Shao Nian Yi 少年忆 Memories Of Youth Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Tong 花僮

Shao Nian Yi 少年忆 Memories Of Youth Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Tong 花僮

Chinese Song Name:Shao Nian Yi 少年忆
English Tranlation Name:Memories Of Youth
Chinese Singer: Hua Tong 花僮
Chinese Composer:Zheng Ming He 郑明河
Chinese Lyrics:Wang Ying 王莹

Shao Nian Yi 少年忆 Memories Of Youth Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Tong 花僮

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shuí tí bǐ miáo yī rén lún kuò 
谁   提 笔 描   伊 人  轮  廓  
xī liǔ jiāng biān yuè sè zhào 
西 柳  江    边   月  色 照   
shuí dú tàn nà liáng chén kǔ duō 
谁   独 叹  那 良    辰   苦 多  
suì yuè xiāo xiāo cuī rén lǎo 
岁  月  萧   萧   催  人  老  
yě céng cháng ān qīng kuáng nián shào 
也 曾   长    安 轻   狂    年   少   
zhàng jiàn tiān yá wèn tiān gāo 
仗    剑   天   涯 问  天   高  
yě céng bēi jiǔ kuáng shī jì liáo 
也 曾   杯  酒  狂    诗  寂 寥   
shēng shā wèn jìn shì xiá dào 
生    杀  问  尽  是  侠  道  
yì xí bái yī zuì cè mǎ 
一 袭 白  衣 醉  策 马 
dōng fēng dé yì wú qiān guà 
东   风   得 意 无 牵   挂  
rú jīn líng dīng shēng bái fà 
如 今  伶   仃   生    白  发 
gù dì děng bù lái shì tā 
故 地 等   不 来  是  她 
yì xí bái yī zuì cè mǎ 
一 袭 白  衣 醉  策 马 
yě céng nóng mò miáo jiā huà 
也 曾   浓   墨 描   佳  画  
xìn kǒu shī chuán biàn jīng huá 
信  口  诗  传    遍   京   华  
ér jīn chí mù dú niàn tā 
而 今  迟  暮 独 念   她 
shuí tí bǐ miáo yī rén lún kuò 
谁   提 笔 描   伊 人  轮  廓  
xī liǔ jiāng biān yuè sè zhào 
西 柳  江    边   月  色 照   
shuí dú tàn nà liáng chén kǔ duō 
谁   独 叹  那 良    辰   苦 多  
suì yuè xiāo xiāo cuī rén lǎo 
岁  月  萧   萧   催  人  老  
yě céng cháng ān qīng kuáng nián shào 
也 曾   长    安 轻   狂    年   少   
zhàng jiàn tiān yá wèn tiān gāo 
仗    剑   天   涯 问  天   高  
yě céng bēi jiǔ kuáng shī jì liáo 
也 曾   杯  酒  狂    诗  寂 寥   
shēng shā wèn jìn shì xiá dào 
生    杀  问  尽  是  侠  道  
yì xí bái yī zuì cè mǎ 
一 袭 白  衣 醉  策 马 
dōng fēng dé yì wú qiān guà 
东   风   得 意 无 牵   挂  
rú jīn líng dīng shēng bái fà 
如 今  伶   仃   生    白  发 
gù dì děng bù lái shì tā 
故 地 等   不 来  是  她 
yì xí bái yī zuì cè mǎ 
一 袭 白  衣 醉  策 马 
yě céng nóng mò miáo jiā huà 
也 曾   浓   墨 描   佳  画  
xìn kǒu shī chuán biàn jīng huá 
信  口  诗  传    遍   京   华  
ér jīn chí mù dú niàn tā 
而 今  迟  暮 独 念   她 
yì xí bái yī zuì cè mǎ 
一 袭 白  衣 醉  策 马 
dōng fēng dé yì wú qiān guà 
东   风   得 意 无 牵   挂  
rú jīn líng dīng shēng bái fà 
如 今  伶   仃   生    白  发 
gù dì děng bù lái shì tā 
故 地 等   不 来  是  她 
yì xí bái yī zuì cè mǎ 
一 袭 白  衣 醉  策 马 
yě céng nóng mò miáo jiā huà 
也 曾   浓   墨 描   佳  画  
xìn kǒu shī chuán biàn jīng huá 
信  口  诗  传    遍   京   华  
ér jīn chí mù dú niàn tā 
而 今  迟  暮 独 念   她 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.