Shei Jia Xiao Jie 谁家小姐 Who’s The Lady Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xu Meng Yuan 徐梦圆 Xu Mengyuan 、Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌 Mandy Sa

Shei Jia Xiao Jie 谁家小姐 Who's The Lady Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xu Meng Yuan 徐梦圆 Xu Mengyuan 、Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌 Mandy Sa

Chinese Song Name:Shei Jia Xiao Jie 谁家小姐
English Translation Name:Who's The Lady
Chinese Singer: Xu Meng Yuan 徐梦圆 Xu Mengyuan 、Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌 Mandy Sa
Chinese Composer:Luan Fu Hai 栾福海
Chinese Lyrics:Yuan Wen Yan 袁文燕

Shei Jia Xiao Jie 谁家小姐 Who's The Lady Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xu Meng Yuan 徐梦圆 Xu Mengyuan 、Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌 Mandy Sa

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

nán : 
男  : 
yì qǐ nà gè duàn yá   nǐ de shuāng shǒu 
忆 起 那 个 断   崖   你 的 双     手   
shí zhǐ jǐn jǐn xiāng wò   duì shì yǎn móu 
十  指  紧  紧  相    握   对  视  眼  眸  
jiù xiàng táo huā zhàn kāi   zǒng kàn bú gòu 
就  像    桃  花  绽   开    总   看  不 够  
hū sì xiǎo lù zhuàng xīn   qīng shì wēn róu 
忽 似 小   鹿 撞     心    倾   世  温  柔  
nǚ : 
女 : 
nǐ què wēi wēi zhòu méi   wǒ cāi bú tòu 
你 却  微  微  皱   眉    我 猜  不 透  
zhǐ shì xǐ huan shàng nǐ   xiǎng yào yōng yǒu 
只  是  喜 欢   上    你   想    要  拥   有  
nǐ shuō dào wéi cāng shēng   bù yán wēn róu 
你 说   道  为  苍   生      不 言  温  柔  
kě wǒ piān shì xǐ huan   wú lùn kě fǒu 
可 我 偏   是  喜 欢     无 论  可 否  
nán : 
男  : 
wú xīn zhě kě shì dào cháng 
无 心  者  可 是  道  长    
xiáo jiě yóu diǎn rén xìng què jiāng pí qi cáng 
小   姐  有  点   任  性   却  将    脾 气 藏   
yóu diǎn fēng diān què jiāng wēn róu zhuāng 
有  点   疯   癫   却  将    温  柔  妆     
yóu diǎn ài kū què jiāng yǎn lèi huǎng 
有  点   爱 哭 却  将    眼  泪  谎    
nǚ : 
女 : 
jué qíng zhě kě shì dào cháng 
绝  情   者  可 是  道  长    
xiáo jiě xǐ huan hē jiǔ què jiāng dàn chá cháng 
小   姐  喜 欢   喝 酒  却  将    淡  茶  尝    
xǐ huan táo huā què jiāng shù ér zàng 
喜 欢   桃  花  却  将    树  儿 葬   
xǐ huan hóng zhuāng què bǎ yān zhi liàng 
喜 欢   红   妆     却  把 胭  脂  晾    
nǚ : 
女 : 
tīng nǐ de dào jīng lùn   fá yì yǒng qǐ 
听   你 的 道  经   论    乏 意 涌   起 
què zhuāng zuò hěn míng bai   hàn shǒu bù zhǐ 
却  装     作  很  明   白    颔  首   不 止  
zhù shì nǐ de yǎn móu   ài yì nán yí 
注  视  你 的 眼  眸    爱 意 难  移 
kě nǐ biǎo qíng yàn wù   nán dào bù xǐ 
可 你 表   情   厌  恶   难  道  不 喜 
nǚ : 
女 : 
dài dào jí jī zhī nián   yí dào shèng zhǐ 
待  到  及 笄 之  年     一 道  圣    旨  
zhī shēn tà rù gōng mén   bú zài ài nǐ 
只  身   踏 入 宫   门    不 再  爱 你 
shēn fù jiā zú xīng shuāi   shèng shì jià yī 
身   负 家  族 兴   衰      盛    世  嫁  衣 
kě lián bàn shēng zhuī xún   zhōng bù dé nǐ 
可 怜   半  生    追   寻    终    不 得 你 
nán : 
男  : 
wú xīn zhě kě shì dào cháng 
无 心  者  可 是  道  长    
xiáo jiě yóu diǎn rén xìng què jiāng pí qi cáng 
小   姐  有  点   任  性   却  将    脾 气 藏   
yóu diǎn fēng diān què jiāng wēn róu zhuāng 
有  点   疯   癫   却  将    温  柔  妆     
yóu diǎn ài kū què jiāng yǎn lèi huǎng 
有  点   爱 哭 却  将    眼  泪  谎    
hé : 
合 : 
jué qíng zhě kě shì dào cháng 
绝  情   者  可 是  道  长    
xiáo jiě xǐ huan hē jiǔ què jiāng dàn chá cháng 
小   姐  喜 欢   喝 酒  却  将    淡  茶  尝    
xǐ huan táo huā què jiāng shù ér zàng 
喜 欢   桃  花  却  将    树  儿 葬   
xǐ huan hóng zhuāng què bǎ yān zhi liàng 
喜 欢   红   妆     却  把 胭  脂  晾    
nán : 
男  : 
yí shùn shī shén chéng qíng cháng 
一 瞬   失  神   成    情   长    
xīng luò ǒu yù le sù cháng 
星   落  偶 遇 了 素 裳    
nǚ : 
女 : 
tái tóu jìng zhōng lèi liǎng háng 
抬  头  镜   中    泪  两    行   
huò shì tiān xì le liú fāng 
或  是  天   戏 了 流  芳   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.