Shan He Gui Xin 山河归心 Mountain and River Return Home Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yu Feng 余枫 Ryan Yu

Shan He Gui Xin 山河归心 Mountain and River Return Home Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yu Feng 余枫 Ryan Yu

Chinese Song Name:Shan He Gui Xin 山河归心
English Tranlation Name:Mountain and River Return Home 
Chinese Singer: Yu Feng 余枫 Ryan Yu
Chinese Composer:Zhu Hai 竹海
Chinese Lyrics:Xia Nuo 夏诺

Shan He Gui Xin 山河归心 Mountain and River Return Home Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yu Feng 余枫 Ryan Yu

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qīng shǐ cháng juàn màn màn   yòng jìn yì shēng fāng shū cǐ chuán 
青   史  长    卷   漫  漫    用   尽  一 生    方   书  此 传    
qiān gǔ gōng dé shuí tàn   bú guò xū yú 
千   古 功   德 谁   叹    不 过  须 臾 
wéi yuàn shān hé héng zài 
惟  愿   山   河 恒   在  
yí yè fēng qǐ   yù jiē hū shēng hán 
一 夜 风   起   玉 阶  忽 生    寒  
zhàn gǔ shēng shēng   láng yān xià   wàn gǔ bái 
战   鼓 声    声      狼   烟  下    万  骨 白  
yí bù dēng lín   yún sàn tiān guāng kāi 
一 步 登   临    云  散  天   光    开  
jīn diàn qián   yì dāng nián   gù rén hái 
金  殿   前     忆 当   年     故 人  还  
cǐ qù tié jiǎ xuè rǎn   wān gōng rú yuè mǎn 
此 去 铁  甲  血  染    弯  弓   如 月  满  
tiān xià xióng xīn bú huàn   róng mǎ tà guān shān 
天   下  雄    心  不 换     戎   马 踏 关   山   
huí shǒu zhēng chéng   hé gù wèn xīng shuāi   qiě jiàn dēng huǒ wàn zhǎn 
回  首   征    程      何 故 问  兴   衰      且  见   灯   火  万  盏   
zòng rán fú chén nán suàn   méng shì wèi céng gǎi 
纵   然  浮 沉   难  算     盟   誓  未  曾   改  
shēn hòu duō shǎo bēi huān   liáng rén zhōng guī lái 
身   后  多  少   悲  欢     良    人  终    归  来  
bìng jiān gòng kàn   rén jiān tiān dì kuān   jiā guó cháng ān 
并   肩   共   看    人  间   天   地 宽     家  国  长    安 
qīng shǐ cháng juàn màn màn   yòng jìn yì shēng fāng shū cǐ chuán 
青   史  长    卷   漫  漫    用   尽  一 生    方   书  此 传    
qiān gǔ gōng dé shuí tàn   bú guò xū yú 
千   古 功   德 谁   叹    不 过  须 臾 
wéi yuàn shān hé héng zài 
惟  愿   山   河 恒   在  
yí yè fēng qǐ   yù jiē hū shēng hán 
一 夜 风   起   玉 阶  忽 生    寒  
zhàn gǔ shēng shēng   láng yān xià   wàn gǔ bái 
战   鼓 声    声      狼   烟  下    万  骨 白  
yí bù dēng lín   yún sàn tiān guāng kāi 
一 步 登   临    云  散  天   光    开  
jīn diàn qián   yì dāng nián   gù rén hái 
金  殿   前     忆 当   年     故 人  还  
cǐ qù tié jiǎ xuè rǎn   wān gōng rú yuè mǎn 
此 去 铁  甲  血  染    弯  弓   如 月  满  
tiān xià xióng xīn bú huàn   róng mǎ tà guān shān 
天   下  雄    心  不 换     戎   马 踏 关   山   
huí shǒu zhēng chéng   hé gù wèn xīng shuāi   qiě jiàn dēng huǒ wàn zhǎn 
回  首   征    程      何 故 问  兴   衰      且  见   灯   火  万  盏   
zòng rán fú chén nán suàn   méng shì wèi céng gǎi 
纵   然  浮 沉   难  算     盟   誓  未  曾   改  
shēn hòu duō shǎo bēi huān   liáng rén zhōng guī lái 
身   后  多  少   悲  欢     良    人  终    归  来  
bìng jiān gòng kàn   rén jiān tiān dì kuān   jiā guó cháng ān 
并   肩   共   看    人  间   天   地 宽     家  国  长    安 
bìng jiān gòng kàn   rén jiān tiān dì kuān   jiā guó cháng ān 
并   肩   共   看    人  间   天   地 宽     家  国  长    安 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.