San Zi Jing 三字经 Three Character Classic Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Li Hong 王力宏 Leehom Wang

San Zi Jing 三字经 Three Character Classic Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Li Hong 王力宏 Leehom Wang

Chinese Song Name: San Zi Jing 三字经
English Tranlation Name: Three Character Classic
Chinese Singer: Wang Li Hong 王力宏 Leehom Wang
Chinese Composer: Wang Li Hong 王力宏 Leehom Wang
Chinese Lyrics: Wang Ying Lin  王应麟 Wang Li Hong 王力宏 Leehom Wang

San Zi Jing 三字经 Three Character Classic Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Li Hong 王力宏 Leehom Wang

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

rén zhī chū   xìng běn shàn   xìng xiāng jìn   xí xiāng yuǎn 
人  之  初    性   本  善     性   相    近    习 相    远   
gǒu bù jiāo   xìng nǎi qiān   jiāo zhī dào   guì yǐ zhuān 
苟  不 教     性   乃  迁     教   之  道    贵  以 专    
xī mèng mǔ   zé lín chù   zǐ bù xué   duàn jī zhù 
昔 孟   母   择 邻  处    子 不 学    断   机 杼  
dòu yàn shān   yǒu yì fāng   jiāo wǔ zǐ   míng jù yáng 
窦  燕  山     有  义 方     教   五 子   名   俱 扬   
yǎng bù jiāo   fù zhī guò   jiāo bù yán   shī zhī duò 
养   不 教     父 之  过    教   不 严    师  之  惰  
zǐ bù xué   fēi suǒ yí   yòu bù xué   lǎo hé wéi 
子 不 学    非  所  宜   幼  不 学    老  何 为  
yù bù zhuó   bù chéng qì   rén bù xué   bù zhī yì 
玉 不 琢     不 成    器   人  不 学    不 知  义 
wéi rén zǐ   fāng shǎo shí   qīn shī yǒu   xí lǐ yí 
为  人  子   方   少   时    亲  师  友    习 礼 仪 
rén zhī chū   xìng běn shàn   xìng xiāng jìn   xí xiāng yuǎn 
人  之  初    性   本  善     性   相    近    习 相    远   
gǒu bù jiāo   xìng nǎi qiān   jiāo zhī dào   guì yǐ zhuān 
苟  不 教     性   乃  迁     教   之  道    贵  以 专    
xī mèng mǔ   zé lín chù   zǐ bù xué   duàn jī zhù 
昔 孟   母   择 邻  处    子 不 学    断   机 杼  
dòu yàn shān   yǒu yì fāng   jiāo wǔ zǐ   míng jù yáng 
窦  燕  山     有  义 方     教   五 子   名   俱 扬   
yǎng bù jiāo   fù zhī guò   jiāo bù yán   shī zhī duò 
养   不 教     父 之  过    教   不 严    师  之  惰  
zǐ bù xué   fēi suǒ yí   yòu bù xué   lǎo hé wéi 
子 不 学    非  所  宜   幼  不 学    老  何 为  
yù bù zhuó   bù chéng qì   rén bù xué   bù zhī yì 
玉 不 琢     不 成    器   人  不 学    不 知  义 
wéi rén zǐ   fāng shǎo shí   qīn shī yǒu   xí lǐ yí 
为  人  子   方   少   时    亲  师  友    习 礼 仪 
xiāng jiǔ líng   néng wēn xí   xiào yú qīn   suǒ dāng zhí 
香    九  龄     能   温  席   孝   于 亲    所  当   执  
róng sì suì   néng ràng lí   dì yú cháng   yí xiān zhī 
融   四 岁    能   让   梨   弟 于 长      宜 先   知  
shǒu xiào tì   cì jiàn wén   zhī mǒu shù   shí mǒu wén 
首   孝   悌   次 见   闻    知  某  数    识  某  文  
yì ér shí   shí ér bǎi   bǎi ér qiān   qiān ér wàn 
一 而 十    十  而 百    百  而 千     千   而 万  
sān cái zhě   tiān dì rén   sān guāng zhě   rì yuè xīng 
三  才  者    天   地 人    三  光    者    日 月  星   
yì qǐ xué   sān zì jīng   fù zǐ qīn   fū fù shùn 
一 起 学    三  字 经     父 子 亲    夫 妇 顺   
yuē chūn xià   yuē qiū dōng   cǐ sì shí   yùn bù qióng 
曰  春   夏    曰  秋  冬     此 四 时    运  不 穷    
yuē nán běi   yuē xī dōng   cǐ sì fāng   yīng hū zhōng 
曰  南  北    曰  西 东     此 四 方     应   乎 中    
xiāng jiǔ líng   néng wēn xí   xiào yú qīn   suǒ dāng zhí 
香    九  龄     能   温  席   孝   于 亲    所  当   执  
róng sì suì   néng ràng lí   dì yú cháng   yí xiān zhī 
融   四 岁    能   让   梨   弟 于 长      宜 先   知  
shǒu xiào tì   cì jiàn wén   zhī mǒu shù   shí mǒu wén 
首   孝   悌   次 见   闻    知  某  数    识  某  文  
yì ér shí   shí ér bǎi   bǎi ér qiān   qiān ér wàn 
一 而 十    十  而 百    百  而 千     千   而 万  
sān cái zhě   tiān dì rén   sān guāng zhě   rì yuè xīng 
三  才  者    天   地 人    三  光    者    日 月  星   
zhōng guó wén huà bó dà jīng shēn   fù zǐ qīn   fū fù shùn 
中    国  文  化  博 大 精   深     父 子 亲    夫 妇 顺   
yuē chūn xià   yuē qiū dōng   cǐ sì shí   yùn bù qióng 
曰  春   夏    曰  秋  冬     此 四 时    运  不 穷    
yuē nán běi   yuē xī dōng   cǐ sì fāng   yīng hū zhōng 
曰  南  北    曰  西 东     此 四 方     应   乎 中    
yuē shuí huǒ   mù jīn tǔ   cǐ wǔ xíng   běn hū shù 
曰  水   火    木 金  土   此 五 行     本  乎 数  
yuē rén yì   lǐ zhì xìn   cǐ wǔ cháng   bù róng wěn 
曰  仁  义   礼 智  信    此 五 常      不 容   紊  

English Translation For San Zi Jing 三字经 Three Character Classic

At the beginning of a man's nature, nature is close, and xi is far away.

Do not teach sex is the way of migration teaching, expensive to specializ

Former Meng mother choose neighbors son do not learn to break the machine

Dou Yanshan has the righteous side, the teaching five sons are all famous

Not to teach, to teach the father's not strict teacher's inertia

Children do not learn, not suitable, young do not learn what old

Jade does not think, not a device, people don't learn, don't know the right

When he was a child, he was a good teacher, a friend, a teacher, a friend, a teacher, a teacher, a teacher, a teacher

At the beginning of a man's nature, nature is close, and xi is far away.

Do not teach sex is the way of migration teaching, expensive to specializ

Former Meng mother choose neighbors son do not learn to break the machine

Dou Yanshan has the righteous side, the teaching five sons are all famous

Not to teach, to teach the father's not strict teacher's inertia

Children do not learn, not suitable, young do not learn what old

Jade does not think, not a device, people don't learn, don't know the right

When he was a child, he was a good teacher, a friend, a teacher, a friend, a teacher, a teacher, a teacher, a teacher

Xiang nine-year-old can wen Xi filial piety in the pro-obsessive

Melting four-year-old can let pear brother in chang Yi prophet

First filial piety the second time to see a certain number to know a certain article

Ten and ten hundred and thousands of thousands

Three talents, heaven and earth, three lighters, sun and moon stars.

Learn together three words by father and son couple shun

Spring, summer, autumn and winter, this four-hour luck is not poor

North and South , West East, this quartet should be in the middle

Xiang nine-year-old can wen Xi filial piety in the pro-obsessive

Melting four-year-old can let pear brother in chang Yi prophet

First filial piety the second time to see a certain number to know a certain article

Ten and ten hundred and thousands of thousands

Three talents, heaven and earth, three lighters, sun and moon stars.

Chinese the broad and profound father and son couple shun

Spring, summer, autumn and winter, this four-hour luck is not poor

North and South , West East, this quartet should be in the middle

Water, fire, wood, wood, gold, this five lines of this five lines

Benevolence courtesy wisdom letter this five often uncapacity

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.