Sunday, February 25, 2024
HomePopShan Hai You Fan 山海有饭 There's Food In The Mountains And The...

Shan Hai You Fan 山海有饭 There’s Food In The Mountains And The Sea Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zu Ya Na Xi 祖娅纳惜

Chinese Song Name:Shan Hai You Fan 山海有饭
English Tranlation Name: There's Food In The Mountains And The Sea
Chinese Singer:  Zu Ya Na Xi 祖娅纳惜
Chinese Composer: Luna Safari
Chinese Lyrics:Qiu Qiu Jiu 球球啾

Shan Hai You Fan 山海有饭 There's Food In The Mountains And The Sea Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zu Ya Na Xi 祖娅纳惜 

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

Om pramar dane sv ā  h ā  
Om pramar dane sv ā h ā 
lái yī ya yī ya yī ya 
来  咿 呀 咿 呀 咿 呀 
lái yī ya yī ya yī ya 
来  咿 呀 咿 呀 咿 呀 
lái yī ya yī ya yī ya 
来  咿 呀 咿 呀 咿 呀 
lái yī ya yī ya yī ya 
来  咿 呀 咿 呀 咿 呀 
lái yī ya yī ya yī ya 
来  咿 呀 咿 呀 咿 呀 
lái yī ya yī ya yī ya 
来  咿 呀 咿 呀 咿 呀 
lái yī ya yī ya yī ya 
来  咿 呀 咿 呀 咿 呀 
lái yī ya yī ya yī ya 
来  咿 呀 咿 呀 咿 呀 
tiān gōng pēng   rì yuè zhuó 
天   公   烹     日 月  灼   
kāi wèi zhè sì hǎi bā huāng 
开  胃  这  四 海  八 荒    
qín yún yě yù fēng   mó shān chuān hào dàng 
擒  云  也 驭 风     摹 山   川    浩  荡   
féng shào nián zhàng jiàn   rén jiān chuǎng yi chuǎng 
逢   少   年   仗    剑     人  间   闯     一 闯     
yóu yín hàn kuáng zuì   bā bǎi wàn lǐ dà jiāng 
游  银  汉  狂    醉    八 百  万  里 大 江    
wǒ zhī shān hǎi dà mèng jiáo xīng zǐ yě bǔ fēng 
我 织  山   海  大 梦   嚼   星   子 也 捕 风   
xiān zhuàng cāng qióng   huǒ yún tàng fǔ 
先   撞     苍   穹      火  云  烫   腑 
cān fàn cōng róng 
餐  饭  从   容   
pì nì zhè bó jiǎo   shān yě ròu nèn zhī jiāo 
睥 睨 这  驳 狡     山   野 肉  嫩  汁  浇   
qīng zhōu héng cháo tóu   běi hǎi yì niǎo tāng áo 
轻   舟   横   潮   头    北  海  翳 鸟   汤   熬 
wén lín shāo   bì bì kǎo 
闻  獜  烧     獙 獙 烤  
pāo zī rán   sā là jiāo 
抛  孜 然    撒 辣 椒   
xiǎo guài shòu   dà bào chǎo   zī wèi hǎo 
小   怪   兽     大 爆  炒     滋 味  好  
pì nì zhè bó jiǎo   shān yě ròu nèn zhī jiāo 
睥 睨 这  驳 狡     山   野 肉  嫩  汁  浇   
qīng zhōu héng cháo tóu   běi hǎi yì niǎo tāng áo 
轻   舟   横   潮   头    北  海  翳 鸟   汤   熬 
wén lín shāo bì bì kǎo 
闻  獜  烧   獙 獙 烤  
pāo zī rán   sā là jiāo 
抛  孜 然    撒 辣 椒   
hūn sù dā   dù jī bǎo 
荤  素 搭   肚 叽 饱  
mǐn zuǐ sā yí gè jiāo 
抿  嘴  撒 一 个 娇   
tiān gōng pēng   rì yuè zhuó 
天   公   烹     日 月  灼   
kāi wèi zhè sì hǎi bā huāng 
开  胃  这  四 海  八 荒    
qín yún yě yù fēng   mó shān chuān hào dàng 
擒  云  也 驭 风     摹 山   川    浩  荡   
féng shào nián zhàng jiàn   rén jiān chuǎng yi chuǎng 
逢   少   年   仗    剑     人  间   闯     一 闯     
yóu yín hàn kuáng zuì   bā bǎi wàn lǐ dà jiāng 
游  银  汉  狂    醉    八 百  万  里 大 江    
Om pramar dane sv ā  h ā  
Om pramar dane sv ā h ā 
Om pramar dane sv ā  h ā  
Om pramar dane sv ā h ā 
Om pramar dane sv ā  h ā  
Om pramar dane sv ā h ā 
Om pramar dane sv ā  h ā  
Om pramar dane sv ā h ā 
wǒ zhī shān hǎi dà mèng jiáo xīng zǐ yě bǔ fēng 
我 织  山   海  大 梦   嚼   星   子 也 捕 风   
xiān zhuàng cāng qióng   huǒ yún tàng fǔ 
先   撞     苍   穹      火  云  烫   腑 
cān fàn cōng róng 
餐  饭  从   容   
yòu dōng sān bǎi lǐ   yǒu shòu yān 
又  东   三  百  里   有  兽   焉  
qí zhuàng rú hú ér jiǔ wěi 
其 状     如 狐 而 九  尾  
qí yīn rú yīng ér   néng shí rén 
其 音  如 婴   儿   能   食  人  
shí zhě bù gǔ 
食  者  不 蛊 
yòu nán sān bǎi bā shí lǐ 
又  南  三  百  八 十  里 
duō zhū biē yú 
多  珠  鳖  鱼 
qí zhuàng rú fèi ér yǒu sì mù 
其 状     如 肺  而 有  四 目 
liù zú yǒu zhū   qí wèi suān gān 
六  足 有  珠    其 味  酸   甘  
shí zhī wú lì 
食  之  无 疠 
pì nì zhè bó jiǎo   shān yě ròu nèn zhī jiāo 
睥 睨 这  驳 狡     山   野 肉  嫩  汁  浇   
qīng zhōu héng cháo tóu   běi hǎi yì niǎo tāng áo 
轻   舟   横   潮   头    北  海  翳 鸟   汤   熬 
wén lín shāo   bì bì kǎo 
闻  獜  烧     獙 獙 烤  
pāo zī rán   sā là jiāo 
抛  孜 然    撒 辣 椒   
xiǎo guài shòu   dà bào chǎo   zī wèi hǎo 
小   怪   兽     大 爆  炒     滋 味  好  
pì nì zhè bó jiǎo   shān yě ròu nèn zhī jiāo 
睥 睨 这  驳 狡     山   野 肉  嫩  汁  浇   
qīng zhōu héng cháo tóu   běi hǎi yì niǎo tāng áo 
轻   舟   横   潮   头    北  海  翳 鸟   汤   熬 
wén lín shāo   bì bì kǎo 
闻  獜  烧     獙 獙 烤  
pāo zī rán   sā là jiāo 
抛  孜 然    撒 辣 椒   
hūn sù dā   dù jī bǎo 
荤  素 搭   肚 叽 饱  
mǐn zuǐ sā yí gè jiāo 
抿  嘴  撒 一 个 娇   
lái yī ya yī ya yī ya 
来  咿 呀 咿 呀 咿 呀 
lái yī ya yī ya yī ya 
来  咿 呀 咿 呀 咿 呀 
lái yī ya yī ya yī ya 
来  咿 呀 咿 呀 咿 呀 
lái yī ya yī ya yī ya 
来  咿 呀 咿 呀 咿 呀 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags