Tuesday, February 27, 2024
HomePopShan He Tong Shang 山河同赏 Enjoy Mountains And Rivers Lyrics 歌詞 With...

Shan He Tong Shang 山河同赏 Enjoy Mountains And Rivers Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Shao Ye 洛少爷 Guo Feng Xin Yu 国风新语

Chinese Song Name:Shan He Tong Shang 山河同赏 
English Translation Name:Enjoy Mountains And Rivers 
Chinese Singer: Luo Shao Ye 洛少爷 Guo Feng Xin Yu 国风新语
Chinese Composer:Luo Shao Ye 洛少爷
Chinese Lyrics:Luo Shao Ye 洛少爷

Shan He Tong Shang 山河同赏 Enjoy Mountains And Rivers Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luo Shao Ye 洛少爷 Guo Feng Xin Yu 国风新语

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shào nián fēng huá zhèng mào zhì yīng zài sì fāng 
少   年   风   华  正    茂  志  应   在  四 方   
bú jù bīng fēng wàn lǐ xuě yǔ shuāng 
不 惧 冰   封   万  里 雪  与 霜     
hù wǒ jiā guó wú yàng lóng téng yú dōng fāng 
护 我 家  国  无 恙   龙   腾   于 东   方   
kǎi xuán guī lái gòng nǐ shān hé tóng shǎng 
凯  旋   归  来  共   你 山   河 同   赏    
chén qǐ tí niǎo huàn chūn xiǎo 
晨   起 啼 鸟   唤   春   晓   
zuó yè zhī tóu zhàn táo yāo 
昨  夜 枝  头  绽   桃  夭  
qīng xī lín yuàn xiāng tán xiào 
清   溪 林  苑   相    谈  笑   
cǐ jǐng yīng yǔ zhì yǒu yāo 
此 景   应   与 挚  友  邀  
líng shū shēng láng gài xuān xiāo 
聆   书  声    琅   盖  喧   嚣   
lóu gé chuī yǔ dēng gāo tiào 
楼  阁 吹   雨 登   高  眺   
zhèng shì shào nián yì qì ào 
正    是  少   年   意 气 傲 
zhōng xū yǒu rì líng yún xiào 
终    须 有  日 凌   云  笑   
hào yuè xuán shàng zhī tóu 
皓  月  悬   上    枝  头  
fán xīng sǎ mǎn zhè yè kōng 
繁  星   洒 满  这  夜 空   
wēi fēng lián yī bēi zhōng jiǔ 
微  风   涟   漪 杯  中    酒  
qīng chè rú tóng nǐ de yǎn móu 
清   澈  如 同   你 的 眼  眸  
nǐ wǒ kě jìn suǒ néng 
你 我 可 尽  所  能   
zhuī zhú suǒ yuàn bú bèi kùn qiú 
追   逐  所  愿   不 被  困  囚  
shì shì nán liào duō wén shù qióng 
世  事  难  料   多  闻  数  穷    
shǒu zhōng zì dé xīn zhōng ān níng 
守   中    自 得 心  中    安 宁   
shào nián fēng huá zhèng mào zhì yīng zài sì fāng 
少   年   风   华  正    茂  志  应   在  四 方   
bú jù bīng fēng wàn lǐ xuě yǔ shuāng 
不 惧 冰   封   万  里 雪  与 霜     
hù wǒ jiā guó wú yàng lóng téng yú dōng fāng 
护 我 家  国  无 恙   龙   腾   于 东   方   
kǎi xuán guī lái gòng nǐ shān hé tóng shǎng 
凯  旋   归  来  共   你 山   河 同   赏    
bái hè zhèn chì shàng yún xiāo 
白  鹤 振   翅  上    云  霄   
xuān tái luò fēng qiū yì zǎo 
轩   台  落  枫   秋  意 早  
mò xiào wǒ děng tài nián shào 
莫 笑   我 等   太  年   少   
qià shì yì qì yú hàn xiāo 
恰  是  意 气 踰 汉  霄   
tíng jiān tīng xuě luò méi shāo 
亭   间   听   雪  落  梅  梢   
tāo guāng huì jì mò hē yāo 
韬  光    晦  迹 莫 喝 吆  
qiě dài xuě róng chūn lái dào 
且  待  雪  融   春   来  到  
chū xīn réng zài zhì wèi xiāo 
初  心  仍   在  志  未  消   
hào yuè xuán shàng zhī tóu 
皓  月  悬   上    枝  头  
fán xīng sǎ mǎn zhè yè kōng 
繁  星   洒 满  这  夜 空   
wēi fēng lián yī bēi zhōng jiǔ 
微  风   涟   漪 杯  中    酒  
qīng chè rú tóng nǐ de yǎn móu 
清   澈  如 同   你 的 眼  眸  
nǐ wǒ kě jìn suǒ néng 
你 我 可 尽  所  能   
zhuī zhú suǒ yuàn bú bèi kùn qiú 
追   逐  所  愿   不 被  困  囚  
shì shì nán liào duō wén shù qióng 
世  事  难  料   多  闻  数  穷    
shǒu zhōng zì dé xīn zhōng ān níng 
守   中    自 得 心  中    安 宁   
shào nián fēng huá zhèng mào zhì yīng zài sì fāng 
少   年   风   华  正    茂  志  应   在  四 方   
bú jù bīng fēng wàn lǐ xuě yǔ shuāng 
不 惧 冰   封   万  里 雪  与 霜     
hù wǒ jiā guó wú yàng lóng téng yú dōng fāng 
护 我 家  国  无 恙   龙   腾   于 东   方   
kǎi xuán guī lái gòng nǐ shān hé tóng shǎng 
凯  旋   归  来  共   你 山   河 同   赏    
fǔ zhòng fēng jǐng zhèng hǎo gē shēng qīng yōu yáng 
府 中    风   景   正    好  歌 声    轻   悠  扬   
chūn zhàn táo ruǐ xià rì fàn hé xiāng 
春   绽   桃  蕊  夏  日 泛  荷 香    
qiū shí jìn rǎn hóng yè dōng rì yǒu nuǎn yáng 
秋  时  尽  染  红   叶 冬   日 有  暖   阳   
yǔ jūn cǐ lù gòng shǎng mò yào xiāng wàng 
与 君  此 路 共   赏    莫 要  相    忘   
shào nián fēng huá zhèng mào zhì yīng zài sì fāng 
少   年   风   华  正    茂  志  应   在  四 方   
bú jù bīng fēng wàn lǐ xuě yǔ shuāng 
不 惧 冰   封   万  里 雪  与 霜     
hù wǒ jiā guó wú yàng lóng téng yú dōng fāng 
护 我 家  国  无 恙   龙   腾   于 东   方   
kǎi xuán guī lái gòng nǐ shān hé tóng shǎng 
凯  旋   归  来  共   你 山   河 同   赏    

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags