Friday, April 12, 2024
HomePopShen Qu Liao Jie Yi Xia 神曲了解一下 Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Shen Qu Liao Jie Yi Xia 神曲了解一下 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Hao Chen 陈皓宸 En Chong 恩宠 Zhuo Ming 卓鸣 Mi Xue 米雪 Xue Yang 薛杨 Zhu Jing Jia 朱婧佳 Yu Zheng Yu 于证羽 Meng Zhen Ting 孟朕霆 Lin Zhe Yu 林哲宇 Zi Xin 子馨

Chinese Song Name: Shen Qu Liao Jie Yi Xia 神曲了解一下
English Tranlation Name: Divine Comedy
Chinese Singer: Chen Hao Chen 陈皓宸 En Chong 恩宠 Zhuo Ming 卓鸣 Mi Xue 米雪 Xue Yang 薛杨 Zhu Jing Jia 朱婧佳 Yu Zheng Yu 于证羽 Meng Zhen Ting 孟朕霆 Lin Zhe Yu 林哲宇 Zi Xin 子馨
Chinese Composer: Liang Ming Yi 梁明亿

Shen Qu Liao Jie Yi Xia 神曲了解一下 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Hao Chen 陈皓宸 En Chong 恩宠 Zhuo Ming 卓鸣 Mi Xue 米雪 Xue Yang 薛杨 Zhu Jing Jia 朱婧佳 Yu Zheng Yu 于证羽 Meng Zhen Ting 孟朕霆 Lin Zhe Yu 林哲宇 Zi Xin 子馨

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wǒ xiǎng yào dài nǐ qù 
我 想    要  带  你 去 
I want to take you there
làng màn de tǔ ěr qí 
浪   漫  的 土 耳 其 
Romantic Turkey
rán hòu yì qǐ qù dōng jīng hé bā lí 
然  后  一 起 去 东   京   和 巴 黎 
Then we'll go to Tokyo and Paris
qí shí wǒ tè bié xǐ huan mài ā  mì 
其 实  我 特 别  喜 欢   迈  阿 密 
Actually, I like Miami very much
hé yǒu hēi rén de luò shān jī 
和 有  黑  人  的 洛  杉   矶 
And Black Los Angeles
wǒ xī wàng  u and me  yì qǐ 
我 希 望    u and me  一 起 
I hope u and me together
kàn  sea  kàn hǎi ōu kàn fēng jǐng 
看   sea  看  海  鸥 看  风   景   
Watch the sea gulls watch the wind
rèn shí jiān 
任  时  间    gone away
Anytime gone away
wǒ men  still  yì qǐ 
我 们   still  一 起 
We still get up
You worth everything for me
hái bù rú jiù zhí jiē zuò 
还  不 如 就  直  接  做  
Just do it straight away
wèi shén me yào xiǎng nà me duō 
为  什   么 要  想    那 么 多  
Why so much
duō zhì zào yì diǎn qiǎo hé 
多  制  造  一 点   巧   合 
A little more makes a little more
bú suàn zuì huài de jié guǒ 
不 算   最  坏   的 结  果  
Not the worst result
rú guǒ tiān tū rán xià qǐ le yǔ 
如 果  天   突 然  下  起 了 雨 
If it rained suddenly it began to rain
wǒ bú huì bì duǒ 
我 不 会  避 躲  
I won't hide
yīn wèi wǒ zhī dào 
因  为  我 知  道  
For I know it
yǒu yí gè rén huì shǒu hù zhe wǒ 
有  一 个 人  会  守   护 着  我 
Someone will be there for me
jiù suàn yǒu yì tiān huì xīng 
就  算   有  一 天   彗  星   
We have a comet star
tū rán zhuàng xiàng le dì qiú 
突 然  撞     向    了 地 球  
Hit the ground ball with a bump
méi guān xi zhǐ yào yǒu nǐ wǒ de fēi qiú 
没  关   系 只  要  有  你 我 的 非  酋  
It doesn't matter to have you and me by chieftain
Oh  yōu yuè gǎn ràng wǒ gū dān 
Oh  优  越  感  让   我 孤 单  
Oh better makes me lonely
yǒu tài duō kàn bú dào de nǔ lì bèi wù chuán 
有  太  多  看  不 到  的 努 力 被  误 传
Too much invisible effort is misdirected   
Oh  yōu yuè gǎn tài guò gǔ gǎn 
Oh  优  越  感  太  过  骨 感  
Oh plus is too bony
cái bú kuài jì jiào nà xiē suǒ wèi de yí chuán 
才  不 会   计 较   那 些  所  谓  的 遗 传    
It doesn't count more than that
yīn wèi wǒ hěn yóng gǎn 
因  为  我 很  勇   敢  
Because I'm brave
wèi hé wǒ hái méi yǒu kāi shǐ jiù yǒu 
为  何 我 还  没  有  开  始  就  有  
Why did I have it before I even started
hǎo sì yǔ shēng jù lái de wǒ bú shì fēi qiú 
好  似 与 生    俱 来  的 我 不 是  非  酋  
I'm not born with a chieftain
bié shuō wǒ méi yǒu tài duō jiè kǒu 
别  说   我 没  有  太  多  借  口  
Don't say I don't have a lot to borrow
wǒ yě bú huì qīng yán fàng shǒu 
我 也 不 会  轻   言  放   手   
I won't let go of my hand
wǒ bù xiǎng shòu zhè zhǒng tè yǒu 
我 不 享    受   这  种    特 有  
I don't enjoy such special things
nǐ zhǐ shì yí gè guò kè 
你 只  是  一 个 过  客 
You're just a visitor
cóng wǒ de shì jiè lù guò 
从   我 的 世  界  路 过  
Through my world
wǒ bù gǎn tài duō bù shě 
我 不 敢  太  多  不 舍  
I dare not give up too much
pà nǐ kàn chū wǒ nán guò 
怕 你 看  出  我 难  过  
I'm afraid you'll see my difficulties
yé xǔ wǒ xiǎng de tài duō 
也 许 我 想    的 太  多  
Maybe I think too much
què bù néng gěi nǐ shén me 
却  不 能   给  你 什   么 
But I can give you nothing
nǔ lì bǎ shāng xīn biàn shǎo 
努 力 把 伤    心  变   少   
Try to break your heart less
xiào róng biàn duō jiù hǎo le 
笑   容   变   多  就  好  了 
If only there were more laughter
wǒ yóng yuǎn zài nǐ shēn hòu 
我 永   远   在  你 身   后  
I am behind you forever
shǎ shǎ děng dài zuò nǐ de bèi ài 
傻  傻  等   待  做  你 的 备  爱 
Silly wait to be your backup love
yé xǔ péng you zhǐ shì gè lǐ yóu 
也 许 朋   友  只  是  个 理 由  
There may be only one reason for making friends
néng ràng nǐ yī lài 
能   让   你 依 赖  
Can keep you on your toes
nǐ yóng yuǎn bù míng bai zuò bèi ài de bēi āi 
你 永   远   不 明   白  做  备  爱 的 悲  哀 
You will never know the sorrows of love
zhǐ shì xiǎng biàn chéng nǐ de xí guàn 
只  是  想    变   成    你 的 习 惯   
I just want to become your habit
néng bèi nǐ chǒng ài 
能   被  你 宠    爱 
To be loved by you
jīng shen xū wěi de jì tuō bù zé shǒu duàn de 
精   神   虚 伪  的 寄 托  不 择 手   段   的 
The spirit of the false entrusted not to choose the segment
mí lí huǎng hū de jiǎ xiǎng 
迷 离 恍    惚 的 假  想    
A dreamy illusion
tuī fān bù jiǎ sī suǒ 
推  翻  不 假  思 索  
Push and turn is not false
rú guǒ huàn zuò shì wǒ yòu shì hé dé de 
如 果  换   做  是  我 又  是  何 得 的 
If it were me, what would it be
biàn zuò wú qù de jiā suǒ 
变   作  无 趣 的 枷  锁  
Become a boring lock
ròu tǐ chéng shí de fǎn bó bù hé shí yí de 
肉  体 诚    实  的 反  驳 不 合 时  宜 的
A sincere refutation of the flesh is not appropriate
xiāo sàn tài kuài de rè dù 
消   散  太  快   的 热 度 
A heat that dissipates too quickly
jiǎ zhuāng bù shí yān huǒ 
假  装     不 食  烟  火  
Pretend not to smoke or fire
bù yóu fēn shuō de wǒ huàn gè shēn fèn biàn zuò 
不 由  分  说   的 我 换   个 身   份  变   作  
Not from the point of my body for a change
yǒu qù de è  mó 
有  趣 的 恶 魔 
Interesting demons
wǒ men zhè yí lù zǒu lái zhēn de bù róng yì 
我 们  这  一 路 走  来  真   的 不 容   易 
It's not easy for us to come this way
duō shǎo cì liú zhe lèi shuō hái bù rú fēn lí 
多  少   次 流  着  泪  说   还  不 如 分  离
More and more times said with tears is not as separate
kě shì wèi shén me hòu lái dōu zài cì bǎ nǐ 
可 是  为  什   么 后  来  都  再  次 把 你 
Can be why after all come to you again
yōng rù huái lǐ 
拥   入 怀   里 
Hold in my arms
wǒ men zhè ài qíng jīng guò le tài duō fēng yǔ 
我 们  这  爱 情   经   过  了 太  多  风   雨 
We've been through too much rain and wind
wǒ huì bǐ cóng qián de wǒ gèng jiā zhēn xī nǐ 
我 会  比 从   前   的 我 更   加  珍   惜 你 
I will cherish you more than Ever before
shuí dōu lí bù kāi shuí jiù suàn chǎo dé chè dǐ 
谁   都  离 不 开  谁   就  算   吵   得 彻  底 
Who can not leave who is considered a thorough quarrel
hái shì yì rú jì wǎng ài zhe nǐ 
还  是  一 如 既 往   爱 着  你 
Still is one such as already love you
hōng liè liú shā zhěn shàng bái fà 
轰   烈  流  沙  枕   上    白  发 
White hair on the pillow with strong flowing sand
bēi zhōng jiǔ bǐ huá 
杯  中    酒  比 划  
A glass of wine is better than a glass of wine
nián shào fēng yǎ xiān yī nù mǎ 
年   少   风   雅 鲜   衣 怒 马 
Young wind elegant fresh clothes angry horse
yě bú guò yí chà nà 
也 不 过  一 刹  那 
Not for a moment
nán miǎn shū lòu ér shí yán xià 
难  免   疏  漏  儿 时  檐  下  
It is difficult to avoid leakage under the eaves
mò cè biàn huà 
莫 测 变   化  
Don't change
gé què shān hǎi 
隔 却  山   海  
Across the mountain sea
zhuǎn shēn cōng róng jiān chá 
转    身   从   容   煎   茶  
Turn away from the tea
wǒ měng měng dǒng dǒng guò le yì nián 
我 懵   懵   懂   懂   过  了 一 年   
A year has gone by without my understanding
pái huái zài shí bǎn lù de jiē biān 
徘  徊   在  石  板  路 的 街  边   
On the side of the stone road
céng jīng xiào róng càn làn rú jīn què 
曾   经   笑   容   灿  烂  如 今  却  
Once smile can be rotten as this but
kōng kōng rú yě 
空   空   如 也 
Empty empty like also
yì qiè de xīng guāng dōu yǐ yǔn miè 
一 切  的 星   光    都  已 陨  灭  
All the light of the star has faded and gone out
dé guò qiě guò shì wǒ rú jīn sù xiě 
得 过  且  过  是  我 如 今  速 写  
Yes, and yes, I'm writing as fast as I can
wú suǒ wèi ràng tòng chóng dié 
无 所  谓  让   痛   重    叠  
Nothing means letting the pain recur

Some Great Reviews About Shen Qu Liao Jie Yi Xia 神曲了解一下

Listener 1: "Treasure song Ah Jimei people!! Set an alarm clock for the morning and the morning sun is so beautiful! You get up every morning and you're so full of energy! Casually declare cat 2 voice don't be too gentle too crisp! I loved it."

Listener 2: "' you can come to me, slowly go wrong or take the wrong car, it doesn't matter, because I will, but don't too slow, because I was afraid of bad before didn't meet you take care of yourself, don't eat on time, stay up late, smelly temper, dropped sew buttons, bowl brush is not clean, and I also want to eat a lot of things with you, go to a lot of places, so you also want to take care of yourself, before I didn't get worse, arrived at my side." "

Listener 3: "there's an ice wedding dress her mother-in-law said to sell the wedding dress for so many years. Have never seen any boy. In the curtain back off when wow amazing. Later, after so many years to understand. Perhaps they have failed to keep youth lover. Try dress girl might have in the dressing room through the tears. She didn't marry at the age of 17 young love."

Listener 4: "Rui rui, hope you can see my comments, hey hey, I hope when I was 22 years old can attend the graduation ceremony together with you, at the age of 23 for their career and dreams with you, 24 years old and you home to meet parents together, at the age of twenty-five red carpet hand in hand with you, hey hey, at the age of 26, sweet to live our lives, at the age of 27, with our first baby, hey hey, I want son have children of hard when I was 28, 29 then give him have a sister, so we have brother and the little girl oh, and I have loved you."

How do you think about this song? Please leave a comment below.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags