Shei Yu Gui 谁与归 Who’s Going Back Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ai Chen 艾辰

Shei Yu Gui 谁与归 Who's Going Back Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ai Chen 艾辰

Chinese Song Name:Shei Yu Gui 谁与归
English Translation Name:Who's Going Back
Chinese Singer:  Ai Chen 艾辰
Chinese Composer:Liang Xi 凉夕
Chinese Lyrics:Lin Xi Ke 林栖客 Lix

Shei Yu Gui 谁与归 Who's Going Back Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ai Chen 艾辰

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

fēng qiāo qǐ shū zhī yáo bì shuǐ yíng huí 
风   悄   起 疏  枝  摇  碧 水   潆   洄  
fú yún juǎn yuè sè xié qīng zhào mén méi 
浮 云  卷   月  色 斜  倾   照   门  楣  
liú guāng dù cǐ shāo tóu 
流  光    度 此 梢   头  
piàn yǐng fù bǐ yǔ wěi 
片   影   覆 彼 羽 尾  
tiān dì jiān zhǐ tīng wén fēng shēng fān fēi 
天   地 间   只  听   闻  风   声    翻  飞  
fēng jiàn xiē shù yù jìng huā luò shuǐ méi 
风   渐   歇  树  欲 静   花  落  水   湄  
àn xiāng yuǎn yǐn yǐn tīng lín láng huán pèi 
暗 香    远   隐  隐  听   琳  琅   环   佩  
yuè guāng rǎn bái yī mèi 
月  光    染  白  衣 袂  
qīng sī luàn diǎn hán méi 
青   丝 乱   点   寒  梅  
jīng hóng yì piē cóng cǐ rù mèng mèi 
惊   鸿   一 瞥  从   此 入 梦   寐  
qián kūn yí sè xuě fēi fēi 
乾   坤  一 色 雪  霏  霏  
xī xī mǎn chuāng fēi 
淅 淅 满  窗     扉  
fēi fēi bái xuě yā zhī chuí 
霏  霏  白  雪  压 枝  垂   
ào gǔ bù qīng tuí 
傲 骨 不 倾   颓  
lì shēn zhāo yáng zhī bèi 
立 身   朝   阳   之  背  
zhī sǎn xiāng wēi 
支  伞  相    偎  
shū tú wú huì 
殊  途 无 讳  
yǔ zǐ tóng guī 
与 子 同   归  
qíng ruò pán shí hé yǐ wèi 
情   若  磐  石  何 以 畏  
chuí zhī yòu fā xīn hóng bèi 
垂   枝  又  发 新  红   蓓  
rú wǔ yíng fēng zhuì 
如 舞 迎   风   坠   
bèi hóng qìn xuě yí cùn fēi 
蓓  红   沁  雪  一 寸  绯  
jiē qián jǐ méi 
阶  前   几 枚  
cǐ yè zhú yǐng chéng duì 
此 夜 烛  影   成    对  
rén yǐng chéng duì 
人  影   成    对  
hé jǐn yì bēi 
合 卺  一 杯  
yǔ zǐ tóng guī 
与 子 同   归  
xǔ fēng yǔ xié xíng shēng sǐ yì xiāng suí 
许 风   雨 偕  行   生    死 亦 相    随  
fēng qiāo qǐ shū zhī yáo bì shuǐ yíng huí 
风   悄   起 疏  枝  摇  碧 水   潆   洄  
fú yún juǎn yuè sè xié qīng zhào mén méi 
浮 云  卷   月  色 斜  倾   照   门  楣  
liú guāng dù cǐ shāo tóu 
流  光    度 此 梢   头  
piàn yǐng fù bǐ yǔ wěi 
片   影   覆 彼 羽 尾  
tiān dì jiān zhǐ tīng wén fēng shēng fān fēi 
天   地 间   只  听   闻  风   声    翻  飞  
fēng zhà qǐ shù yǐng huǎng líng shēng qīng cuì 
风   乍  起 树  影   晃    铃   声    清   脆  
hóng méi zhàn àn xiāng yíng yuè sè bàn zuì 
红   梅  绽   暗 香    萦   月  色 半  醉  
yóu jì zuó rì shào nián 
犹  记 昨  日 少   年   
yóu jì xiào yǔ wēi wēi 
犹  记 笑   语 微  微  
zhǐ jiàn jīn zhāo xié shǒu gòng xǐ bēi 
只  见   今  朝   携  手   共   喜 悲  
qián kūn yí sè xuě fēi fēi 
乾   坤  一 色 雪  霏  霏  
xī xī mǎn chuāng fēi 
淅 淅 满  窗     扉  
fēi fēi bái xuě yā zhī chuí 
霏  霏  白  雪  压 枝  垂   
ào gǔ bù qīng tuí 
傲 骨 不 倾   颓  
lì shēn zhāo yáng zhī bèi 
立 身   朝   阳   之  背  
zhī sǎn xiāng wēi 
支  伞  相    偎  
shū tú wú huì 
殊  途 无 讳  
yǔ zǐ tóng guī 
与 子 同   归  
qíng ruò pán shí hé yǐ wèi 
情   若  磐  石  何 以 畏  
hé yǐ wèi 
何 以 畏  
chuí zhī yòu fā xīn hóng bèi 
垂   枝  又  发 新  红   蓓  
rú wǔ yíng fēng zhuì 
如 舞 迎   风   坠   
bèi hóng qìn xuě yí cùn fēi 
蓓  红   沁  雪  一 寸  绯  
jiē qián luò jǐ méi 
阶  前   落  几 枚  
cǐ yè zhú yǐng chéng duì 
此 夜 烛  影   成    对  
rén yǐng chéng duì 
人  影   成    对  
hé jǐn yì bēi 
合 卺  一 杯  
yǔ zǐ tóng guī 
与 子 同   归  
xǔ fēng yǔ xié xíng shēng sǐ yì xiāng suí 
许 风   雨 偕  行   生    死 亦 相    随  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.