Shao Nian Zhi 少年志 Youth Ambition Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Xiao Kun 王啸坤 Essay Wang

Shao Nian Zhi 少年志 Youth Ambition Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Xiao Kun 王啸坤 Essay Wang

Chinese Song Name: Shao Nian Zhi 少年志
English Tranlation Name: Youth Ambition
Chinese Singer: Wang Xiao Kun 王啸坤 Essay Wang
Chinese Composer: Chen Xue Ran 陈雪燃
Chinese Lyrics: Zheng Nai Yu 郑乃俞

Shao Nian Zhi 少年志 Youth Ambition Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Xiao Kun 王啸坤 Essay Wang

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhǔ jiǔ de huǒ hái shàng wēn 
煮  酒  的 火  还  尚    温  
duō qíng kōng yú hèn 
多  情   空   余 恨  
yè huà de dēng hái liáo rén 
夜 话  的 灯   还  撩   人  
cháng mèng yù yóu hún 
长    梦   遇 游  魂  
yù gài mí zhāng   tā xiāng yuè guāng 
欲 盖  弥 彰      他 乡    月  光    
huāng liáng mǒu gè yǎn kuàng 
荒    凉    某  个 眼  眶    
xiàn shì páng huáng   zhèn zhèn fēng liáng 
现   世  彷   徨      阵   阵   风   凉    
chén lún le duō shǎo gè xīng shuāng 
沉   沦  了 多  少   个 星   霜     
shào nián zhī zhì yù liú qīng shǐ 
少   年   之  志  欲 留  青   史  
luàn shì bǎi nián shèng wú míng shì 
乱   世  百  年   剩    无 名   氏  
wéi yǒu yú nián jì tiān xià shì 
唯  有  余 年   祭 天   下  事  
bēi gē chàng shān hé 
悲  歌 唱    山   河 
jiù chéng de mén hái zài děng 
旧  城    的 门  还  在  等   
chū zhēng wèi guī rén 
出  征    未  归  人  
xuān nào de rén yǐ jiàn zhèng 
喧   闹  的 人  已 见   证    
xià shì jiē ān wěn 
下  世  皆  安 稳  
jiāng shān rú cháng   bié lái wú yàng 
江    山   如 常      别  来  无 恙   
àn cáng gù rén sī liang 
暗 藏   故 人  思 量    
àn yè yǐ qù   wēi lù tiān guāng 
暗 夜 已 去   微  露 天   光    
zhào liàng le duō shǎo gè fēng shuāng 
照   亮    了 多  少   个 风   霜     
shào nián zhī zhì yù liú qīng shǐ 
少   年   之  志  欲 留  青   史  
luàn shì bǎi nián shèng wú míng shì 
乱   世  百  年   剩    无 名   氏  
wéi yǒu yú nián jì tiān xià shì 
唯  有  余 年   祭 天   下  事  
bēi gē chàng shān hé 
悲  歌 唱    山   河 
shào nián zhī zhì bù yú zhōng shǐ 
少   年   之  志  不 渝 终    始  
luàn shì bǎi nián bú wèi jiàn zhǐ 
乱   世  百  年   不 畏  剑   指  
dàn wén yú nián zài wú láng yān 
但  闻  余 年   再  无 狼   烟  
xīn yuè zhào rén jiān 
新  月  照   人  间   
shào nián zhī zhì bù yú zhōng shǐ 
少   年   之  志  不 渝 终    始  
luàn shì bǎi nián jiē rú chì zǐ 
乱   世  百  年   皆  如 赤  子 
dàn shǐ yú nián liǎo què píng yuàn 
但  使  余 年   了   却  平   愿   
fēng luò guī rén jiān 
风   落  归  人  间   

English Translation For Shao Nian Zhi 少年志 Youth Ambition

The fire of the boiled wine is still warm.

Sentimental, free-to-hate

The lights of the night talk are still a man.

Long dreams, encountering the soul.

Want to cover up the moonlight in his country

Desolate, some eye-opening.

The world is in the cold, the wind is cool.

How many star creams have fallen?

Teenager's ambition to keep a young history

A hundred years of chaos left the nameless

Only for years to sacrifice the world

Sad song, singing mountains and rivers

The door of the old city is still waiting.

Expedition Unreturned

Noisy people have witnessed

The next life, all in peace.

Rivers and mountains as usual, don't come and get away with nothing.

Hidden, the old man's thoughts

The dark night has gone to the light of the air

How many wind creams are illuminated?

Teenager's ambition to keep a young history

A hundred years of chaos left the nameless

Only for years to sacrifice the world

Sad song, singing mountains and rivers

The youth's ambition is the end of the year

A hundred years of chaos fearless sword finger

But there's no wolf smoke for years.

New Moon, pictured with the world.

The youth's ambition is the end of the year

A hundred years of chaos is like a red son

But it's been years and it's been a good time

The wind is falling, coming back to the world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.