Shang Lin Fu 上林赋 The Composition About Shanglin Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Ruo Xi 王若熙 Wang Ruoxi

Shang Lin Fu 上林赋 The Composition About Shanglin Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Ruo Xi 王若熙 Wang Ruoxi

Chinese Song Name:Shang Lin Fu 上林赋 
English Translation Name:The Composition About Shanglin
Chinese Singer: Wang Ruo Xi 王若熙 Wang Ruoxi
Chinese Composer:Gui Wu Di 桂吴迪
Chinese Lyrics:A Chu 阿楚 Gui Wu Di 桂吴迪

Shang Lin Fu 上林赋 The Composition About Shanglin Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Ruo Xi 王若熙 Wang Ruoxi

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhí bǐ dàn mò yì qǔ qīng miáo dàn xiě 
执  笔 淡  墨 一 曲 轻   描   淡  写  
zhī shēn huí móu hé jù fú shēng yáo yuǎn 
只  身   回  眸  何 惧 浮 生    遥  远   
wéi nǐ yì shēng jǐn cǐ yí biàn 
为  你 一 生    仅  此 一 遍   
ruò yǒu xīn yì néng qíng yuàn 
若  有  心  亦 能   情   愿   
zuì guò bàn fēn xǐng lái nán xiāng jiàn 
醉  过  半  分  醒   来  难  相    见   
huī háo luò zhǐ mò sàn jìn rú yún yān 
挥  毫  落  纸  墨 散  尽  如 云  烟  
zhǐ cǐ cháng piān wèi néng sù jìn qiǎn quǎn 
只  此 长    篇   未  能   诉 尽  缱   绻   
ài dào jìn tóu mèng rú chū jiàn 
爱 到  尽  头  梦   如 初  见   
ruò yǒu qíng hé jù wú yuán 
若  有  情   何 惧 无 缘   
mò wèn guī qī huà zuò què nán mián 
莫 问  归  期 化  作  鹊  难  眠   
xiào tàn hóng chén jǐ duō biàn 
笑   叹  红   尘   几 多  遍   
zhí bǐ lín zhè wǔ qiān juàn 
执  笔 临  这  五 千   卷   
xiě shàng lín fù dé yì rén xīn de yuàn 
写  上    林  赋 得 一 人  心  的 愿   
xiāng jiàn shì yuán hái shì yuàn 
相    见   是  缘   还  是  愿   
fēng yuè rù mò wén sān qiān 
风   月  入 墨 文  三  千   
bǎ nǐ de míng cáng zài zì lǐ háng jiān 
把 你 的 名   藏   在  字 里 行   间   
huī háo luò zhǐ mò sàn jìn rú yún yān 
挥  毫  落  纸  墨 散  尽  如 云  烟  
zhǐ cǐ cháng piān wèi néng sù jìn qiǎn quǎn 
只  此 长    篇   未  能   诉 尽  缱   绻   
ài dào jìn tóu mèng rú chū jiàn 
爱 到  尽  头  梦   如 初  见   
ruò yǒu qíng hé jù wú yuán 
若  有  情   何 惧 无 缘   
mò wèn guī qī huà zuò què nán mián 
莫 问  归  期 化  作  鹊  难  眠   
xiào tàn hóng chén jǐ duō biàn 
笑   叹  红   尘   几 多  遍   
zhí bǐ lín zhè wǔ qiān juàn 
执  笔 临  这  五 千   卷   
xiě shàng lín fù dé yì rén xīn de yuàn 
写  上    林  赋 得 一 人  心  的 愿   
xiāng jiàn shì yuán hái shì yuàn 
相    见   是  缘   还  是  愿   
fēng yuè rù mò wén sān qiān 
风   月  入 墨 文  三  千   
bǎ nǐ de míng cáng zài zì lǐ háng jiān 
把 你 的 名   藏   在  字 里 行   间   
xiào tàn hóng chén jǐ duō biàn 
笑   叹  红   尘   几 多  遍   
zhí bǐ lín zhè wǔ qiān juàn 
执  笔 临  这  五 千   卷   
xiě shàng lín fù dé yì rén xīn de yuàn 
写  上    林  赋 得 一 人  心  的 愿   
xiāng jiàn shì yuán hái shì yuàn 
相    见   是  缘   还  是  愿   
fēng yuè rù mò wén sān qiān 
风   月  入 墨 文  三  千   
bǎ nǐ de míng cáng zài zì lǐ háng jiān 
把 你 的 名   藏   在  字 里 行   间   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.