén bìn néng cāng 
他 年   几 人  鬓  能   苍   
shēng zhě kōng fú míng sǐ zhě xiá gǔ xiāng 
生    者  空   浮 名   死 者  侠  骨 香    
wǎng shēng qián bú fù xuè hǎi jì yán liáng 
往   生    前   不 负 血  海  寄 炎  凉    
yí niàn jìng 
一 念   静   
bù cén huí shǒu wú shēng wú yán fù wàn xiàng 
不 曾  回  首   无 声    无 言  赴 万  象    
wǒ yīng shì yuè guāng fó guāng dāo guāng 
我 应   是  月  光    佛 光    刀  光    
yí niàn dìng 
一 念   定   
shuāng rèn lín tóu dàn jiàn bái hóng luò xiāo xiāng 
霜     刃  临  头  但  见   白  虹   落  潇   湘    
xuè hé chù bú dòng sì míng wáng 
血  涸 处  不 动   似 明   王   
guī lái xī 
归  来  兮 
sì fāng bù kě jū jìng tǔ hé yáo tiáo 
四 方   不 可 居 净   土 何 遥  迢   
guī lái wéi zhǐ gē fù chū qiào 
归  来  为  止  戈 复 出  鞘   
yě zhī shì 
也 知  是  
yì mén pàn shēng sǐ shēng sǐ bù xiāng ráo 
一 门  判  生    死 生    死 不 相    饶  
shí diàn qián céng niān huā yí xiào 
十  殿   前   曾   拈   花  一 笑   
shí diàn qián céng niān huā yí xiào 
十  殿   前   曾   拈   花  一 笑   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags