Sheng Si Jue 生死决 Life And Death Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Xiao Kun 王啸坤 Essay Wang

Sheng Si Jue 生死决 Life And Death Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Xiao Kun 王啸坤 Essay Wang

Chinese Song Name:Sheng Si Jue 生死决
English Translation Name:Life And Death 
Chinese Singer: Wang Xiao Kun 王啸坤 Essay Wang
Chinese Composer:Pan Cheng 潘成
Chinese Lyrics:Li Tian Yang 李天阳

Sheng Si Jue 生死决 Life And Death Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Xiao Kun 王啸坤 Essay Wang

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tiān dì cāng cāng màn huāng yě 
天   地 苍   苍   漫  荒    野 
jiāng hú xiāo xiāo qǐ láng yān 
江    湖 潇   潇   起 狼   烟  
tà pò shān diān yī shān zài fēng zhōng liè liè 
踏 破 山   巅   衣 衫   在  风   中    猎  猎  
qì tūn hé shān jìn wàn qiān 
气 吞  河 山   尽  万  千   
xiá gān yì dǎn què wú yán 
侠  肝  义 胆  却  无 言  
rì yuè   jiē kě jiàn 
日 月    皆  可 鉴   
bīng hé tiě mǎ rǎn fēng xuě 
冰   河 铁  马 染  风   雪  
dí dàng tiān yá réng zhàng jiàn 
涤 荡   天   涯 仍   仗    剑   
jué chén yì jì wǎng shì suí guò yǎn yún yān 
绝  尘   一 骑 往   事  随  过  眼  云  烟  
qīng shǐ liú duō shǎo háo jié 
青   史  留  多  少   豪  杰  
nóng mò zhòng cǎi nà yí yè 
浓   墨 重    彩  那 一 页 
yóu wǒ   lái juān xiě 
由  我   来  镌   写  
qǐ fēng yè   luò fēng yè 
起 风   夜   落  枫   叶 
chéng wài qiāng dí shēng xiāo sè yǐn yuē 
城    外  羌    笛 声    萧   瑟 隐  约  
chóu sān qiān   zěn me jiě 
愁   三  千     怎  么 解  
dào bù rú yì bǐ gōu xiāo ēn yuàn 
倒  不 如 一 笔 勾  销   恩 怨   
zhè yì bié   nán zài jiàn 
这  一 别    难  再  见   
huī jiàn zhǎn duàn qiān lián 
挥  剑   斩   断   牵   连   
mìng yǔn miè   yīn yáng jiè 
命   殒  灭    阴  阳   界  
bú fù xiá yì zhī yuē 
不 负 侠  义 之  约  
shēng sǐ jué   jìn lèi xuè 
生    死 决    尽  泪  血  
wú bèi mìng bù yóu tiān 
吾 辈  命   不 由  天   
gù shi liú chuán qiān nián 
故 事  流  传    千   年   
tiān dì cāng cāng màn huāng yě 
天   地 苍   苍   漫  荒    野 
jiāng hú xiāo xiāo qǐ láng yān 
江    湖 潇   潇   起 狼   烟  
tà pò shān diān yī shān zài fēng zhōng liè liè 
踏 破 山   巅   衣 衫   在  风   中    猎  猎  
qì tūn hé shān jìn wàn qiān 
气 吞  河 山   尽  万  千   
xiá gān yì dǎn què wú yán 
侠  肝  义 胆  却  无 言  
rì yuè   jiē kě jiàn 
日 月    皆  可 鉴   
bīng hé tiě mǎ rǎn fēng xuě 
冰   河 铁  马 染  风   雪  
dí dàng tiān yá réng zhàng jiàn 
涤 荡   天   涯 仍   仗    剑   
jué chén yì jì wǎng shì suí guò yǎn yún yān 
绝  尘   一 骑 往   事  随  过  眼  云  烟  
qīng shǐ liú duō shǎo háo jié 
青   史  留  多  少   豪  杰  
nóng mò zhòng cǎi nà yí yè 
浓   墨 重    彩  那 一 页 
yóu wǒ   lái juān xiě 
由  我   来  镌   写  
zhè yì bié   nán zài jiàn 
这  一 别    难  再  见   
huī jiàn zhǎn duàn qiān lián 
挥  剑   斩   断   牵   连   
mìng yǔn miè   yīn yáng jiè 
命   殒  灭    阴  阳   界  
bú fù xiá yì zhī yuē 
不 负 侠  义 之  约  
shēng sǐ jué   jìn lèi xuè 
生    死 决    尽  泪  血  
wú bèi mìng bù yóu tiān 
吾 辈  命   不 由  天   
gù shi liú chuán qiān nián 
故 事  流  传    千   年   
zhè yì bié   nán zài jiàn 
这  一 别    难  再  见   
huī jiàn zhǎn duàn qiān lián 
挥  剑   斩   断   牵   连   
mìng yǔn miè   yīn yáng jiè 
命   殒  灭    阴  阳   界  
bú fù xiá yì zhī yuē 
不 负 侠  义 之  约  
shēng sǐ jué   jìn lèi xuè 
生    死 决    尽  泪  血  
wú bèi mìng bù yóu tiān 
吾 辈  命   不 由  天   
gù shi liú chuán qiān nián 
故 事  流  传    千   年   
gù shi liú chuán qiān nián 
故 事  流  传    千   年   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.