Shang Xian 上仙 Deities Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Tong 花僮

Shang Xian 上仙 Deities Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Tong 花僮

Chinese Song Name: Shang Xian 上仙  
English Tranlation Name: Deities
Chinese Singer: Hua Tong 花僮
Chinese Composer: Gu Yue 古月
Chinese Lyrics: Zhou Ren 周仁

Shang Xian 上仙 Deities Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Tong 花僮

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

bái yī kuǎn kuǎn zhū shā diǎn   mèng lǐ luò chán juān 
白  衣 款   款   朱  砂  点     梦   里 落  婵   娟   
huàn xǐ què dā yuán qiǎn   xiān zhǐ bō nòng kōng xián 
唤   喜 鹊  搭 缘   浅     纤   指  拨 弄   空   弦   
yún yóu líng xiāo diàn   xià fán jiān 
云  游  凌   霄   殿     下  凡  间   
lí jiàn xián   shè chuān le chén yuán 
离 箭   弦     射  穿    了 尘   缘   
yuè lǎo hóng xiàn kōng bǎ shuí lái qiān 
月  老  红   线   空   把 谁   来  牵   
shān lǐ miàn   zhù zhe xiū xíng xiān 
山   里 面     住  着  修  行   仙   
shǒu yì qiān nián   zuì ya zuì hóng yán 
守   一 千   年     醉  呀 醉  红   颜  
báo yī shān   bú yù wǎn qiū hán 
薄  衣 衫     不 御 晚  秋  寒  
chuī zhú dí jiě mèn mù tóng shào nián 
吹   竹  笛 解  闷  牧 童   少   年   
liáng péng biān   tiào wàng wú xiàn yuǎn 
凉    棚   边     眺   望   无 限   远   
qiān lǐ dié zhàng   rào ā  rào yún yān 
千   里 叠  嶂      绕  啊 绕  云  烟  
huá cháng kōng děng shàng xiān   zhāi yún duǒ xì zhǐ yuān 
划  长    空   等   上    仙     摘   云  朵  戏 纸  鸢   
bái yī kuǎn kuǎn zhū shā diǎn   mèng lǐ luò chán juān 
白  衣 款   款   朱  砂  点     梦   里 落  婵   娟   
huàn xǐ què dā yuán qiǎn   xiān zhǐ bō nòng kōng xián 
唤   喜 鹊  搭 缘   浅     纤   指  拨 弄   空   弦   
yún yóu líng xiāo diàn   xià fán jiān 
云  游  凌   霄   殿     下  凡  间   
huá cháng kōng děng shàng xiān   zhāi yún duǒ xì zhǐ yuān 
划  长    空   等   上    仙     摘   云  朵  戏 纸  鸢   
rán yì zhī máo cǎo wū nèi kū dēng cán yǐng yān miè 
燃  一 支  茅  草  屋 内  枯 灯   残  影   湮  灭  
pī fēi xiá zhī huā liàn   chè yè tuī bēi huàn zhǎn 
批 飞  霞  知  花  恋     彻  夜 推  杯  换   盏   
bù wǎng jiè jǐ liǎng jiǔ qián   dù liú nián 
不 枉   借  几 两    酒  钱     渡 流  年   
báo yī shān   bú yù wǎn qiū hán 
薄  衣 衫     不 御 晚  秋  寒  
chuī zhú dí jiě mèn mù tóng shào nián 
吹   竹  笛 解  闷  牧 童   少   年   
liáng péng biān   tiào wàng wú xiàn yuǎn 
凉    棚   边     眺   望   无 限   远   
qiān lǐ dié zhàng   rào ā  rào yún yān 
千   里 叠  嶂      绕  啊 绕  云  烟  
huá cháng kōng děng shàng xiān   zhāi yún duǒ xì zhǐ yuān 
划  长    空   等   上    仙     摘   云  朵  戏 纸  鸢   
bái yī kuǎn kuǎn zhū shā diǎn   mèng lǐ luò chán juān 
白  衣 款   款   朱  砂  点     梦   里 落  婵   娟   
huàn xǐ què dā yuán qiǎn   xiān zhǐ bō nòng kōng xián 
唤   喜 鹊  搭 缘   浅     纤   指  拨 弄   空   弦   
yún yóu líng xiāo diàn   xià fán jiān 
云  游  凌   霄   殿     下  凡  间   
huá cháng kōng děng shàng xiān   zhāi yún duǒ xì zhǐ yuān 
划  长    空   等   上    仙     摘   云  朵  戏 纸  鸢   
rán yì zhī máo cǎo wū nèi kū dēng cán yǐng yān miè 
燃  一 支  茅  草  屋 内  枯 灯   残  影   湮  灭  
pī fēi xiá zhī huā liàn   chè yè tuī bēi huàn zhǎn 
批 飞  霞  知  花  恋     彻  夜 推  杯  换   盏   
bù wǎng jiè jǐ liǎng jiǔ qián 
不 枉   借  几 两    酒  钱   
huá cháng kōng děng shàng xiān   zhāi yún duǒ xì zhǐ yuān 
划  长    空   等   上    仙     摘   云  朵  戏 纸  鸢   
bái yī kuǎn kuǎn zhū shā diǎn   mèng lǐ luò chán juān 
白  衣 款   款   朱  砂  点     梦   里 落  婵   娟   
huàn xǐ què dā yuán qiǎn   xiān zhǐ bō nòng kōng xián 
唤   喜 鹊  搭 缘   浅     纤   指  拨 弄   空   弦   
yún yóu líng xiāo diàn   xià fán jiān 
云  游  凌   霄   殿     下  凡  间   
huá cháng kōng děng shàng xiān   zhāi yún duǒ xì zhǐ yuān 
划  长    空   等   上    仙     摘   云  朵  戏 纸  鸢   
rán yì zhī máo cǎo wū nèi kū dēng cán yǐng yān miè 
燃  一 支  茅  草  屋 内  枯 灯   残  影   湮  灭  
pī fēi xiá zhī huā liàn   chè yè tuī bēi huàn zhǎn 
批 飞  霞  知  花  恋     彻  夜 推  杯  换   盏   
bù wǎng jiè jǐ liǎng jiǔ qián   dù liú nián 
不 枉   借  几 两    酒  钱     渡 流  年   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.