Shang Xia Qiu Suo 上下求索 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gong Lin Na 龚琳娜

Shang Xia Qiu Suo 上下求索 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gong Lin Na 龚琳娜

Chinese Song Name: Shang Xia Qiu Suo 上下求索
English Tranlation Name: Search Up And Down
Chinese Singer: Gong Lin Na 龚琳娜  
Chinese Composer: Lao Luo 老锣
Chinese Lyrics: Qu Yuan 屈原

Shang Xia Qiu Suo 上下求索 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gong Lin Na 龚琳娜  

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

sì yù qiú yǐ chéng yì xī 
驷 玉 虬  以 椉    鹥 兮 
kè āi fēng yú shàng zhēng 
溘 埃 风   余 上    征    
cháo fā rèn yú cāng wú xī 
朝   发 轫  于 苍   梧 兮 
xī yú zhì hū xiàn pǔ 
夕 余 至  乎 县   圃 
yù shǎo liú cǐ líng suǒ xī 
欲 少   留  此 灵   琐  兮 
rì hū hū qí jiāng mù 
日 忽 忽 其 将    暮 
wú lìng xī hé mǐ jié xī 
吾 令   羲 和 弭 节  兮 
wàng yān zī ér wù pò 
望   崦  嵫 而 勿 迫 
lù màn màn qí xiū yuǎn xī 
路 漫  漫  其 修  远   兮 
wú jiāng shàng xià ér qiú suǒ 
吾 将    上    下  而 求  索  
lù màn màn qí xiū yuǎn xī 
路 漫  漫  其 修  远   兮 
wú jiāng shàng xià ér qiú suǒ 
吾 将    上    下  而 求  索  
ā    xī   ā  
啊   兮   啊 
ā    xī   ā  
啊   兮   啊 
wú lìng fèng niǎo fēi téng xī 
吾 令   凤   鸟   飞  腾   兮 
jì zhī yǐ rì yè 
继 之  以 日 夜 
piāo fēng tún qí xiāng lí xī 
飘   风   屯  其 相    离 兮 
shuài yún ní ér lái yù 
帅    云  霓 而 来  御 
fēn zǒng zǒng qí lí hé xī 
纷  总   总   其 离 合 兮 
bān lù lí qí shàng xià 
斑  陆 离 其 上    下  
lù màn màn qí xiū yuǎn xī 
路 漫  漫  其 修  远   兮 
wú jiāng shàng xià ér qiú suǒ 
吾 将    上    下  而 求  索  
lù màn màn qí xiū yuǎn xī 
路 漫  漫  其 修  远   兮 
wú jiāng shàng xià ér qiú suǒ 
吾 将    上    下  而 求  索  
lù màn màn qí xiū yuǎn xī 
路 漫  漫  其 修  远   兮 
wú jiāng shàng xià ér qiú suǒ 
吾 将    上    下  而 求  索  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.