Shan He Jian Xin 山河剑心 Sword Heart With The Land Of The Country  Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Rui 周锐 Zhou Rui

Shan He Jian Xin 山河剑心 Sword Heart With The Land Of The Country  Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Rui 周锐 Zhou Rui

Chinese Song Name:Shan He Jian Xin 山河剑心
English Tranlation Name:Sword Heart With The Land Of The Country 
Chinese Singer: Zhou Rui 周锐 Zhou Rui
Chinese Composer:Zhou Rui 周锐 Zhou Rui
Chinese Lyrics:Jiang Fu 姜敷

Shan He Jian Xin 山河剑心 Sword Heart With The Land Of The Country  Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Rui 周锐 Zhou Rui

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zuó yè shuāng cuī bái yù lóu 
昨  夜 霜     摧  白  玉 楼  
yí xià yì tiān xīng dǒu 
移 下  一 天   星   斗  
xiá zhōng jiàn zūn zhōng jiǔ 
匣  中    剑   樽  中    酒  
jiāng hú qǐ luò yì fān qiū 
江    湖 起 落  一 番  秋  
shān chuān xíng lái bú xì zhōu 
山   川    行   来  不 系 舟   
fēng yuè sì lǎn wǒ rù gòu 
风   月  似 揽  我 入 彀  
dà dào chí xīn hùn dùn pōu 
大 道  持  心  混  沌  剖  
bù wéi shì jiān chēng mǒu mǒu 
不 为  世  间   称    某  某  
ruò dé xīn chóu jiù yǒu 
若  得 新  仇   旧  友  
yě tóng fù wú míng hūn zhòu 
也 同   赴 无 名   昏  昼   
tiān dì yì róng yī xiù 
天   地 一 戎   衣 袖  
míng cháo shuí pèi chēng sòng bù xiǔ 
明   朝   谁   配  称    颂   不 朽  
jiàn qǐ xīng bēn wàn lǐ yún cháo 
剑   起 星   奔  万  里 云  潮   
qiān qiū xiá gǔ chén yí jiào 
千   秋  侠  骨 尘   一 窖   
luàn shì qí jú diān fù dé liáo cǎo 
乱   世  棋 局 颠   覆 得 潦   草  
yīng xiàng rén jiān jiè jīn zhāo dàn jiá tīng míng qiào 
应   向    人  间   借  今  朝   弹  铗  听   鸣   鞘   
zhǔ jiǔ xǐ jìn chén xiāo lùn zhī jiāo 
煮  酒  洗 尽  尘   嚣   论  知  交   
shān chuān xíng lái bú xì zhōu 
山   川    行   来  不 系 舟   
fēng yuè sì lǎn wǒ rù gòu 
风   月  似 揽  我 入 彀  
dà dào chí xīn hùn dùn pōu 
大 道  持  心  混  沌  剖  
bù wéi shì jiān chēng mǒu mǒu 
不 为  世  间   称    某  某  
ruò dé xīn chóu jiù yǒu 
若  得 新  仇   旧  友  
yě tóng fù wú míng hūn zhòu 
也 同   赴 无 名   昏  昼   
tiān dì yì róng yī xiù 
天   地 一 戎   衣 袖  
míng cháo shuí pèi chēng sòng bù xiǔ 
明   朝   谁   配  称    颂   不 朽  
jiàn qǐ xīng bēn wàn lǐ yún cháo 
剑   起 星   奔  万  里 云  潮   
qiān qiū xiá gǔ chén yí jiào 
千   秋  侠  骨 尘   一 窖   
luàn shì qí jú diān fù dé liáo cǎo 
乱   世  棋 局 颠   覆 得 潦   草  
yīng xiàng rén jiān jiè jīn zhāo dàn jiá tīng míng qiào 
应   向    人  间   借  今  朝   弹  铗  听   鸣   鞘   
zhǔ jiǔ xǐ jìn chén xiāo lùn zhī jiāo 
煮  酒  洗 尽  尘   嚣   论  知  交   
mò dào qián lù jǐ fān tiáo tiáo 
莫 道  前   路 几 番  迢   迢   
bú jiàn guī tú rén liáo liáo 
不 见   归  途 人  寥   寥   
zhú zhōu hǎi jiǎo fāng gǎn wèn tíng zhào 
逐  舟   海  角   方   敢  问  停   棹   
dài cóng tóu tà biàn shí zhōu shān hé tóng xiāo yáo 
待  从   头  踏 遍   十  洲   山   河 同   逍   遥  
wàn bān fù zhī yí xiào gòng xié lǎo 
万  般  付 之  一 笑   共   偕  老  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.