Shan He Yin 山河引 Draw The Mountain And River Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qiao Zhi Fan 巧知凡

Shan He Yin 山河引 Draw The Mountain And River Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qiao Zhi Fan 巧知凡

Chinese Song Name:Shan He Yin 山河引
English Translation Name:Draw The Mountain And River
Chinese Singer: Qiao Zhi Fan 巧知凡
Chinese Composer:Qiao Zhi Fan 巧知凡
Chinese Lyrics:Qiao Zhi Fan 巧知凡

Shan He Yin 山河引 Draw The Mountain And River Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qiao Zhi Fan 巧知凡

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

mò shàng cán yáng rú xuè qìn bàn chéng yè sè 
陌 上    残  阳   如 血  沁  半  城    夜 色 
huǎng rán jiān 
恍    然  间   
bú guò mèng yì suō 
不 过  梦   一 蓑  
nán dé 
难  得 
zhé bàn shēng zuǒ jiǔ tòng yǐn shān hé cuò luò 
折  半  生    佐  酒  痛   饮  山   河 错  落  
bù chéng mó 
不 成    魔 
yì bù néng chéng fó 
亦 不 能   成    佛 
méi xiāng yì gū chéng shēn suǒ 
梅  香    溢 孤 城    深   锁  
lǒng yī jīn fú tuì xuè sè 
拢   衣 襟  拂 褪  血  色 
yǐ sān qiū 
以 三  秋  
cí jūn guò 
辞 君  过  
qì suì yuè shì shì pǒ cè 
弃 岁  月  世  事  叵 测 
yīng xióng dǎn luò bó 
英   雄    胆  落  魄 
jiāng hú zǎi jiǔ gē 
江    湖 载  酒  歌 
yù yì rén rán lán shān dēng huǒ 
遇 一 人  燃  阑  珊   灯   火  
měi rén gǔ 
美  人  骨 
fēn shàn è  
分  善   恶 
cáng liú lí wēn xìng bù guī kè 
藏   琉  璃 温  姓   不 归  客 
mò shàng cán yáng rú xuè qìn bàn chéng yè sè 
陌 上    残  阳   如 血  沁  半  城    夜 色 
huǎng rán jiān 
恍    然  间   
bú guò mèng yì suō 
不 过  梦   一 蓑  
nán dé 
难  得 
zhé bàn shēng zuǒ jiǔ tòng yǐn shān hé cuò luò 
折  半  生    佐  酒  痛   饮  山   河 错  落  
bù chéng mó 
不 成    魔 
yì bù néng chéng fó 
亦 不 能   成    佛 
běn liáng yī zhě pò cuī zhé 
本  良    医 者  迫 摧  折  
fù guǐ yù yǐn xuè zhǐ kě 
缚 鬼  蜮 饮  血  止  渴 
jiāng hú miǎo 
江    湖 淼   
rú fēi é  
如 飞  蛾 
luàn shì qián kūn xiào duì zhuó 
乱   世  乾   坤  笑   对  酌   
cháng míng xuě pó suō 
长    明   雪  婆 娑  
fù qián shì yīn guǒ 
覆 前   世  因  果  
bàn yì rén fù hào shǒu rú zuó 
伴  一 人  复 皓  首   如 昨  
zuó rì sǐ 
昨  日 死 
jīng nián guò 
经   年   过  
zhí shǒu zhāo xī qiān lǐ yān bō 
执  手   朝   夕 千   里 烟  波 
yuán shì rén jiē chún cuì zhǐ wǒ luò sú kē 
原   世  人  皆  纯   粹  只  我 落  俗 窠 
yù chén mò 
愈 沉   默 
jiē yīn yí zì rě 
皆  因  一 字 惹 
xiāo mó 
消   磨 
cǐ shēng qiú dé bú xiàn rén jiān jīng hóng kè 
此 生    求  得 不 羡   人  间   惊   鸿   客 
huā qiān duǒ 
花  千   朵  
zhāi dé chūn jǐ hé 
摘   得 春   几 何 
mò shàng cán yáng rú xuè qìn bàn chéng yè sè 
陌 上    残  阳   如 血  沁  半  城    夜 色 
huǎng rán jiān 
恍    然  间   
bú guò mèng yì suō 
不 过  梦   一 蓑  
nán dé 
难  得 
zhé bàn shēng zuǒ jiǔ tòng yǐn shān hé cuò luò 
折  半  生    佐  酒  痛   饮  山   河 错  落  
bù chéng mó 
不 成    魔 
yì bù néng chéng fó 
亦 不 能   成    佛 
bù chéng mó yì bù néng chéng fó 
不 成    魔 亦 不 能   成    佛 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.